Inspektorn på Öijared Anders Finlöf
(1755-1832)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn::
1. Johanna Ekman
2. Brita Andersdotter

Inspektorn Anders Finlöf
  • Född: April månad, 1755 någonstans i Bohuslän. Plats alltså okänd
  • Äktenskap (1):Anders Finlöf gifter sig med husjungfrun på Öijared Johanna Ekman (född före 1764) i Öijareds gårdskapell 25 september år 1785. Kapellet uppfördes invid säteriet under åren 1720-1722
  • Äktenskap (2): Vigselboken Stora Lundby C:3 (1763-1844) Bild 239/sid 4675 juli 1822 Inspektorn Enkemannen Anders Finlöf på Berg 67 år och hushållerskan Brita Andersdotter dito 38 år
  • Död: 10 januari 1832, Berg, strax intill Tollestorp/Sandängen), (1417 skrevs det Börgh), Vädtle härad, Lundby socken, Lerums kommun, Älvsborgs län, i en ålder av 76 år. Källa: Husförhör Stora Lundby, 1831-1835, AI:1

    Anm: Det urgamla Vättle härad bestod av socknarna Bergum, Angered, Stora Lundby, Lerum och Skallsjö 1952 blev det kommunsammanslagning av Bergums, Stora Lundby och Östads socknar. 1967 inkorporerades Bergum till Göteborg. Det första skriftliga belägget för häradet kommer från 1286 och namnet stavades då "Vaetlo". Detta namn syftar på vatten. Några menar att detta syftar på Lärjeån andra att det är Säveån.
bild

Anders Finlöf var mantalsskriven på Lärjeholm (Lärje Håkan Säteri) -1795-1811. Han finns upptagen i samtliga mantalslängder under dessa år som inspektor på Lärjeholm, som ägdes av greve Clas Adam Wachtmeister 1793-1810.
Från Mtl kan man också utläsa att Finlöf ägde ett ”silfwerur”, att han 1800 var tobaksbrukare och att han 1807 innehade "kortspel". I 1912 års Mtl står det: "Inspector Finlöf till Lundby Socken".

År 1812 tecknade Peter Bagge kontrakt med inspektoren Anders Finlöf om hälftenbruk av Aspenäs samt gårdarne i Lerums och Lundby socknar. Det innebar i praktiken att Anders Finlöf skulle ombesörja merparten av arbetet och Bagge tillförsäkras vissa förmåner. Vid endera partens död skulle kontraktet upphöra att gälla.
Källa: "Lerums socken"

När Anders pensionerades från sitt arbete som inspektor, troligen någongång i början på 1800-talet, gav hans arbetsgivare (Citat från Johannas bouppteckning:....1811:543 "annan än halfwa Frällse hemmanet Berg i Wädtle härad och Lundby Sochn, som nu mera framledne Landshöfdingen och Riddaren af Kongl. Nordstjerne Orden Wälborne Herr J. C. Adelskiöld och dess fru Wälborna Elsa Dorothea Tham öfwerlemnat och uplåtit till Inspectoren Finlöf och dess hustru, at uti deras lifstid innehafwa och disponera,
Anders och Johanna levde där fram till hennes död.

Efter hustruns död, 1811, flyttade han från Angered till Stora Mellby
Anm: Om Stora Mellby vet vi att socknen numera utgör Alingsås kommuns norra del, mestadels skogsbygd norr om sjön Anten. Enligt Rosenberg fanns det på 1880-talet cirka 2500 invånare men bara en enda större gård, fideikommisset Hede.

bild

Anders gifte sig 11 år senare med Brita Andersdotter, den 5 Jul 1822. Han hade då hunnit bli 67 år och hon 38 år. Sex månader senare, den 5 februari år 1823 föds deras gemensamma son Hans Cristian. Moderns tre barn är noterade i handlingar som om de vore Anders Finlöfs egna. Även när familjen första gången noteras i kyrkoböckerna finns inget som indikerar att alla tre barnen inte skulle vara hans. Vanligtvis anges barn, som förs in i en familj av ena parten som styvbarn, såväl i kyrkoböcker som i andra rättsliga dokument. Undantag finns ju dock ibland från denna regel. Att Anders Wilhelm föddes innan modern flyttade till hemmanet Berg, i Lundby socken (strax intill Tollestorp/Sandängen), bör ju tyda på att Anders Finlöf inte skulle vara fadern. Möjligheten finns ju dock att han kan ha besökt Aspenäs efter att hans första hustru hade dött och "orsakat" barnets födelse?

Det här med oäkta barn är ett svårt ämne. Dock ser det ju ut som alla barnen vid maken Anders Finlöfs död är upp tagna som hans legitima. En bouppteckning är ju ett juridiskt dokument med vittgående konsekvenser om det skulle bli något fel i det, så jag lutar nog åt att alla tre barnen skall ses som legitima.
Vättle Häradsrätt F II:10 sid 693 ff:
....År 1832 den 1:ste Martii blef efter derom gjord Requisition Bouptekning förrättad öfver qwarlåtenskapen efter f.d. frälse Inspectoren Anders Finlöf, som afled på Hemmanet Berg i Lundby Sochn den 11. sistledne Januarii och efter sig lemnat Enkan Britta Andersdotter Finlöf och omyndiga barnen Sönerna Anders 18 och Hans Christian samt Dottern Anna Maria 15 år gamla.....


Copyright Lars Ekdahl © 2004-

Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades den 17 juni år 2008 och uppdaterad den 28 mars 2015