färghantering för photoshop     Page 6 of 10     färghantering för photoshop
Fortsättning från sida 5
färgrymd
 

Egentligen har varje Färghanteringsprincip, inom valt arbetsområde/arbetsrymd, samma uppsättning av de tre valen även om vi kanske inte använder dom identiskt. Dessa tre alternativ att ställa in på är: -

(a) Av

I sin enklaste form kan man välja "Av" Då är man helt säker på att Photoshop verkligen gör så lite som möjligt när den behandlar profiler. I de flesta fall är detta inte något bra val och absolut inte ett val för nybörjare. Följande stycke kommer att ge dig en uppfattning vad som sker när du valt inställningen "AV" (som också är det förbestämda värdet när du startar Photoshop för första gången (s k default value) .

Att välja "Av" kommer att garantera att NYA bilder/dokument kommer att sparas utan en inbäddad profiler.

Om man öppnar en bild, som har en inbäddad profil som inte matchar den arbetsrymd/färgsystem (Working Space) kommer, den inbyggda profilen att helt skalas bort från filen. Bilden kommer således att sparas utan någon inbäddad profil!. Följande dialogruta öppnas om Fråga vid öppna  (Ask When Opening)  inte har aktiverats för   Ej matchande profiler (Profile Mismatches). 

Problemet med denna konfiguration, jämfört med det jag rekommenderade på förra sidan inom den blå ramen (kommer du ihåg ?) är att användaren antingen accepterar vad Photoshop dikterar eller så öppnar man inte bilden överhuvud taget . Valmöjligheterna är således mycket begränsade. För en nybörjare upplever jag detta val som att balansera på slak lina utan "skyddsnät", Stå kvar på linan eller trilla ned och bryt nacken!

 

färgrymd

 

Befintliga dokument/bilder med formatanvisningar som innehåller den aktuella färgsystemsprofilen behåller sina formatanvisningar som sparas och som därefter också sparas tillsammans med dokumentet/bilden.

Vid "Klistra in" är den förvalda standardfunktionen för färghanteringen mellan bilder att bevara färgnummren (pixel värdena i RGB och inte utseendet.) Detta betyder att ingen konvertering mellan färgsystemen kommer att ske.

(b) Bevara inbäddade profiler

Vid de flesta tillfällen är detta det val jag föredrar bland de tre olika färghanteringsprinciperna förutsatt att "säkerhetsnätet" jag talade om tidigare är på plats. Följande avsnitt kommer att ge dig en inblick i hur Photoshop uppför sig när denna funktion för färghantering är vald.

Valet av "Bevara inbäddade profiler" kommer att se till att när en bild öppnas i Photoshop, vars inbäddade formatanvisningar innehåller en annan profil än Photoshops nuvarande färgsystemet,kommer bilden och dess associerade profil att lämnas intakt. Således är Photoshop här instruerat att inte göra några försök att konvertera bilden till nuvarande färgsystem; den ursprungliga bildens formatanvisningar kommer att behållas och därefter sparad tillsammans med bilden. Likväl, trots att bilden och Photoshop inte längre är synkroniserade med varandra, kommer ändå förhandsvisningen av bilden att bli riktig.

Följande dialogruta kommer att dyka upp på skärmen om Fråga vid öppna inte har aktiverats för ej matchade profiler. (I färghanteringar och under avsnittet färghanteringsprincip) Återigen, min tidigare kommentar om att Photoshop gärna vill driva igenom sin vilja, när det gäller göranden och låtanden, fortfarande gäller

 

Image

 

När bild och befintlig formatanvisning är matchade kommer Photoshop inte att göra något , annat än att öppna bilden och spara som normalt.

Photoshops förinställda sätt att arbeta vid "Klistra in" , antingen en RGB-bild eller en gråskale bild är lite mer komplext; utseendet på den inklistrade bilden kommer att bevaras medan färgnumren kommer att ändras (pixelvärderna ändras). I fallet när det gäller CMYK är det färgnumren som kommer att bevaras för färgdata, inte utseendet.

Om bilden som öppnas eller importeras saknar en inbäddad profil så kommer Photoshop att använda sin förinställda färgrymd vid såväl förhandsgranskningen av bilden som vid eventuell redigering. Dock kommer profilen INTE att sparas tillsammans med bilden när den slutligen sparas.

Att skapa ett nytt dokument med den aktuella färgsystemprofilen betyder att den valda standardfunktionen för färghantering kommer att användas för att redigera, förhandsvisa och den aktuella formatanvisningen kommer eventuellt att bäddas in när man sparar filen.

(c) Konvertera till fördefinierad färghanteringsinställning

Denna princip (färghanteringsprincip) uppför sig nästa på samma vis som i Photoshop 5. Det är nog av detta skäl som många fortfarande använder detta alternativ som sin favorit. Det är heller inget dåligt val men måste hanteras med försiktighet.

Normalt, om en bild eller dokument utan en formatanvisning (embedded profile) öppnas eller importeras till Photoshop, så används den aktuella profilen vid redigering och förhandsvisning men när bilden stängs bäddas ingen profil in.

Om en bild öppnas eller importeras och har en inbäddad formatanvisningar som innehåller en annan profil än den aktuella färgprofilen, konverteras den till och får formatanvisningar med den nu aktuella färgrymdsprofilen. När bild och profilen i det aktuella färgsystemet matchar varandra gör Photoshop inga åtgärder ; bilden öppnas och sparas normalt. Nyligen skapade bilder/dokument kommer att redigeras, förhandsvisas och får till slut formatanvisningar med den gällande färgsystemsprofilen när man slutligen sparar bilden.

Slutligen, Photoshops förinställda sätt när man kopierar en bild, är att omvandla profilen och således bevarar utseendet på bilden. Emellertid kommer användaren först att få upp en dialogruta med ett alternativ om att inte omvandla den kopierade bilden. Således då bevara färgnumren för färgdata om den kopierade bilden inte skulle matcha målbilden.

 

Att ändra de förbestämda och valda standardfunktionerna för färghantering

Förra avsnitthandlade mycket om hur vårt val av Färghanteringsprincipen kom att bestämma det förinställda arbetssättet (default behavior) hos Photoshop 7 under olika sätt att arbeta. Vi behöver dock inte alltid vara begränsade till dessa förvalda utgångsvärden. På förra sidan gjorde jag rekommendationen att det var lämpligt att varje "kryssruta" för Ej matchande profiler och Profiler som saknas skulle kryssas för avseende Fråga vid öppna or Fråga vid klistra in Det är endast på grund av att dessa är förkryssade, och inställda på "" som vi kan göra det möjligt att upphäva Photoshops förinställda sätt att arbeta. Dessutom, det är endast genom att kryssa i rutan till "" som vi kan aktivera vårt "säkerhetsnät".

I själva verket har dessa tre kryssrutor följande inverkan på Färghanteringsprinciperna: -

(i) Ej matchande profiler:

Photoshop har blivit förinställd så att den skall visa en dialogruta för användaren, när en bild öppnas eller importerats (från en skanner), och som har en inbäddad profil som INTE stämmer överens med inställt nuvarande kulörrymd.Dialogrutan kan se ut som den här nedanför och innehålla tre alternativ; Det förinställda valet i dialogrutan är beroende på vilken Färghanteringsprincipsom för ögonblicket är i drift. Lägg märke till att vi har här all information vi behöver för att göra ett bra val.

 

Image

 

Ovanstående exempel är förinställt (mitten alernativet markerat) hur dialogrutan ser ut när färghanteringsprinciperna är valda till Konvertera till aktuell RGB ( om vi nu valt Färgsystem= Adobe RGB(1998). Användaren kan nu välja mellan att låta konverteringen ske, låta bilden vara som den är eller skala bort den inbäddade profilen och slå av färghanteringen. Hade profilen istället varit Bevara Inbäddade Profiler skulle dialogrutan sett nästa identisk ut förutom att raden "Use the embedded profile (instead of the Working Space)" varit förkryssad istället.

Jag tror du kan hålla med mig att ovanstående dialogruta är mycket mer användarvänlig än den vi fick på liknande sätt när Fråga vid öppna inte var "förkryssad".

(ii) Profiler som saknas: Fråga vid öppna

Photoshop har blivit inställd så att den skall visa en dialogruta för användaren när en bild öppnas som inte har en inbäddad profil Dialogrutan ser ut som följande och innehålla åter tre alternativ; Det förinställda valet i dialogrutan sär beroende på vilken Färghanteringsprincip som för ögonblicket är i drift.

 

Image

 

Ovanstående exempel är förinställt (mitten alernativet markerat) hur dialogrutan ser ut när färghanteringsprinciperna är valda till "Bevara inbäddad profil". Eftersom ingen profil är inbäddad försöker Photoshop att tilldela den aktuella färgsystemsprofilen till bilden. Ingen konvertering sker, bara tilldelning av färgsystemsprofilen.

Raden längst ner "Assign Profile (and the associated and then convert to working RGB)" är det bästa valet att kryssa för om du känner till detta alternativ är ett typiskt val för bilder från en digital kamera eller liknande utrustning som inte har någon inbäddad profil i sin bildfil. Var uppmärksam på att källfilen MÅSTE vara känd och också tillgänglig innan du kan göra detta val.

(iii) Fråga vid klistra in : Fråga vid öppna

Skärmdumpen nedanför visar dialogrutan för "Paste Profile Mismatch(Klistra in profiler som saknas)" som dyker upp om färgrymden för de två bilderna inte stämmer överens.

 

formatanvisningar

 

Var uppmärksam på att termerna bevara "färgåtergivning" och"färgnummer" är relaterade till källbilden, inte målbilden.

De olika dialogrutorna som visats här ovanför är endast exempel på sådana som kan dyka upp när du öppnar eller importerarbilder som står i strid mot den definierade färghanteringsprincipen. Jag tror dock att de textmeddelanden i var och kommer att vara mer än tillräcklig för att förklara vad varje alternativ innebär och ge dig bra underlag att ta rätt beslut.  

 

Konverteringsalternativ

Färginställningar, av de användare som aktiverat kryssrutan för "avancerat läge." Skärmdumpen här nedanför visar denna del av dialogrutan för Färginställningar inställd med sina standardvärden.

 

formatanvisningar

 

Motor : det är namnet på den motor, som användes för all färgrymdskonvertering. Om du inte har ett mycket bra skäl för att välja ett annat alternativ, så ändra INTE Adobe ACE Att välja ACE är den direkta motsvarigheten till den Inbyggda motorn som användes av Photoshop 5. Windowsanvändare skall INTEvara frestade at välja ICM. Mac användare skall komma ihåg att ett annat val här åsidosätter valet som tidigare gjorts i inställningarna förColorSync Att välja ColorSync motorn är för en Mac-användare lika dåligt val som för en Windows-användare att välja ICM

Återgivning: (när du mappar färger förloras alltid lite i hanteringen. Konsten är att förlora så lite som möjligt och detta är syftet med Återgivning) Denna rullgardinsmeny tillåter annars användaren att välja mellan fyra olika mappnings-alternativ, nämligen Perceptual, Mättnad, Relativt färgläge och Absolut färgläge. De flest användare kommer nog att välja mellan antingen standardinställningen Relativt färgläge eller Perceptual. En kort beskrivning av var och en under "Beskrivning" längst ner på dialogrutan för färginställningar. Räcker inte detta finns utförligare förklaringar i hjälpfilerna
Översättarens anm: Rendering Intents/Återgivning - perceptuell (visuell)
Förminskar hela färgomfånget så att alla färger får plats i den tryckbara rymden. Färger som ligger utanför flyttas in i det tryckbara omfånget. Färgvärdena förändras men färgbalansen och teckningen bibehålls. Metoden är att föredra när vanliga bilder separeras eftersom färgernas relativa förhållande till varandra bibehålls. Eftersom en människas öga är känsligare för förhållandet mellan färger än en specifik färgs våglängd, upplevs inte att färgerna i en bild förändrats.

Som jag uppfattar saker och ting med Relativt färgläge är det bara dom källfärger som "are out of gamut"(tonomfång) (som inte kan betraktas/skrivas ut noggrant inom mål-färgrymden) som kommer att mappas till närmaste färg inom mål-färgrymden. Övriha komer att förbli opåverkade. Detta betyder det fall där en bild har många färger som inte finns i mål-färgrymden så kommer utan tvekan relationen mellan bilderna att påverkas (efter omvandlingen förstås) Perceptual inställning ger en visuellt tilltalande återgivning, där det visuella förhållandet mellan källfärger bevaras. Används ofta för att återge breda tryckbara källbilder, där förhållandet mellan färger inuti och utanför måltryckbarheten är viktigare än att färgerna inuti måltryckbarheten matchas exakt. Med andra ord, I detta läge komprimeras (trycks ihop) vissa färger till förmån för mjuka övergångar mellan färgerna). Det förinställda värdet för Photoshop och det rekommenderade är Relative Färgläge och efter en hel del experimenterande följer jag också Adobes rekommendationer.

Använd Svartpunktskompensering: denna bör du ha "förkryssad". Svartpunktskompenseringsäkerställer att de mörkaste neutrala i källrymden mappas till de mörkaste neutrala i målrymden. När alternativet är aktiverat avbildas källsystemets fullständiga dynamsiska område till målsystemets fullständiga dynamsiska område. I avmarkerat läge simuleras källsystemets dynamsiska område i målsystemet. (vilket kan orsaka blockerade eller gråa skuggor)

Använd Gitter (8-bitars/kanalbilder): precis som för Svartpunktskompenseringas bör denna vara "förkryssad". Detta läge anger om färgen skall konverteras när bilder med 8-bitar per kanal konverteras mellan färgsystem. Gitter minskar randiga störningar avsevärt men kan dock öka filstorleken.(översättarens anm: En 24-bitarsbild innehåller 8 bitar per kanal. Vi talar alltså inte om 8-bitars GIF-bilder här utan det här alternativet använder slumpvisa pixelmönster till att jämna ut hårda övergångar.)

 

Avancerade kontroller

Liksom för Konverteringsalternativ, syns detta avsnitt endast om du markerat i "kryssrutan" för avancerat läge. Skärmdumpen nedanför visar detta avsnitt i sitt standard läge.

 

färgsystem i Photoshop 6.0

 

En förklaring på vad var ock en av de alternativ som finns får du i "Beskrivnings" rutan och i hjälp-filerna. Du rekommenderas att lämna bägge inställningarnai, med sina förinställda värden utan att "Kryssa" i rutan

Tunna ut bildskärmsfärger (Desaturate Monitor Color) kan orsaka de största problemen då denna inställning vill orsaka att bilden på skärmen blir successivt mindre mättad allt eftersom procentsatsen ökar. Ni som arbetar i MYCKET breda färgrymder kanske kan ha använding av denna möjlighet men för oss andra är det absolut bäst att "Inte "kryssa för denna ruta.

Avslutningsvis kom ihåg att avsluta med att trycka på Spara knappen och ge dina inställningar ett Namn och en Beskrivning så att du kan hämta tillbaka dessa om du av någon anledning skulle vilja göra någon tillfällig ändring. Du kan ha hur många olika inställningar du vill men bara en aktiv samtidigt. (För att lättare hålla reda på dom brukar jag själv alltid lägga till datum tillsammans med filnamnet)

Skärmdumpen här nedanför visar mina egna Färginställningar (Color Settings configuration)Lägg märke till att jag valt att välja Av (Off) för färgprofilen Grå och valt att använda en egen "dot gain" för gråskaleinställningen. Försök dock inte att ta efter detta då detta är special för min egen Piezography BW workflow.

 

färgsystem i Photoshop 6.0

Egna Färginställningar

 

färgsystem i Photoshop 6.0
CMM     Sidan 6 av 10     CMM

 

All Rights Reserved ILyons © 2000-2005