Previuos page     Sidan 3 av 3    Next Page
Forts.

Develop Module (non-destructive RAW and JPEG file editing)/Bildbehandlings-/ framkallningsmodulen

Lokala justeringar som nu kallas för Justeringspenslar blev en stor succé bland användarna under betatestperioden och Adobe fick en hel del bra och användbar återkoppling. I denna skarpa version har de nya justeringspenslarna blivit lite omarbetade samt man har fått en ytterligare pensel, nämligen Sharpen/Skärpnings-penseln. Dock anser jag att den viktigaste nyheten i denna release är Övertoningsverktyget/Gradient Tool. Detta verktyg har varit på önskelistan för de flesta av användarna av Lightroom under en lång tid. Innan jag går in mer i detalj ger jag en kort översikt över de justeringsverktyg som nu finns i Lightroom

Översätterens anm: Justeringspenslarna arbetar ihop med Lightrooms grundläggande justeringskontroller för Exposure, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness, Clarity and Color och du kan blanda och matcha dessa justeringar på vilken som helst maskat område. Du kan också spara ett eget specifikt inställningsalternativ som ett förinställt alternativ. Adobe har nu också inkluderat en förinställning för "Soften Skin"/mjuka upp hyn, som fungerar förvånansvärt bra

 

Image

Figur 11 - Nya platsen för verktygsmenyn i framkallningsmodulen ( Klicka på bilden för att få upp en större)

 

I tur och ordning är verktygen: Beskärning/Crop (R), Kloning/Clone{Lagning/Heal (N), Röda ögon/Red Eye, det nya Övertoningsverktyget/Gradient Tool (M) och   Justeringspenseln/Adjustment Brush (K). Jag har också angett snabbkommandot för tangentbordet för var och en inom parantes. När man klickar på en verktygsikon öppnas en menypanel som visar alla inställningsmöjligheter för verktyget. Klickar man igen stängs panel och man återgår till standardläget för Bildbehandlingensmodulen/Develop module

Justeringspenslarna i Lightroom är baserade på penslarnas paradigm snarare än område (selection based), även om redigering av område också är möjligt efter det att penseldrag har utförts. Detta betyder att de passar bättre med metoder som användes för verktygen Skugga/Dodge & Efterbelysning/Burn i Photoshop.

Image Image
Figur 12a - Beskärnings och upprätningsverktyget
Crop and Straighten Tool
Figur 12b - Klonings och Lagningsverktyget
Clone/Heal Tool
Image Image
Figur 12c - Gradient Tool/Övertoningsfilter - Preset mode Figur 12d - Gradient Tool/Övertoningsfilter - Slider mode
Image Image
Figur 12e - Justeringspensel
Adjustment Brush - Preset mode
Figur 12f - Justeringspensel
Adjustment Brush - Slider mode
   

 

Lightroom 2.0 är försedd med justeringspenslar och övertongsverktyg för Exponering/Exposure, Intensitet/Brightness, Kontrast/Contrast, Mättnad/Saturation, Klarhet/Clarity, Skärpning/Sharpness och Färg/Color. Reglaget för Effect (Mängd) anger begynnelsevärdet för penseln eller övertoningen (t.ex. 2 enheters exponering, 50 enheters intensitet). Man kan ha två förinställda penslar(märkta A och B). Varje pensel kan justeras för Storlek/Size, Luddighet/Feather, Flöde/Flow och Täthet/Density,. Om man aktiverar Auto Mask får man hjälp med att avgränsa penseldragen inom en yta med liknande färger. Maskens justeringskontakt för mängd kan inte justeras förrän ett penseldrag har utförts. Det är värt att notera att Auto Mask har blivit åtskilligt förbättrad sedan betaversionen. Detta gäller också för andra penslar

Jag diskuterade om justeringspenslar i min översikt av den tidigare betaversionen av Lr2 så denna gång kommer jag att koncentrera mig på övertoningsverktyget/Gradient Tool. För att bestämma färgvärdet för övertoningen måste man först dubbelklicka på den största av de sex färgtonsrutorna (den längst till höger) (Figur 13). Därefter klickar du med färgpipetten i färgpaletten. För att stänga färgpanelen igen klickar du åter på den större av färgrutorna.

Image

Figur 13 - Övertoningsverktyget/Gradient Tool - Färgjustering/Color Adjustment

Så nu när jag beskrivit de olika verktygen återstår det bara för mig att arbeta igenom ett exempel. Figur 14 visar en skärmdump i Lightrooms framkallningsmodul där panelen för övertoningsverktyget öppnats

Fotografiet som visas på bilden är Castle Geyser" i Yellowstone National Park. Innan jag går till Photoshop för att redigera mina fotografier borde jag här nog använt mig av ett Övertoningsfiler/Graduated filter till kameran redan när jag fotograferade. Detta för att tona ner himlen lite grann. Men det var då och nu är nu.

Eftersom nu Lightroom har ett övertoningsfilter/gradient tool kan jag applicera övertoningen direkt på fotografiet utan att ens komma i närheten av Photoshop. Övertoningen jag gör är en kombination av en exponering på - 1.0 enheter med en lite ljusblåfärgad ton. För att göra övertoningen valde jag först verktyget och klickade nära toppen på fotot och drog sedan nedåt med musen. Genom att hålla ner skifttangenten såg jag till att övertoningen förblev rak.

 

Image

Figur 14 - Övertoningsverktyget/Gradient Tool (Click image for larger view)

Fotografiet börjar nu se ut mer som jag ville men lite finlir återstår. I figur 15 kan man se resultatet efter att jag minskat exponeringen ytterligare 0.25 enheter i kombination med ökningar av kontrasten, mättnad, klarhet och även lite granna skärpa. Att flytta alla kontakterna i kombination, se då först till att med musen markera the"pin"/markeringsögat (markeringen i den tidigare utförda övertoningen) och håll sedan ned tangenten Alt/Option och drag till höger eller vänster för att öka/minska den kombinerade justeringen. Notera gärna att denna tangentbordsmodifierare också fungerar ihop med justeringspenslarna.

 

Image

Figur 15 - Fine-tuning the Gradient Tool (Click image for larger view)

Övertoningsverktyget/The Gradient Tool och justeringspenseln/Adjustment Brushes har sina egna uppsättningar av kortkommandon för tangentbordet varav följande bör vara de viktigaste:

 • Öppna justeringspenseln/Open Adjustment Brush - K

 • Öppna övertoningsverktyget/Open Gradient Tool - M

 • Visa/dölj markeringsögat/Show/hide Pin - H

 • Increase/decrease ;Öka/minska penselstorleken -  ] / [

 • Increase/decrease ;Öka/minska luddigheten - Shift+] / Shift+[

 • Utföra ett penseldrag eller övertoning och/eller starta en - Enter

 • Ta bort vald pin/markeringsöga - Delete

 • Holding down - Alt/Option key activates erase mode

 • Toggle Auto Mask On/Off - A

 • Pressing 'O' toggles on/off the overlay

 • Shift+O cylces through alternative colours for overlay

 • Constrain gradient to vertical - hold down Shift plus drag

 • Invertera övertoningent - '

 • Storleksförändra från mitten/Scale from center - Alt/Option plus drag

Även om jag berörde de flesta av de andra ändringarna i Framkallningsmodulen i min översikt av betaversionen kan det ändå vara värt att här göra en summering.

 • Panelen Detail  innehåller nu justeringsmöjligheter för Kromatisk avvikelse/Chromatic Aberration och Fylla ut överstrålning/Defringe som man tidigare hittade i panelen för Linskorrigering / Lens Corrections. I panelen Detail finns nu ett fönster, 1:1, för Preview/Förhandsgranskning som kan användas för att förhandsgranska de justeringar man gör vid skärpning eller brusreducering. Detta utan att behöva zooma in fönstret till 1:1. En ny ikonmarkör kan användas för att noggrant ange den del av bilden man vill förhandsgranska vid skärpning av bilden eller när man utför linskorrigeringar (lens corrections) på densamma

 • Den nya panelen för Vignettering innehåller två olika typer av vignettering. Den första gäller för linskorrigering/Lens Correction och den andra /Efterbeskärning/Post-Crop edge effects. Standardverktyget för vignettering användes för att korrigera för mörka hörn som uppstått från minskning av ljuset och/eller från skuggor från linsskydd etc. Post-Crop är avsett för mer artistisk användning såsom "edge burning" och som också nu har den fördelen att tillåta beskärning. (whether central or offset.)

 • Additional keyboard modifiers have been added to the Basic adjustment panel. So, that it's now possible to cycle through the controls using either the comma '< 'or period '>' keys. The keyboard '+/-' keys now increase/decrease the active control, and larger adjustments can be obtained by holding down the 'Shift' key when holding down the '+/-' keys. Tapping the semi-colon ';' key resets the active control to its default value.

Inställningarna för Clarity/Klarhet (Klarhet ger mer kontrast i mellantonerna) kan nu ställas in för negativa värden vilket får effekten av att man mjukar upp bilderna. Denna speciella möjlighet kommer troligen att vara mer användbar via Adjustment Brush/Justeringspenseln än tillämpas totalt för hela bilden.

Med funktionen Clarity kan man således ändra exempelvis färgmättnaden, ljusbalansen och klarheten lokalt

Camera Profiles and DNG Profile Editor

För att sammanfalla med frisläppandet av Lightroom 2.0, har Adobe också släppt betaversioen av den nya Camera Profiles att användas ihop med Camera Raw 4.5 och Lightroom 2.0. Profilerna märkta Adobe Standard är tänkta som alternativ till "the default ACR camera profile" och varje kameramodell kommer att ha ytterligare uppsättningar av profiler som är avsedda "emulate the camera vendor styles or looks." T.ex. Canons användare kommer att kunna använda profiler som söker efterlikna Pictures Styles såsom Standard, Landscape, Neutral, Portrait and Faithful. När man installerat dessa kommer de att dyka upp i Lightrooms panel för Camera Calibration/Kamerakalibrering (figur 16).
Se Länkar till andra intressant länkar när det gäller Lightroom längst ner på denna sida om du exempelvis vill ladda ner kameraprofilerna som omnämnts här.

 

Image

Figur 16 - Val av Kameraprofil/Camera Profile i Camera Calibration Panel


Bakgrundshistorian till de nya "style or look "-profilerna är intressant så till vida, att Adobe helt verkar har accepterat att många användare föredrar en återgivning/rendering som mer matchar de JPEG-bilder som kameran genererat, snarare än de som renderats via Adobe Standard. I en del fall säkert på grund av personlig smak. Men i andra fal mer troligt av andra skäl. eftersom Adobe Standard renderingar på något sätt kan tyckas lite bristfälliga/"flawed". Även om jag är inte är klar över om Adobe håller med om detta. Speciellt som " it ignores trade-offs based on the technology available."

Andrew Rodney skriver i Scott kelbys blogg beträffande skillnaden att arbeta i Lightooom eller Photoshop. "I like to think of rendering as pixel creation. I think of work in Photoshop as pixel alteration (alters those rendered pixels by altering the math (numbers) of each pixel affected.). The Raw rendering stage really is the digital darkroom part of the process. "

När nu de nya profilerna utvecklades gav Adobe ändå sitt erkännande, att företaget kanske behövde förlikas med de olika kraven från tre klart avgränsade användargrupper. De kan summeras enligt nedan.

Typ av användare

 

Profillösning

Fotografer som föredrar en grundinställning som ligger närmare återgivningen från JPEG-bilderna direkt från kameran men som också behöver den flexibilitet som ges från metoden med rawförfarandet.

 

  Approximera JPEG-rendering från själva kameran såväl som de olika "styles and looks" som erbjuds antingen via själva kameran eller via kameratillverkarens egen mjukvarulösning.
Fotografer som i stort sätt är nöjda med Adobe's grundläggande återgivningar men som funnit brister i återgivning som inte kunnat korrigeras via justeringarna för kamerakalibrering som erbjuds i ACR och Lightroom.(ACR = Adobe Camera Raw eller som det numera kallas Adobe Photoshop Camera Raw)

 

  Förbättra den grundläggande Adobe(ska) återgivningen för att korrigera för brister identifierade av fotografer
Fotografer som fotograferar under kontrollerade ljusförhållanden och som behöver kalibrera den grundläggande (default) återgivningen för att matcha sina specifika önskemål.   Tillhandahålla en Profile Editor/profilredigerare som fotografer själva kan använda för att skapa egna grundläggande profiler som uppfyller deras specifika behov.

Vid närmare eftertanke hör jag nog själv hemma i den andra gruppen vilket kanske förklarar varför jag är så nöjd med förbättringarna när det gäller färgåtergivningen i Adobes standardprofiler. Det betyder inte att jag inte testat profilerna avsedda att approximera tillverkarnas färgåtergivning. Men återigen, jag har aldrig varit speciellt förtjust i färgprofiler typCanon's Picture Styles.

Från listan över kunderna och deras önskemål framgår klart att en "one-size-fits all approach" aldrig skulle fungera vilket kanske förklarar varför man utvecklade Profile Editor (figur 17) Alla som någon gång försökt kalibrera sin kamera med Gretag MacBeth ColorChecker vet att detta kan vara riktigt tidskrävande och resultatet inte alltid vad man förväntat sig. Det är här som Profile Editor/Profilredigeraren kommer till sin rätt. I grund och botten, du fotograferar en ColorChecker karta under bra ljusförhållanden, konverterar till DNG (profilredigeraren kan endast öppna DNG). Välj sedan från Chart-tangenten Create Color Table" och det hela är klart - och en kaffepaus medan kalibreringsscriptet körs.

 

Image

 

En annan användning av Profile Editor/Profilredigeraren är att modifiera karakteristiska på White Balance för en existerande profil. Denna typ av redigering kommer att vara av speciellt intresse för alla fotografer som specialicerat sig på att fotografera under ljusförhållanden som faller utanför standardområdet för Camera Raw(t.ex scen/teater och infrarött.) Andra val för att skapa nya eller modifiera existerande profiler eller beskrivningar beskrivs i den "tutorial" som kommer tillsammans med Profile Editor och nedladdningspaketet. .

Översätterens anm. En av utvecklarna av dessa profiler, Eric Chan, har gjort ett intressant inlägg på John Nack´s blogg idag 4 augusti, 2008

Mina slutkommentarer

Så var nu med detta, Lightroom 2.0 finns nu tillgänglig och klar för användning. När jag förberedde denna recension bestämde jag mig för att fokusera på modulerna för Library/Biblioteket och Develop/Bildbehandlingen. Av det enkla skälet att min översikt av betaversionen täckte nästa alla nya specialiteter i de andra modulerna. Likväl hoppas jag att informationen i denna översikt blir till hjälp när du nu på allvar börjar att arbeta med programmet. Jag har också lämnat länkar till annat material som jag hoppas du tar dig tid att undersöka. Tänker då speciellt på,  Martin Evening's nya bok om Lightroom 2.0. På ungefär 580 sidor innehåller den massor av detaljerad information om så gott som alla nya egenskaper, vilket jag uppenbart inte kan göra på dessa 3 sidor.

Innan jag slår igen butiken vill jag ta tillfället i akt att påminna er om ta en säkerhetskopia på era Lightroom 1.x  eller Public Beta kataloger. Inte för att jag tror ni skall stöta på några problem vid installationen av Lightroom 2.0, men det är alltid klokt med ett visst mått av försiktighet om det värsta ändå skulle inträffa. Till slut men inte minst....
 

 

Glöm inte regel nr. 5 - Ha roligt!

 

Länkar till andra intressant länkar när det gäller Lightroom:

Martin Evening's bok med titeln Adobe Photoshop Lightroom 2 Book, The: The Complete Guide for Photographers

Michael Reichmann har publicerat en utmärkt artikel om DNG profilredigerare http://www.luminous-landscape.com/reviews/accessories/dng-profiles.shtml

Översättarens anm.  Notes from the translater

Adobe Lightroom 2 - The Missing FAQ by Lightroom Queen Victoria Bampton

On Lightroom News, Martin Evening interviews Lightroom PM Tom Hogarty about how the LR2 feature set came to be and more

Lightroom Journal Tips and advice straight from the Lightroom team.

Andrew Rodney skriver i Scott Kelbys blogg August 14th. bl. a. .....At its core, Lightroom, like its older brother, Adobe Camera Raw (ACR) is a raw processor that creates idealized pixels using metadata-based instructions. You define these instructions and the original data, which is never altered, is used to build a new, desirable appearing image. You’re never baking a color appearance into a pixel-based image until you export or print this new data.

Trying Out a New Lightroom Workflow For Travel Photography By Scott Kelby on Tuesday, November 25th, 2008. (Ett arbetssätt jag själv redan tagit efter. Inte då bara för min bärbara dator utan också för min stationära)

Lightroom - digitalt mörkrum.En genomgång av Multimediabyran , Skolverket

Nu har första versionen med svenska språket kommit i Lightroom 2.3. som en uppdatering i slutlig version.

Photoshop Lightroom Tutorials by Julieanne Kost, Digital Imaging Evangelist for Adobe

Synkronisera gjorda ändringar av bilder mellan Lightroom och Bridge

Lightroom Keyboard shortcuts (PDF)Var dock medveten om att vissa av dessa inte kommer att fungera på svenska tangentbord då vi som bekant ska ha in några bokstäver till på slutet.

Köpt Patrik Larssons DVD - Lightroom 2 förfotografer -. Ett riktigt bra komplement till Scott Kelbys bok i samma ämne. Patrik har dessutom lagt ut flera video-instruktioner om Lightroom på nätet

Photoshop Lightroom Help and Support is a wonderful resource for learning about Lightroom.

10 Things I Wish I , Rob Sylvan, Could Tell Every New Lightroom User

How to install Presets in Develope module in Adobe Lightroom

So, here we are in late March 2010 and Adobe has opened the second public beta for Photoshop Lightroom 3

 

 

 


Previuos page     Sidan 3 av 3     Next Page
 Uppdaterad den 17 mars år 2009 av Lars Ekdahl.© 2008 Ian Lyons. All Rights Reserved