föregående sida   sidan 2 av 2  nästa sida
Forts.
red-line.gif

 

Bildbehandlingsmodulen/Develop Module

Likasom för katalogmodulen så har framkallningsmodulen fått många förbättringar och nya viktiga egenskaper varav den viktigaste kanske är införandet av Localised Corrections. Men innan vi diskuterar detta vill jag först summera några av de andra ändringarna i denna modul.

Den mest påtagliga förändringen här är omplaceringen av Verktygsmenyn/Toolbar till att nu finnas strax under Histogram (se figur 15). Ikonbilderna för varje verktyg har också förändrats lite granna (se figur 16 för mer detaljer).

image

Figur 15 - Den nya verktygsmenyn/New Toolbar location in Develop Module

 

I tur och ordning så är verktygsikonerna: Penslar för Beskära/Crop (R), Klona/Clone/Lagnings/Heal (N), Röda ögon/Red Eye och den nya Lokal Korrektion/Local Correction (K) Jag har också satt ut snabbkommandona för tangentbordet inom parentes. När man klickar på ett verktyg så öppnas en panel som visar verktygets olika alternativ och möjligheter. Klickar man igen så stängs panelen och man återvänder till utgångsläget för Bildbehandlingsmodulen/Develop module.

image image
Figur 16a - Beskära/Crop Figur 16b - Klona/Clone/Lagnings/Heal
Image Image
Figure 16c - Local Corrections/lokala, icke-förstörande justeringar - Brush Tool Figure 16d - Local Corrections - Expanded Brush Tool

Local corrections (Lokala, icke-förstörande justeringar i bilder, som till exempel pjattning och efterbelysning. ) i Lightroom are based on the brush paradigm rather than region (selection based), although  region edits are also possible after brush strokes have been applied. This means they fit better with the method used for the Photoshop Dodge & Burn tools.

I Lightroom 2.0 finns Paint/Målnings penslar för: Exposure/Exponering, Brightness/Intensitet, Clarity/Klarhet , Saturation/ Färgens mättnad and Tint/Toning (figur 16c). Inställningskontakten (alla justeringar här är av typ glidkontakter/reglage) för Effect bestämmer begynnelsevärdet för värdet på Penseln/Brush (t.ex. 2 enheters exposer/exponering, 50 enheters brightness/intensitet). Du kan ha två förinställda penslar (f.n. märkta A och B ). Varje pensel kan ställas in för Size/Storlek, Feather/Luddighet och Flow/Färgflöde. När Auto Mask är aktiverad hjälper masken till att begränsa penseldragen inom ett områden med liknande färger. Inställningskontakten för Amount/Mängd kan inte ändras förrän ett penseldrag har utförts. Genom att klicka på den lilla svarta triangeln (svår faktiskt att se) till höger på paints pop-up-meny så expanderar Paint-menyn (se figur 16d) och då ser man alla förinställnings-knappar (utmärkta av '+/-' coloured tiles) för upp till två värden för & brush/pensel Effect" för var och en av målningsalternativen. För att konfigurera en förinställd knapp så klickar man på knappen och sedan justerar reglagen för Effect. Lägg också märke till att man inte får något ledtråd på hur mycket en inställning kommer att påverka bilden förrän penseldraget har utförts på bilden.

För att bestämma en pensels färg/tonläge måste man dubbelklicka på den största av de sex färg/ton-rutorna (Figur 17) och sedan klicka med färgpipetten på den nu öppnade färgpaletten. Klickar du på den större färg/ton-rutan igen så stängs färgpanelen.

(Översättarens anm. Penselfunktionen/Retouch är en spännande del som säkert kommer att ta tid innan man här lärt sig alla möjligher. Det är som ett maskningsverktyg där man kan bearbeta masken med ljus och färg. Det skall ses som lite som mellan dodge/skugga och burne/efterbelysning. Tycker i alla fall Mattias Karlsson på Moderskeppet

Image

Figur 17 - Localised Corrections/Lokala, icke-förstörande justeringar - Tint Adjustments/Justering av övertoningar

Efter att nu ha beskrivit de olika verktygen återstår det bara för mig att arbeta igenom ett exempel. Figur 8 visar en skärmdump på Lightrooms framkallningsmodul med panelen för Local Correction/Lokala, icke-förstörande justering öppnad.

Den första korrigeringen jag ville göra var att, lite lätt, göra ögat lite ljusare på " Pied Oystercatcher/ den svart och vitfärgade Strandskatan". Detta fodrar att man använder en liten pensel, så jag justerar med reglagen storleken till 10, och Flow/Färgflöde ställdes in på 100 (Övers. anm. Flow bestämmer hur mycket färg som kommer på en gång.) Sedan väljer jag Exposure brush/Exponeringspenseln och ställer först in värdet på Effect till 2, samtidigt som jag ser till att Auto Mask är aktiverad. För att applicera penseln klickar jag först lite vid sidan om ögat. En markeringspunkt (som en liten ikon, se fig 19.) placeras på bilden för att markera startpunkten för penseldraget och jag gör först ett par cirkulära rörelser med penseln. Genom att hålla musmarkerinen över markeringspunkten kunde jag se omfattningen av det justerade området. Jag insåg då att penseln spillt över in i fjäderdräkten lite granna. Genom att hålla ner tangenten"Alt/Option" målade jag detta område igen för att ta bort det som spillt över. Slutligen klickade jag på markeringspunkten för att aktivera den expanderade penselkontrollen och reducerade exponeringsvärdet till 1.89. Sedan tryckte jag på Enter för att effektuera korrigeringen.

Image

Figur 18 - Localised Correction - Before View

Nästa korrektion jag gjorde var på den ljusare delen av den undre fjäderdräkten vid magen som var lite för mycket åt den mörka sidan. Jag ställde in penselstorleken till ett värde på 60, och värdet på Flow/Färgflödet sattes även nu till 50. Sedan valde jag penseln för Exposure/Exponering och justerade med hjälp av reglaget värdet på Effect till 3. Även nu var auto mask aktiverat. När jag klickade på en ljus del på fjäderdräkten så dök åter ett markeringsöga upp på bilden för att ange startpositionen på det första penseldraget. Nu med hjälp av den större penseln utförde jag flera penseldrag för att ljusa upp den ljusa fjäderdräkten ytterligare. Till att börja med blev det för ljust men det oroade mig inte så mycket ännu, då jag ju vet att det lätt går att justera i efterhand.

I nästa steg var det nödvändigt att redigera eller " finjustera " de redan utförda penseldragen så att fjäderdräkten blev exakt som jag ville ha den. Återigen, genom att låta musmarkeringen "sväva" över markeringspunkten kunde jag se omfattningen av området som skapats av auto mask. Denna gång tänkte jag justera hela området istället för att använda erase brush/suddgummit. Således klickade jag på "markeringspunkten" för att expandera inställningskontrollen för penslar ( se figur 19.) Då jag redan visste att penseln för exponering var alldeles för ljus drog jag ner dess värde till 1.2. Jag bestämde mig också för att öka Saturation/Mättnaden i området till 20 enheter. Genom att justera exposure, saturation och clarity hade jag nu tillämpat tre korrektioner i en.

Image

Figur 19 - Localised Correction - After View

Det är värt att notera redan nu att Local Corrections/Lokala, icke-förstörande justeringar har sina egna kortkommandon via tangentbordet, Följande är troligen de viktigaste:

  • Open local corrections/Öppna lokala icke-förstörande justeringar 'K'

  • Show/Visa/hide/göm/ Pin/Markeringspunkten 'H'

  • Increase/Öka/decrease/minska penselstorleken ']' / '['

  • Increase/Öka/decrease/minska luddigheten ' Alt/Option+]' / 'Alt/Option+['

  • Utföra ett penseldrag och/eller starta ett nytt Enter

  • Ta bort valt Pin/Markeringsöga ' Delete'

  • Holding down 'Alt/Option' key activates erase mode

Andra förändringar i Framkallningsmodulen hittar man i panelen för Detail (figur 20), som nu inkluderar reglage för Chromatic Aberration/Kromatisk avvikelse and Defringe/Fylla ut överstrålning Dessa hittade man tidigare i panelen för Lens Corrections. Den detaljerade panelen innehåller också ett nytt 1:1 fönster för förhandsgranskning som kan använda för att förhandsgranska skärpnings- och brusjusteringar utan att behöva zooma in det aktuella fönstret till 1:1. Musmarkeringen här i form av en hand kan med ett musklick grabba tag i bilden och flytta den i fönstret till den del av bilden du önskar titta på medan du exempelvis skärper bilden.(Övers.anm. Mycket behändigt)

Den avslutande förändringen i panelens utformning i Framkallningsmodulen hittar man i panelen för Vignettes Denna panel innehåller två vignetteringsmöjligheter. Den första är avsedd för Lens Correction och den andra för Post-Crop av kanteffekter. Standardverktyget för vignettering är avsett att användas för att korrigera mörka hörn som uppstår från light fall-off  and/or over shading from lens hoods, etc.. Post-Crop är avsett för mer artistisk användning såsom edge burning och som också har den fördelen att den tar hänsyn till beskärning. ( I videon från Lyna.com, du hittar i slutet på denna sida finner en videosnutt som bra illustrerar vignettering. Faktiskt imponerande)

Översättarens anm. Post-Crop använder man också om man beskurit bilden (oförstörande) och vill göra en vignettering. Nu sker den med full effekt i den beskura delen.

Image

Figur 20 - Detail och Vignettes Panelerna

Som ett resultat av feedback från användarna har man nu förbättrat den vanliga justeringspanelen/Basic adjustment panel så att det nu är möjligt att cycle through the controls using either the comma '< 'or period '>' keys on the keyboard. Tangenterna '+/-' ökar/minskar den the active control, och större justeringar kan utföras genom att hålla ner ' Shift' tangenten när man också håller ner tangenterna '+/-' Trycker man ner semikolon ';' tangenten återställs den aktiva kontrollen till sitt ursprungsvärde.

Till sist, åtminstone när det gäller Bildbehandlingsmodulen/Develop module så har Auto Tone funktionen Ctrl/Cmd+U', enligt önskemål från användarna, omarbetats. I Lightroom 1.x resulterade denna justering nämligen ofta i alldeles för ljusa bilder. Återigen, Adobe vill ha dina kommentarer och funderingar om hur du tycker att den modifierade versionen av Auto Tone fungerar.

Print Module/Utskriftsmodulen

Användarna har alltid uppskattat kvalitén på utskrifter från Lightroom avsaknad av Soft Proofing/korrekturläsning, Output Sharpening/Skärpning av bilden vid utskrift, Print to File/Utskrift till fil, Print Packages and Books/Böcker har betytt att en del användare måste vända sig någon annan stans när man skulle förbereda sina alster för utskrift

Med utgåvan av Lr2beta har vi både bra och dåliga nyheter angående detta. De dåliga är att Soft Proofing/Korrekturläsning och Books/Böcker inte finns med och det är högst osannolik att det också kommer att finnas med i den slutgiltiga versionen. Det återstår att se om de andra tilläggen är tillräckliga för att dämpa besvikelsen när det gäller detta.

Picture Package/Bildpaket

Tanken med Picture Package/Bildpaket är att ge fotografer möjlighet att snabbt arrangera bilder i många flersidiga layouter som innehåller samma bild men är arrangerade i olika storlekar. Ett bildpaket kan innehålla upp till sex sidor, var och en med samma bild fast i olika storlekar. Storleken och placeringen av bilden kan antingen göras manuellt eller automatiskt. Figur 21 visar ett enkelt exempel där jag manuellt placerat och manuellt ändrat storleken på bilden från första sida i paketet. Figur 22, här nedanför, visar ett mer komplext exempel där jag använt mig av the preset cell sizes för att automatiskt optimera placeringen av samma bild på de återstående 5 sidorna.

Image

Figur 21 - Single Page Layout in Picture Package

 

Image

Figure22 - Multi-page Layout

Om placeringen och storleksbestämning inte är så viktigt så är istället den mest effektiva användningen av ditt fotopapper att använda alternativet Auto Layout Alternativt kan man ändra storleken på cellerna genom att dra i kanterna eller hörnen. Dom kan också placeras var som helst inom rutmönstret/grid . Att flytta på bilden med man behåller cellen på plats kan du först hålla ner tangenten 'Ctrl/Cmd' medan du klickar på bilden och drar. Att ta bort en cell är enkelt. Klicka på den och tryck på Delete-tangenten En hel sida kan tas bort genom att trycka på den röda X-tankenten som dyker upp på en sida när man för musen över den.

Print to JPEG

 

Lightroom 2.0 ger nu support för utskrift direkt till JPEG filer. Betyder att man kan förbereda sin utskriftslayout, konvertera till lämplig ICC profil och sedan spara filen som JPEG. Klar för att skickas till det labbet du använder. Att skräddarsy filen till de måtten görs enklast genom att föra din mus över de numeriska värdena, musklicka och ändra. (se den gula ramen i figur 23 här nedanför.

 

Image

Figur 23 - Skriv ut till JPEG

Några tankar på slutet

Som jag nämnde i början så är Lightroom Lr2beta nästan komplett när det gäller egenskaper och finesser men ändå väldigt mycket ofullbordad. En del av de nya egenskaperna fodrar en hel del förfining medan andra är nästan perfekta som de redan är. Jag tycker det är rimligt att säga att Adobe har lyssnat på er användare och försökt införliva så många nya egenskaper som möjligt. Naturligtvis dock inte allt som efterfrågades. Hur som helst, utvecklarna på Adobe är öppna för feedback/återkoppling. Dom vill verkligen höra dina åsikter om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Om det är något som du upplever som en plåga? Var inte blyg och..... and...

Glöm inte regel nr. 5 - Ha roligt!

 

Ytterligare resurser:

Mina egna tankar på slutet

Behöver man både Photoshop och Lightroom? Adobe beskriver Lightroom som fotografernas verktygslåda för att kunna hantera, justera och presentera stora mängder bilder samtidigt och spendera mindre tid vid datorn. Detta medan Photoshop används för att skapa avancerade effekter och göra mer komplicerade korrigeringar på " pixelnivå " och i flera lager. Själv har jag av och till jobbat parallellt i Bridge/Photoshop CS3 och Lightroom 1.3 men ännu inte blivit frälst för Lightroom. Kanske denna uppgradering ändrar på detta? Finns ju en del godbitar här när man som jag mest jobbar med fotografier. Scott Kelby har publicerat en artikel varför han anser Lightroom är att föredra framför Bridge och Photoshop CS3 för alla som mest sysslar med fotografi och digitala bilder. Han avslutar sin artikel med detat uttalande:

Mitt råd: Om jag är en fotograf så skulle jag fokusera på att lära mig "the Develop Module in Lightroom" eftersom Lightroom från grunden tagits fram som ett verktyg för fotografer. Skulle man ändå behöva använda Camera Raw i något sammanhang så har man redan lärt sig att använda den (Utvecklingssmodulen i Lightroom är samma sak som Camera Raw förutom färgen på menyerna.I stort sätt i alla fall.

Översättarens anm.  Notes from the translater March 2009

Adobe Lightroom 2 - The Missing FAQ by Lightroom Queen Victoria Bampton

On Lightroom News, Martin Evening interviews Lightroom PM Tom Hogarty about how the LR2 feature set came to be and more

Lightroom Journal Tips and advice straight from the Lightroom team.

Andrew Rodney skriver i Scott Kelbys blogg August 14th. bl. a. .....At its core, Lightroom, like its older brother, Adobe Camera Raw (ACR) is a raw processor that creates idealized pixels using metadata-based instructions. You define these instructions and the original data, which is never altered, is used to build a new, desirable appearing image. You’re never baking a color appearance into a pixel-based image until you export or print this new data.

Trying Out a New Lightroom Workflow For Travel Photography By Scott Kelby on Tuesday, November 25th, 2008. (Ett arbetssätt jag själv redan tagit efter. Inte då bara för min bärbara dator utan också för min stationära)

Lightroom - digitalt mörkrum.En genomgång av Multimediabyran , Skolverket

Nu har första versionen med svenska språket kommit i Lightroom 2.3. som en uppdatering i slutlig version.

Photoshop Lightroom Tutorials by Julieanne Kost, Digital Imaging Evangelist for Adobe

Synkronisera gjorda ändringar av bilder mellan Lightroom och Bridge

Lightroom Keyboard shortcuts (PDF)Var dock medveten om att vissa av dessa inte kommer att fungera på svenska tangentbord då vi som bekant ska ha in några bokstäver till på slutet.

Köpt Patrik Larssons DVD - Lightroom 3 förfotografer -. Ett riktigt bra komplement till Scott Kelbys bok i samma ämne.

 

 

 


Previuos page     Page 2 of 2     Next Page
 © 2008 Ian Lyons. All Rights Reserved