Tomas Jönsson Finne
(-)
Bergsmannen och nämndemannen Per Olsson
(-)
N.N. Thomasdotter
(-)
Bergsmannen Jöns Persson
(-Före 1628)

 

Familjekopplingar

Makar/Makor/Barn::
Ingeborg

Bergsmannen Jöns Persson
  • Äktenskap: Ingeborg
  • Död: Före 1628, Saxån, Fernebo, Filipsstads kn, Värmlands län
bild

Anm: Saxåverket bestod av en medeltida hytta, anlagd före Gustav Vasas tid och en hammarsmedja, anlagd 1633. Enl. Furustam är hyttan i Saxån den äldsta norr om gruvorna i Persberg. Saxån ligger öster om Filipstad på vägen mot Hällefors i Färnebo socken och församling, som tidigare kallades Värmlandsberg. I en skattelängd från 1546 berättas: ”Wermlandsberg, som intet sås på”.

I Färnebo härads dombok den 9/12 1673 finns följande skildring, om hur det en gång var i dessa bygder, ifrån ett mål om ”the nybygde Kyrkior i Philipstadz Bärgzlagh och Fernebo Pastorat, Nämbl. Brattfors och Gåsebårn”. Om den utveckling som skett sedan början av 1650-talet anges att ”Gud har tächtz låta i dess Bärgzlaghor fålcket och Bruken storligen förökas i Kärt om tijdh, Konungenom till en ähra att hans folck så förmeras och det icke uthan Rijksens stora nytto och märkelighe inkomst som af Tijondejärnetz Längder etc klart nogh är att förnimma, där summan stijger dubbelt högre nu än hon giorde för /: widh pass 20 åhr sedan. --- i samma Bärgzbygd, hwarest Ulwar, Uwar och the grymma Biörnar hawa för detta hafft sitt Rendevous, och sin röst där uphäwitt i wåra förfäders tijdh hwilket alt Kongl. Maijtz allernådigste behag och miskundsamma betänckiande i allsom största underdånigheet himstält warder.”

Bergmästarerelationen från år 1656 berättar: "Saxån är en gammal hytta, god skog, god ström, som kommer ifrån Damhyttan och Långbanshyttan. Temmeligen god äng, ingen åker. Malmen tages ifrån Pedersberget vartill är en mil. Hyttan är ombyggd på gammal grund 1656. Saxå hammare, 16 år gammal, har god ström och var och en brukar sin hytteskog. Smider 300 skeppund om året." Jöns gifte sig med Ingeborg...............Saxåhyttan nedlades 1909..............................
Källa: Nils Björkenstams utredning med uppgifter från jordeboken och gjorda utredningar om flera hyttor i denna trakt, i Kjell Åbergs uppsats: Folk och fä i Saxån, i: Anor och Anekdoter, 2003.

Copyright Lars Ekdahl © 2004-

Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan uppdaterades den 4 januari år 2009