Jon Henriksson
(Ca 1634-1719)
Kerstin Eriksdotter
(Ca 1644-1719)
Bonden Per Jonsson
(1677-1757)

 

Familjekopplingar

Makar/Barn:

Kerstin Larsdotter,

Bonden Per Jonsson
  • Född: Beräknat 1677, Valla Brevik, Björkvik, Björkviks socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län
  • Äktenskap: Kerstin Larsdotter,(Simon Larssons syster) den 7 oktober 1706
  • Död: 2 september 1757 vid 79 års ålder
  • Begravd: 11 september 1757, Valla Brevik, Björkvik, Björkviks socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län
bild

Per Jonsson, född 1677 enligt åldersuppgift i dödbok (enligt hfl född 1679) , död 1757 2/9 i Valla bregård, Björkvik). Måg vid Valla bregård, 1714- 15 torpare vid Björktorp och ca 1715- 37 skattebonde vid Valla bregård, allt i Björkvik. Inkallad till sommartinget 1719 för olovlig skogsavverkning i ett mycket svårläst mål.
"Kronobefallningsmannen välbetrodde Jacob Almberg hade, i anledning av prostens och kyrkoherdens i Nyköping Västra församling ärevördige och högvällärde magister herr Erik Fors' brev daterat den 11 oktober nästlidet år, låtit instämma Per Jonsson i Valla, Björkvik socken, för det han vid kaplansmålet i Björkviks sockenstuga den 10 dito uti församlingens närvaro, skall visat förakt och obeskedlighet, samt gjort förargelse uti sin druckenhet, såsom han och i kyrkan skall drucken gått. Ingivandes uppbördsskrivaren herr Axel Almstedt befallningsmannens skrift, som upplästes, däruti han sin talan sålunda deducerar, att emedan sådan procedare är strävande tvärt emot kungliga förordningar, som är utfärdade Gud och hans allraheligaste namn till ära, samt enighetens bibehållande, och därföre så mycket mer vid ovanberörde gudeliga förrättningar med vördnad bort efterkommas, men all förargelse och fylleri åsidosättas...

Per Jonsson, närvarande, sade sig icke vara skyldig till ett så hårt angivande, och skall han alls intet varit drucken i kyrkan, eller något oljud därstädes gjort, men sedan gudstjänsten var sluten, tillstår han sig supit lite brännvin, och därpå gått in i sockenstugan, varest han i hastighet kunnat fällt något ord om målet, dock utan att ha i akt och mening någon förolämpa, eller emot förrättningen sig sätta, ingivandes en attest av kammarherren högvälborne baron herr C. G. Ulfsparre daterad Johanslund den 6 hujus, varest herr kammarherren förmäler sig intet påminna att Per Jonsson annat i sockenstugan sade, än jag har en gång valt och därvid blir jag, och sedan: Jag må få tala för mig innan jag dör, eljest har herr kammarherren sett honom i kyrkan, men kunde då intet märka annat än beskedlighet med honom, och intet såg herr kammarherren honom fuller, eller hörde honom i kyrkan göra något buller, men något hade han i huvudet uti sockenstugan, dock på herr kammarherrens anmodan gack han straxt ut, vilket herr baron och kammarherren, om så påfordras, med ed vill bekräfta. Dessutan producerade Per Jonsson en av åtskilliga socknemän utgiven attest däröver, att han varker varit fuller i kyrkan, eller någon ringaste förargelse därstädes gjort, vilket de sammaledes under edsplikt betyga, och en del närvarande inför rätten erkände. Rätten frågade om något hinder skett i den förehavande förrättningen, av den utlåtelse som Per Jonsson brukat, eller om den övriga allmogen därigenom blivit ?upphissad? Men berättades allmänt att intet hinder i sysslan skett emedan Per Jonsson kommit så sent in, och målet då redan merendels var försiggånget överallt, och blev jämväl intygat att han eljest ett stilla leverne fört. Fullmäktigen Almstedt beropade sig uppå herr prosten Fors' brev, och herr kyrkoherden Lindberg, vilken senare att neka inkallad blivit, men nu ej tillstädes är. Per Jonsson anhöll däremot, att om något påstående emot honom skulle göras, det då de närvarande av församlingen måtte avlägga vittnesed i saken.
Resolution:

Emedan ej bevisas kunnat, det Per Jonsson i Valla om söndagen den 10 oktober sistledes, kommit fuller i kyrkan, mindre att han därstädes oljud och förargelse förövat, utan bemälde Per Jonsson med mångas intygande erhållit, att han icke förrän efter förrättad gudstjänst drucken varit, ty kan han fuller icke för någon i kyrkan gjord förargelse komma att anses. Men som Per Jonsson sedermera vid kaplansmålen i sockenstugan samma dag, meddelst oanständig utlåtelse, gjort ljud, och herr prosten Fors som det ärendet hade att uträtta, lika som emotsagt, fast han därmed intet hinder i själva förrättningen åstadkommit, vilken han ock förklarade icke ha dess uppstå varit, utan att han i sin druckenhet några ord om målet i hastighet fällt, för den skull och som ... Per Jonsson eljest intygas ha fört ett stilla leverne, prövar häradsrätten skäligt, det skall han ... erlägga 2 daler silvermynt till Björkviks kyrka, och även 2 daler silvermynt till de fattiga därsammanstädes, med förmaning att taga sig för slik oanständighet hädanefter bättre till vara" (renoverad dombok, Södermanlands län, 53. Jönåkers häradsrätt, 1726 16/2 § 7).

"Torparen Nils Nilsson i Herrgölet, Björkviks socken, har till detta ting instämt bönderna Per Jonsson i Valla och Anders Jonsson i Askarbol, förbemälte socken, angående att såsom förmyndare för kärandens hustru Annika Simonsdotter (Annika/Anna Simonsdotter bör vara identisk med Simon Larssons dotter eftersom de båda nämnda förmyndarna var nära släkt till denna Anna, då Per Jonsson var gift med Simon Larssons syster Kerstin och Anders Jonsson i Askarbol var Annas styvfar. I denna tätt besläktade släktkrets - Simon Perssons i Valla bregård bror Per Persson (f 1715 26/2 i Valla bregård), var gift med Simons hustru Karin Hansdotters syster Margareta Hansdotter (f ca 1719) - ingår också Simon Simonssons (1761- 1827) hustru Catharina Larsdotter. Per Jonsson i Valla bregård var hennes mormors far, och hans syster, Ingeborg Jonsdotter, var hennes farfars mor. ), göra behörig reda och räkning för hennes fädernearv, som till 88 daler 24 öre kopparmynt hos svaranderna skall innestå, vilket anhålles att de utbetala måtte jämte ränta av 168 daler 14 öre kopparmynts huvudstol från år 1717 och till betalningstiden, samt ersätta rättegångskostnaden." Vid sakens företagande meddelade parterna "att den förlikt är så att Anders Jonsson i Askarbol, vilken haft barnarvet om händer, skall innan den 14 nästkommande september erlägga förenämnda 88 daler 24 öre kopparmynt men sitt gjorda påstående angående räntans betalande av 168 daler 24 öre kopparmynt låter Nils Nilsson falla..., varmed parterna skola i saken vara alldeles åtskilda. Vid vilken förlikning sedan protokollet var uppläst och vidläst, häradsrätten fann skäligt att låta förbliva" (renoverad dombok, Södermanlands län, 84a. Jönåkers häradsrätt, 1742 25/5 § 10).
"Fjärdingsmanne Anders Walström tilltalade bonden och kyrkovärden Per Jonsson i Valla, Björkviks socken, för det han den 11 februari sistledes skall hava sålt brännvin till volontären Erik Lundberg, som det hos fjärdingsmannen angivit, påståendes Walström över svaranden vad lag förmår."
Walström kunde dock inte bevisa att Per Jonsson sålt brännvin, varför den sistnämnde frikändes (renoverad dombok, Södermanlands län, 95a. Jönåkers häradsrätt, 1748 28/5 § 22).

Gift 1706 7/10 i Björkvik med Kerstin Larsdotter, född 1683 (enligt åldersuppgift i dödbok), död 1758 3/7 i Valla bregård, Björkvik. Vid vigseln dotter vid Valla bregård i Björkvik.

Källa: Anbytarforum

Copyright Lars Ekdahl © 2004-


Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista

Hemsidan skapades 5 augusti 2010 med Legacy 7.4 från Millennia och uppdaterad den 19 september år 2012