pil
Gästgifvare Sune Engström
(1717-1778)
A.C. Rosekagen
(-1759)
Överdirektör Christian Sahlsten
(-)
Sjökapten Peter Engström
(1749-1817)
Christina Sahlsten
(1754-1810)

Kyrkoherde, Vicar: Pehr Engström
(1790-1868)

 

Familjekopplingar

Makar/Barn:

1. Maria Gustafva Henrietta Middendorff

2. Konstance Ficherström
Kyrkoherden i Vissefjärda, Pehr Engström
  • Född: 25 December 1790, I Kalmar;
  • Äktenskap (1): Maria Gustafva Henrietta Middendorff den 29 April 1827 i Mörbylånga, Mörbylånga kommun, Kalmar län
  • Äktenskap (2): Konstance Ficherström
  • Död: 19 Februari 1868, I Wissefjärda i en ålder av 77 år
Pehr Engström

Pehr tog studenten i Uppsala 1813 och prästvigdes i Kalmar den 13 december 1815. Prost över egen församling 1840. Vikarierande kontraktsprost över Södra Möre vid flera tillfällen

Pehr Engström var för sitt kall särdeles lyckligt utrustad och livades av ett nit, som i hans yngre år bedömdes av mången som överdrivet. Han tillhörde nämligen den klass präster, som på den tiden strängt fördömde, vad som vanligen kallades för oskyldiga nöjen och prydnader, och som därför ansågs alltför mycket fördystra livet. Emellertid väckte hans allvarliga predikningar stort uppseende och vunno mycket bifall av dem som voro bekymrade om sin salighet. Icke blott i de kyrkor, där han predikade, var tilloppet av åhörare stort, utan även strömmade till honom i mängs folk, som i enskilda samtal ville rådfråga honom om sitt livs högsta angelägenhet

Han anseende som själasörjare stod en tid så högt, att hans ämbetsbröder tvekade att tillsammans med honom söka en prästerlig befattning. Så blev han ensam sökande till Halltorps pastorat.

Om man och under senare delen av hans livstid icke försporde yttringar av samma lågande iver som förut, var han dock alltid och förblev ansedd och omtyckt som predikant och själasörjare. Därjämte var han en skicklig patoralvårdhavande och skötte ofta, och det väl, kontraktsprostbefattningen i Södra Möre under ordinarie prostens bortovaro i allmänna ärenden
Källa: Herdaminnen 3:233, Kalmar stift.
Visselfjäda församling
Engström var över 60 år, när han efter kallelse från Visselfjäda församling tillträdde kyrkoherdetjänsten år 1851...

Om någon befarade att den nya kyrkoherdens krafter icke skulle räcka till för arbetet i den vidsträckta och folkrika församlingen, som Visselfjärda på den tiden utgjorde, skulle det snart visa sig, att dylika farhågor var helt ogrundade.

Med nit ock kraft, som det anstod en man som räknade Karl XII:s bussar, som lär ha varit med både i Bendel och Norge, grep han in på alla områden, där han menade sig kunna uträtta för sin församling.

Tack vare företrädarens, prosten Uddenberg, varma nitälskan för framförallt folkupplysningen och nykterheten var Visselfjärda församling i ett efter den tidens förhållanden synnerligen gott skick. Engströms uppgift blev därför närmast att med bevarande av det goda, som fanns, bygga vidare på den lagda grunden. Det är en uppgift som oftast måste räknas bland de större och svårare. Efter allt att döma gick utvecklingen på församlingslivets område alljämnt framåt i de spår, på vilka den länkats in. Engströms ordningssinne och praktiska duglighet gav sig till känna över allt, där ett ingripande visade sig önskligt.

Redan vid den andra stämman han höll i Visselfjärda, fattades beslut om inredning av två lärarbostäder i skolhuset vid kyrkan, av ett arkiv i prästgården för kyrkans böcker och handlingar samt om brandförsäkring av prästgården och församlingens byggnader.

Från Engströms tid kan också nämnas restaureringen av kyrkan, utvidgning av begravningsplatsen samt reparation och ombyggnader av prästgården. Omfattande odlingsarbeten utfördes på kyrkoherdebostället. Det var icke blott åkrarna som befriades från en myckenhet av sten. Runt kring prästgårdsbyggnaden fann han sig föranlåten att röja. I trädgården, som han sedan anlade, planterade han fruktträd, som långt fram i vår tid bar härliga "citroner" och röda astrakaner. Ja vi plockade t.o.m. rosor från farfars buske............

Beträffande Engströms personliga egenskaper lämnar jag ordet åt den man, som under hans levnadsafton stod honom särskilt nära, dåvarande vice pastorn i Vissefjärda, sedermera kontraktsprosten Dahlström i Söderåkra. Han säger att Engström som predikant drev en ren lära, delande rätterligen Herrens ord. "Både på Öland och i Småland", heter det "har han ännu prisbrev, som vittnar därom, att han var ett redskap i Överherdens hand att frälsa själar. Där var hos honom och i hans lära både lagens salt och evangelii salva." Det har sagts att hans allvarliga predikningar väckte stort uppseende. Men det var icke blott till kyrkan man kom som åhörare. I mängd strömmade folk till honom, som i enskilda samtal ville rådgöra med honom om sitt livs största angelägenheter.........

Strax intill kyrkan på gamla griftegården vilar Pehr Engström sedan nära hundra år tillbaka.
Citat ur boken "I Dackebygd", en bok om Vissefjärda Årg 1963, utgiven av Vissefjärda hembygdsförening artikeln "Fyra prästporträtt" av Britta Thörn

Skedevi kyrka.... På långhusets nordvägg sitter en minnestavla av röd kalksten från 1827 över kyrkoherden och prosten Sven Engström......där vi också återfinner ett par karmstolar av s.k. Windsor-typ, enligt inskrift skänkta år 1829 av prostinnan Engström. Visselfjäda församling Pehr gifte sig med Maria Gustafva Henrietta Middendorff, dotter till Krigskommisarie Hindrich Emanuel Middendorf och Anna Maria Sjöbom, den 29 April 1827 i Mörbylånga. (Maria Gustafva Henrietta Middendorff föddes den 14 Juli 1794 i Karlskrona och dog den 23 Februari 1855 i Visselfjärda.)

bild

Pehr gifte sig därefter med Konstance Ficherström. (Konstance Ficherström föddes år 1825 i Karlskrona amiralitetsförs., Blekinge län, Blekinge.)

Per Engström är Åsa Lagers mormors,mormors, far


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 6 Mars 2008 med Legacy 7.4 från Millennia och uppdaterades den 28 mars år 2013