Citat från del av en tidningsartiklel skriven av Georg Ljungqvist i februari 1971

Barbara Christina Hagedon
Barbara Christina Hagedon
Det var hon som blev anmoder till den Vogler-släkt, som fick sin upprinnelse vid Läckö. Hennes förnamn kom att skrivas Barbro Christina men i dagligt tal fick hon heta Babba-Stina. Hon var dotter till korpralen Hinric Ulrich von Hagedon i Odensåker och hans hustru Annika Palm. Denna var dotter till Magnus Gabriel De la Gardies fogde på Höjentorp, Erik Palm och hans hustru Christina Ingelsdotter-Dufva. Hon var före sitt giftermål med Palm, hovdam med anställning vid kungahuset, där hon också vått sin uppfostran. Som hennes fostermoder angives Maria Eufrosyne, Karl den tionde Gustavs syster, sedermera Magnus Gabriel De la Gardies gemål. Detta var under Gustaf andre Adolfs eller Drottning Christinas tid. Det förvånar inte om detta förhållande skapat mystik och givit upphov till funderingar inom tidigare generationer i Vogler-släkten och ett samtalsämne i den trängre kretsen. Det kan nog också antagas att Christina-namnet, vilket går som en röd tråd genom släkten inte är enbart ett arv vrån anmodern Barbro-Stina utan snarare från Drottning Christina.

Drottning Christina var ju Magnus Gabriels älskarinna och han var också hennes högt betrodde rådgivare. Enligt historien gjorde Drottning Christina allt för att få till stånd en förbindelse emellan Magnus Gabriel och Maria Eufrosyne. Häri skymtar också fast kanske mera försynt, Ebba Brahe. Det slutade med att Maria Eufrosyne blev Grevinna De la Gardie. Hon beskrivs enligt historien, som en ädel och ansvarskännande kvinna, som troget stod vid sin makes sida under de svårigheter som drabbade makarna genom den reduktion, som Konung Karl X Gustav begynte och som sedan fullföljdes av Konung Karl XI. Hon säges hava sökt utverka lättnader häri hos sin broder Karl X Gustav, vilket dock inte synes haft större framgång då Magnus Gabriel förlorade nästan alla sina egendomar och besittningar, varigenom han blev nästan utblottad. Det förefaller som om han under detta betryck skrev den psalm som i svenska psalmboken har nummer 555, däri han tolkar alltings förgänglighet.

Men åter till Barbro Stina.
Utredningen i Voglersläkten angiver en viss ståndsmässighet i de första släktleden. Barnen hade dubbla förnamn. En ovanlighet på den tiden hos menige man. Vidare hade Christian och Barbro-Stinas alla barn ståndspersoner till faddrar. Denna omständighet torde med all säkerhet få tillskrivas Barbro-Stina. Kanske mest för hennes härkomst, kanske också på grund av hennes tidigare äktenskap med Abraham Valdon, Vilkens fader Daniel Valdon var en nog så framstående person i sitt yrke. Christian Vogler och Barbro-Stinas bröllop firades på Jönslunda i Sunnersberg och bekostades av Hovrättsassessorn Nols Palm, som då ägde Jönslunda. Han var broder till Magnus Gabriels fogde på Höjentorp, Erik Palm, Barbro-Stinas morfar.
Var det enbart vigseln som föranledde detta bröllopsfirande? Kontrahenterna kanske gjorde ett gott parti, men det verkar litet långsökt. Hovrättsassessorn Nils Palm ligger begravd i koret i Sunnersbergs kyrka. Om Barbro-Stinas fader, Hinric Ulric Hagedon veta vi ej mera än att han var korpral, hade sitt boställe i Odensåker och att han var adlad då han satte von framför namnet. En adelstitel kunde på den tiden köpas, men den kostade pengar. Hans namn kan tyda på att han var tysk och kan mycket väl ha varit värvad vid svenska hären i Tyskland och haft sitt adelskap därifrån. Den svenska krigsmakten stod vid den tiden inför en genomgripande omorganisation då indelningsverket skulle införas och en korpralsbefattning i den nya armén var nog en avsevärt högre anställning än vad vi nu räknar med. I alla fall verkar det (för att vara på den tiden) vara något av ett mysterium att en korpral äktar gårdsfogdens och hovdamens dotter. Palm har troligen också haft tjänst vid hovet då utredningen visar att Palm och Maria Eufrosyne träffats där. Hinric Ulric Hagedon avled i Odensåker. Hans jordiska kvarlevor lärer två år efter hans död blivit flyttade från Odensåker till Palmska familjegraven i Eggby.
Man kan fråga sig om man i dessa förbindelser kan spåra ett Magnus Gabriels verk. Som Drottning Christinas rådgivare och sedermera förmyndarregeringens okrönte kung var han väl insatt i hovlivets intriger och begagnade sannolikt också tillfället att se om sitt hus och även vara behjälplig då det gällde att kunna utplacera vid hovet överbliven personal. Barbara Christina Hagedon