Enligt Svenska Familj-Journalen / Band 14, årgång 1875/282


Anm: Bilden är avscannad ur en utgåva från omkring 1850-talet med flera hundra rörande naiva "teckningar ur fäderneslandets häfder". Tyvärr saknas försättsbladet med förlag, tryckare etc.

"Alvastra kloster, det första kloster som inrättades i Sverige och det första abbotsstift i Skandinavien och Tyskland, skall ha blifvit anlagdt omkring år 1140 af konung Sverker I:s gemål Ulfhild eller Alfhild. Åtminstone gjordes anläggningen på hennes bekostnad, efter hvad som kan in-hemtas af biskop Brasks bref till konung Gustaf I, deri det heter: »Alvastra vartt funderet aff Kung Svercke aff hans Hustru Drottning Ullvilla morgongåfvo, gammalt frelse, som fundationen clarlige bevisar. "

<-- Åter till Ulfhild (Alfhild) Håkansdotter

Hemsidan skapades den 7 maj år 2007