pil
Torbjörn Fransson Ekestubbe
(Omkr 1590-1682)
Anna (Annika) Eriksdotter
(Omkr 1600-1664)
Bergsmannen i Råskog Frans Torbjörnsson Ekestubbe
(1624-1700)
Ingeborg Torbjörnsdotter
(Omkr 1641-1701)
Olof Fransson Ekestubbe
(1661-1723)

 

Familjekopplingar

Äkta hälfter/Barn::
Okänd

Olof Fransson Ekestubbe
  • Född: 24 december år 1661, Råskog,Nora, Nora kommun, Örebro län
  • Äktenskap: Okänd
  • Död: 24 februari 1723, Nora, Nora kommun, Örebro län i en ålder av 62 år(Dödsnotisen [1723] "Bergsman Olof Frantzon i Wikersgården dödde d. 26 Jan. Begrafdes d.3 Feb uti Kiyrkian 61 år gammal.)
  • Begravd: 26 februari år 1723 i Nora kyrka, Nora Bergsförs.
bild

Begravd 1723-02-24 i Nora kyrka, Nora Bergsförs. (T) Ur boken Vikers- Ekestubbeslägten sid 62: Namnet har framkommit i dödsnotisen över hustrun där efternamnet stavas Frantzon (18.Nora bfsl F:1 2/5 1731). (Sedermera bekräftat genom DIS 1942 BM Lundell.)

Dödsnotisen [1723] "Bergsman Olof Frantzon i Wikersgården dödde d. 26 Jan. Begrfdes d.3 Feb uti Kiykian 61 år gammal." Enl Vikars-Ekestubbe dog han i lunginflammation den 12 februari och begravdes den 24. Var efter sitt giftermål boende i Kolbäckstorp 1688-97, då han, sedan brodern Abraham avlidit, av föräldrarna blev antagen att förestå deras åboende hemman Vikersgården samt på ålderdomen vårda och sköta dem, mot en årlig lön för sig och hustru av 4 skeppspund tackjärn; genom samma överenskommelse och förordnande 1698 18/10 erhöll han också rätten att, efter deras död, inlösa detta hemman efter "mätismanna ordom", vilken lösen enligt bevarade kvittenser tycks ha uppgått till inte mindre än 135 skeppspund tackjärn, vari ingick hans egen arvslott 19 skeppspund. Han var alltså ganska förmögen.

Genom köpebrev 1691 förvärvade Olof Fransson sig 1/11-del i "vestra masugnen vid Skrekarhyttan" vilken betingade ett pris av 4 skeppspund tackjärn och 2 daler kopparmynt. Vid gruvting i Nora stad 1716 16/5 "förordnades till sexmän (Sexman var en av sex förtroendemän i en socken som hade att se till att fattade beslut på sockenstämman verkställdes, ansvara för underhåll av kyrkobyggnader och prästgård,[1] samt att hjälpa kyrkoherden att övervaka kyrkotukten i socknen.[) vid Dalkarlsbergs grufvor Olof Fransson i Vikersgården och unge Erik Olsson på Skrekarhyttan, hvilka förmantes att med all tro och redlighet sina ombetrodda embeten förrätta, att de med tryggt samvete det inför Gud och menniskor försvara kunna".

Vid gruvting i Nora stad 1716 16/5 "förordnades till sexmän vid Dalkarlsbergs grufvor Olof Fransson i Vikersgården och unge Erik Olsson på Skrekarhyttan, hvilka förmantes att med all tro och redlighet sina ombetrodda embeten förrätta, att de med tryggt samvete det inför Gud och menniskor försvara kunna". Vid ett annat gruvting i Nora stad 1719 18/2 "upplästes bergsmannen Erik Larssons på Skrekarhyttan utgifna köpebrev till sexman Olof Fransson på Vikersgården uppå 1/2-del uti dess osmundssmedja, med själva stommen, grunden, bälgor, hjul, damm och allt innanrede för 11 skepp. tackjern, som till köparens säkerhet intecknades." Genom köpebrev 1720 inköpte han av tvenne grannar i Skrekarhyttan "ett litet jordestycke till sinderrum" som var "beläget vesternorr om Skrekarhyttan emellan trenne farvägar", för hvilken plats köpesumman utgjorde 3 skepp. tackjern. I öfrigt förekommer hans namn endast sällan i domböckerna, utom i fråga om förmynderskap, hvarmed han ganska ofta belastades, ett förhållande som synes vittna om allmänt förtroende och anseende för redbarhet och rättrådighet. Därom mäla ock hans personalier, hvilka blifvit förvarade till våra dagar (1897) och som meddelas bland efterföljande bilagot. Där framgår ock att Olof Fransson aflidit i lunginflammation 12 Februari samt att han begrofs i Nora kyrka 24 i samma månad 1723, i en ålder av 61 år och 7 veckor.
Källa: ur boken Vikers- Ekestubbeslägten av J. Johansson från Noraskog utgåva i mars 1897

Anm: Olof Fransson Ekestubbes antavla har jag fått av en annan släktforskare, Siw Pihl. Likaså kopior ur ovanstående källa. Verkligen generöst!

Olof Fransson Ekestubbe är min frus son, Henrik Göthlins, 10:e generations ana på hans mors sidar. Hans farfars,farfars,morfars,farmors,farfar.

Copyright Lars Ekdahl © 2004-

Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 10 September 2008 med Legacy 7.0 från Millennia