Hur ställer man bäst in värden i inställningarna för färghantering i Photoshop CS6

Copyright Lars Ekdahl
© 2004-2012

Övriga Tips & Tricks digitala bilder

| Arbetsrymder - Kulörrymder | Begreppen dpi, lpi och ppi | Bilders storlek och upplösning | Bitdjup |review and utvärdering av ColorVision Spyder 2 PRO Studio | En teoretisk redogörelse om olika RGB arbetsrymder/färgrymder | Brusreducering på bästa och enklaste sätt | FocalBlade Reviewverktyg för skärpning av bilder |Filstorlek och upplösning | Utvärdering av BreezeBrowser | Förbättra bildkvalitén 1. |Förbättra bildkvalitén 2. | färgrymder |Autokorrigera färger på ett fotografi i Photoshop 7/ |Korrekturläsning på skärmen | Minnesstorlek på dina inskannade bilder |Ny PhotoShop CS6 färghanteringssystem | PhotoShop 7 färghanteringssystem || Photoshop CS färghanteringssystem | Photoshop 7 & CS och Färghantering vid utskrift | Photoshop CS 3 Färghantering |Photoshop CS4 färghantering | Ordlista |sepia toning av fotografi |Gör om ditt färgkort till ett svartvitt |Skanning och upplösning | Skärpa bilden via lagermask |Skärpa bilden via FocalBlade plug-in | Skärpningsverktyget PK Sharpener plug-in | Ta bort röda ögon| |kalibrera bidskärmen |Utvärdering av Lightroom 2 |Utvärdering av Lightroom 3 Ny|Utvärdering av Lightroom 5

Header

 

Image

Computer Darkroom

A Computer Darkroom Essay

Jag publiserade min första genomgång av Photoshop Färghantering så långt tillbaka som till tiden för version 2. Då var ICC-baserad färghantering fortfarande i sin barndom och många av Photoshop-användarna behövde all hjälp de kunde få för att förstå de otaliga mängder av alternativa dialogrutor, varningsmeddelanden etc. som dök upp i programmet. Nu med tillgång till versionen Photoshop CS6 är det dags att se vad som har ändrats.

Translation into the Swedish language during September 2012 by Lars Ekdahl from the original document by permission of the author. Also changed the layout a little to fit ekdahl.org

red line

 

Den första och mest framträdande förändringen från CS5 är i användargränssnittet. Själva färghanteringen förblir ganska lika såväl i utseende som i hanteringen även för versioner så långt tillbaka som CS2. Detta är utmärkt då nuvarande användare kommer ingång ganska snabbt. Därför är denna genomgång helt enkelt en uppdatering av tidigare versioner snarare än en hel omarbetning. Enda undantaget är för de ändringar som introducerats i den nya dialogrutan för Utskrift.

Avsnitt 1 - Introduktion till Färghantering/Color Management Primer

Komponenter som ingår Färghanteringssystemet/Color Management System

Ett bildhanteringssystem kan bestå av enheter för att ta emot bilder eller ge ifrån sig bilder som exempelvis skanners, digitala kameror, bildskärmar och bläckstråleskrivare. Med ett sådant divergerande urval av olika apparatteknologier och begränsningar i färgomfång är det ofrånkomligt att de var för sig kommer att producera färgerna olika ( med andra ord färger är här apparatberoende). Detta kommer uppenbart att ge stora problem när man arbetar med dokument som kommer från olika apparater (sources=källor). Det kommer att bli ännu mer komplicerat när samma dokument också skall skrivas ut (i.e. output device). Därför är det viktigt med ett sätt som tillåter att färgdata reproduceras på ett förutbestämt sätt genom hela bildsystemet. Det är det som är avsikten med ett Färghanteringssystem/Color Management System (CMS).

Översättarens anm. Color Management System vilket på svenska ofta benämns färghanteringssystem. Färghanteringssystemet är en programvara i operativsystemet som med hänsyn tagen till profiler för bildläsare, bildskärm, skrivare och tryck automatiskt utjämnar färgerna hos bilder så att de bättre överensstämmer med originalen. ColorSync som följer med operativsystemet till Macintosh och ICM som ingår i Windows är de två vanligaste färghanteringssystemen.

Ett färghanteringssystem består av 3 grundläggande delar, nämligen: -

 • En apparatberoende färgrymd - som oftast kallas Arbets eller Referens rymd.

 • ICC-profiler för varje apparat (t.ex. en skivare, skanner, digitalkamera, osv.) som på ett noggrant sätt beskriver enhetens unika färgkarakteristik. Används av färghanteringssystemet (CMS) i datorn för att ge bättre färgåtergivning.

 • En Färghanteringsmodul/Color Matching Module (CMM) Kallas också för färgmotor. Ett specifikt program i färghanteringssystemet som tolkar informationen i varje enhetsprofil hur sedan färgkarakteristiken för varje enhet skall behandlas. Utför alltså konverteringar mellan systemets enheter med hjälp av respektive enhets ICC-profil.

Färgnummer, dess innebörd samt ICC profiler

En digital bild består vanligtvis av flera miljoner pixlar, som var och en representeras av ett numeriskt värde. Värdet som tilldelas varje pixel kommer att beskriva många egenskaper, men i denna beskrivning är det färgvärdena eller blandning (d.v.s. RGB värden) som vi är mest intresserade av. Som jag nämnt tidigare, så kommer utseendet/the appearance av  pixlar med identiska värden ofta att skilja sig då varje apparat har sitt unika sätt att översätta " färgvärden " eller "nummer" till visuell färg ICC-profilernas uppgifter är att avvikelser, som beror på de brett skilda färgkarakteristikerna för varje enhet, är kända (identifierade) av färghanteringssystemet. Om vi istället skulle ha pratat om språk istället för färger så skulle ICC-profilen ha varit synonymt med en översättare.

Apparatprofiler finns i två grundformer, d.v.s. Ingångs/Input och Utgångs/Output. En Ingångsprofil kan beskriva färgkarakteristiken för en skanner eller digitalkamera medan Utgångs-profiler beskriver enheter såsom bildskärmar, skrivare och filmkameror. Ingångs-profiler kallas även för envägs då de representerar "ursprungskällan". Av uppenbara skäl kan vi aldrig konvertera ett dokument (en bild) till färgrymden för vår skanner eller digitalkamera. Utgångs-profiler, å andra sidan, är tvåvägs. Det betyder att vi kan konvertera från dem och till dem . Exempelvis kan vi konvertera ett dokument med en inbäddad bildskärms profil till ett dokument som har en färgprofil som beskriver en skrivare eller tvärt om

Dagens film- och flatbäddsskanners för konsumenter han nu sedan några år tillbaka varit ICC hanterade. Tillverkarna har här ofta valt sRGB som sin förvalda arbetsrymd. Detta är egentligen en oriktig benämning då sRGB inte är färgrymd för apparater.. (Clearly, these vendors are doing some work behind the scenes so as to keep things simple for the user, which isn't necessarily as wise as it might first appear.) Arbetsrymden sRGB betraktas vanligtvis inte som en lämplig arbetsrymd för högkvalitativ bildhantering, speciellt inte när man behöver skriva ut på en skrivare eller skanna in en film. För att komma runt detta problem ger en del tillverkare användaren möjlighet att välja från ett begränsat urval av alternativ. Exempelvis Epson levererar, tillsammans med sina fotoskrivare, standard (generic) profiler. Även om dessa i många fall accepteras och användes är de sällan så noggranna som användarna skulle önska. I vilket fall som helst så blir dessa ICC-profiler bättre för varje skrivargeneration. Som regel behöver man en skräddarsydd profil för varje apparat om man skall ha verklig noggrann färgmatchning. Dessa ICC-profiler kan skapas professionellt eller så kan man köpa sitt eget kalibreringssystem.

Översättarens anm 1. Själv har jag köpt en ICC-profil till min Canon-skrivare med jag kalibrerar min bildskärm själv.

Översättarens anm 2. Man skulle kunna sammanfatta digital färghantering enligt följande:

* bilden är uppbyggd av siffror;
* siffrorna hänvisar till en specifik profil;
* profilen är den referens som ger siffrorna en betydelse (dvs. färgen);
* när bilden flyttas från en enhet till en annan (från källan/source till målrymden/destination) kommer    referensen också att ändras;
* i detta fall blir det nödvändigt att ändra siffrorna så att innebörden (dvs. färgen) förblir oförändrad.

Den senare förfarandet (att ändra numren) är den så kallade färgomvandlingen (som i själva verket är en omvandling av nummer) och som kan utföras på olika sätt. Antingen inom bildhanteringsprogrammet, eller (om målet är en skrivare) under själva utskriften), eller även inom själva skrivaren i sig. Omvandlingen utförs i själva verket av något slag av en liten mjukvara som brukar kallas för färgmotor .

Profilerna och färgmotorn kan finnas tillgängliga i bildprogrammet eller i själva operativsystemet. I MacOS utförs färghanteringen av ColorSync medan den i Windowsversionerna utförs av ICM

Varför skall man överhuvudtaget bry sig om profiler och färghantering?

Även om färgkorrektion och färghantering inte är samma sak blandas de ofta ihop med varandra. Då speciellt när man är ny som Photoshopanvändare. Att förklara skillnaden kan ofta leda till ännu mer förvirring men förhoppningsvis kan följande förklaring ge en del vägledning i ämnet

Vi har redan slagit fast att färgkarakteristikerna för det flesta apparater nog är unika för just den enskilda apparaten. Likaledes är det mycket sällsynt att de också är linjära ( d.v.s. R=G=B=Neutral). I bland säger man, om den senare egenskapen att apparaten " uppför sig dåligt" Bra exempel på detta är skanners och skrivare). Uppenbart skulle det därför vara extremt svårt att redigera ett dokument (t.ex. en bild) där en grupp med pixlar med värdena R=G=B=128 (d.v.s. grått) verkligen framträdde som påtagligt icke-neutrala. (Obviously, it would be extremely difficult to edit a document where a group of pixels with values of R=G=B=128 (i.e. grey) actually appeared on the monitor to be significantly non-neutral.) Under sådana omständigheter skulle färgkorrektion vara en verklig mardröm. För att komma runt dessa brister på överensstämmelse utför vi all vår redigering i färgrymder som " uppför sig bra " eller är oberoende av någon speciell enhet/apparat. I Photoshop kallas vanligtvis en färgrymd som uppför sig bra för en Arbetsfärgrymd/Working Spaces och karakteriseras alltid av RGB-värden som är neutrala när alla tre värdena är lika stora. Dessa Apparatoberoende/ Device Independent uppför sig inte som och inte heller är influerade av någon ännu existerande enhet eller apparat. Så med avseende på detta kan man argumentera om inte Arbetsfärgrymder/Working Spaces är baserade på syntetiska färgrymder (These Device Independent color spaces do not behave like, nor are they influenced by, any real world device. So, in this respect it could be argued that Working Spaces are based on synthetic color spaces). .

Således har vi Apparatprofiler/Device Profilesoch Arbetsrymdsprofiler/Working Space Profiles- hur påverkar de varandra?

Det första vi behöver förstå är, för att någon färgprofil överhuvud taget skall vara användbar för färghanteringssystemet, så måste de vara anpassade till ICC standarden. Oftast kallas dessa profiler bara för ICC-profiler. I vilket fall som helst, utan hjälp av apparatprofiler kommer det att bli mycket svårt att översätta färgdata (RGB-numren) från en skanner eller digital kamera till Arbetsfärgrymden/ Working Space. Troligen helt omöjligt. Likaså, utan hjälp av en noggrann mediaspecifik skrivarprofil (Övers. anm. Skrivaren kalibreras oftast tillsammans med ett specifikt papper) kommer översättningen från Arbetsfärgrymden/Working Space till färgrymden för en specifik skrivare att visa sig vara lika svårt. Vi behöver också en noggrann bildskärmsprofil för att vara säkra på att vad vi ser på bildskärmen är en sann återgivning av dokumentfärgerna (färgerna i bilden).

Nedanstående flödesdiagram visar ett representativt bild-arbetsflöde. Dokumentet passerar mellan enheterna: från skannern/digitalkameran - till datorn - till bildskärmen - och skrivaren.

Image

Så här kan ett typiskt bildsystem se ut

Således, den stora fördelen som ett färghanteringssystem erbjuder, är att förloppet av färgkorrektionen kan utföras med vetskapen om att originalobjeket återges på bildskärmen, via bilddokumentet, på ett så exakt sätt som möjligt och att den slutliga utskriften så noggrant som möjligt återger färgerna i dokumentet som visas på skärmen. Dokumentspecifik färg

Dokumentspecifik färg/Document Specific Color

Precis som i sina mest senaste versioner fortsätter Photoshop CS5 att använda dokumentspecifika färginställningar. Arbetsfärgrymden som man valt i dialogrutan för Färginställningar/Color Settings har egentligen endast direkt betydelse för tre olika typer av dokument, nämligen: -

 1. Den förvalda (default) färgrymden för ett nytt dokument som skapas när man öppnar ett nytt dokument i Photoshop med kommandot " Arkiv/File --> Nytt/New "

 2. Befintligt dokument utan en inbäddad ICC profil

 3. Importerade dokument utan en inbäddad ICC-profil (i.e. untagged documents), som kanske inkluderar inskannade dokument eller som filer som har sitt ursprung från en digital kamera.

Med dokument/bild-specifika färger menas att det är ICC-profilerna, som är inbäddade i dokumentet, som bestämmer hur det kommer att visas ( dvs. dess utseende) och inte Photoshops fördefinierade (default) Arbetsfärgrymd. I Photoshop CS5 kan man ha flera dokument öppna samtidigt, var och en med sin egen unika Arbetsfärgrymd, och var och en kommer att återges/visas på ett noggrant sätt. Detta förutsätter naturligtvis att man använder en noggrant kalibrerad och karakteriserad bildskärm.

Avsnitt 2 - Bildskärmskalibrering och karakterisering

Bildskärmskalibrering och karakterisering (profilering) är troligen den viktigaste delen i ett arbetsflöde för färghantering. Ändå tycks många användare glömma bort den påverkan som en dålig bildskärmskalibrering kan ha på sina dokument/bilder Så vad innebär kalibrering, varför är det så viktigt och varför skiljer det sig från karakterisering?

Kalibrering är en process där en enhet/apparat återförs till ett standardläge (t.ex. en färgtemperatur av 6500K och ett gammavärde på 2.2), medan karakterisering av bildskärmen är själva förloppet att bestämma hur bildskärmen kommer att återge färger eller hur den reproducerar färger. Vi karakteriserar bildskärmen genom att mäta hur den återger/visar kända färgvärden och sedan skapa en ICC-profil. Den senare är helt enkelt en datafil som inkluderar en beskrivning av bildskärmens färghanteringskarakteristiker (dvs. dess gamut=färg/kulörprofil). Kalibreringsdatan kommer också att skrivas in i ICC-profilen. Som jag redan nämnt tidigare, så kommer Photoshop sedan att använda bildskärmsprofilen för att automatiskt optimera visningen av dokumenten/bilderna. Den gör detta genom att " on the fly" utföra konverteringen mellan din dokumentprofil (T.ex.ProPhoto RGB, Adobe RGB, sRGB, ColorMatch) och din bildskärmsprofil. Denna konvertering ändrar inget i själva dokumentet/bilden på något sätt. Endast dess utseende på skärmen.

Adobe slutade att skicka med Adobe Gamma tillsammans med Mac-versionen av Photoshop några versioner tillbaka, men behöll den för Windows. Mest för att det saknades ett mjukvarualternativ "Eftersom Apple Display Calibrator Assistant fortfarande installeras i System Preferences, upplevde Mac-användarna inget problem när Adobe Gamma inte längre fanns med. " Då Windows Vista och Windows 7 inte fungerar så bra ihop med en del tilläggsprogram, typ Adobe Gamma, var det ofrånkomligt att Adobe skulle komma att lägga ner detta i Windowsversionen av Photoshop. Så det kom egentligen inte som en överraskning att Adobe Gamma inte längre fanns med i Photoshop CS3 Adobe liksom ej heller i versionen CS4 eller CS5. Personligen tror jag inte Adobe någonsin kommer att leverera en kalibreringsfunktion till bildskärmen i Photoshop.

Sedan är det också så att när man kalibrerar sin bildskärm via en mjukvara så använder man ögat för att bestämma ton- och färgskillnader i en serie av vita/gråa/svarta/färgbilder på skärmen. Det är ganska uppenbart att detta inte är den mest optimala metoden att mäta dessa skillnader. Därför är min rekommendation att använda ett hårdvarubaserat system såsom the ColorVision SpyderPro3, Xrite ColorMunki eller X-rite i1 Display 2.

Tips för er som använder Mac OS X : så finns en beskrivning av kalibreringsförfarandet av bildskärmen med Apple Display Calibrator Assistant here.

Tips om var i datorn du hittar   ICC/ColorSync Profiler

Photoshop CS6 fungerar på Windows XP om man har installerat Service Pack 3 eller Windows 7 med Service Pack 1 på en PC plattform samt OS X 10.6.8 eller högre på en Mac plattform. En fördel med detta är att ICC och ColorSync profilerna lättare kan hittas.

Här hittar du profilerna

 • Windows XP and Windows 7 - en undermapp med namnet Windows\system32\spool\drivers\color

 • Mac OS X - ColorSync profilerna hittas oftast antingen i the Library/ColorSync/Profiles eller i mappen Users/~/Library/ColorSync/Profiles

Avsnitt 3 - Färginställningar i Photoshop CS6

Dialogrutan för Färginställningar/Color Settings är själva kontrollrummet för färghanteringssystemet i Photoshop. Kan kanske vid första anblicken synas lite komplicerat. Om du redan använder Photoshop CS4 eller tidigare versioner har du troligen redan konfigurerat Färginställning/Color Settings för att passa dina behov och då tycker jag du kan hålla fast vid dessa. För er som är nya föreslår jag att ni häller upp en stor kopp starkt kaffe och tar fram en stol då det som nu följer är inte alltid lätt att förstå och kommer säkerligen att ta några försök att sjunka in.

Vare sig du jobbar i Mac eller Windows  så när man första gången ser alla alternativ i dialogrutan för färginställningar eller på andra ställen för den delen i Photoshop CS5, så är i allt väsentligt väldigt lika ut och har samma funktioner. Så starta med att öppna Color Settings via menyn Redigera/Edit --> Färginställningar/Color Settings.

Image

Figur 1 - Photoshop CS5 Grundläggande Färginställningar/ Default Color Settings

Det första jag nu vill uppmärksamma dig på är den lilla rutan längst ner i dialogrutan och som heter /Beskrivning/Description. När du nu för musen över de olika rullgardinsmenyerna kommer du att se en kort men ändå informativ förklaring vad respektive pop-up meny gör. Notera också knappen Fler Alternativ/More Options. Bäst att du trycker på den nu då du då kommer att kunna se den kompletta dialogrutan för Färginställningar/Color Settings och inte bara den enklare versionen.

Den fördefinierade färginställningen för RGB beror på var i världen du befinner dig men vanligtvis kommer du att finna antingen North America General Purpose 2 eller Europe General Purpose 2. Om du arbetar med dokument som mest skall användas för webben så är vilken som helst av dessa inställningar helt OK. Skall dina dokument emellertid användas för tryck så är dessa inställningar långt från de mest ideala. Så om inte inställningarna General Purpose 2 är de mest ideala vilka är det då?

Jag skulle kunna svara på denna fråga genom att bara skriva "US eller Europe Prepress Defaults", men det skulle inte svara på frågan varför och inte heller vara helt rätt. Därför kommer jag att arbeta mig igenom varje sektion i dialogrutan för Color Settings , en efter en.

Det första avsnittet heter Inställningar/Settings,och är en enkel rullgardinsmeny som listar fördefinierade Photoshopinställningar samt eventuella egna inställningar som du tidigare har sparat. Du behöver inte bry dig så mycket om dessa inställningar ännu.

Image

Figur 2

Arbetsfärgrymd/Working Spaces

Nästa avsnitt (figur 3) kallas Arbetsfärgrymd/Working Spaces, och som jag tidigare diskuterat så bestämmer de val man gör här vilka profiler för Arbetsfärgrymd/Working Space som kommer att användas vid färghanteringen av dina dokument/bilder.

Image

Figure 3 - Fördefinierade Arbetsfärgrymdsprofil

Det finns fyra olika slags Arbetsfärgrymder i Photoshop: RGB, CMYK, Grå/Gray samt Punkt/Spot (occasionally called Modes because they appear under the Image>Mode menu). Eftersom konfigureringen av de övriga följer samma mönster kommer jag att koncentrera mig på RGB Arbetsfärgrymd/Working Space.

Notera också att termen Arbetsfärgrymd/Working Space inte skall förväxlas med Arbetsyta/Workspace vilket är Adobes sätt att beskriva layouten av alla paletter, Verktygslådan/Toolbox och övriga menyers placering. Arbetsfärgrymd hänför sig speciellt till de olika färgmetoderna/color modes som finns att tillgå i Photoshop.

RGB Arbetsfärgrymd/RGB Working Space

När man musklickar på rullgardinsmenyn för RGB får man upp en lista på olika valmöjligheter liknande den på figur 4 här nedanför. I detta exempel har jag valt Adobe RGB (1998) som RGB Arbetsfärgrymd. Du kan också notera att denna finns tillsammans med fyra andra Arbetsfärgrymder/Working Spaces. Historiskt har dessa varit de populäraste bland Photoshop-proffsen men ändå nödvändigtvis inte de bästa. Oftast kommer sRGB till användning hos användare som mest är intresserade av webbdesign medan ColorMatch RGB än gång i tiden var Mac-användarnas favoritrymd. Apple RGB är avsedd för Mac Webbdesign. Lägg nu märke till att ProPhoto RGB nu finns här. Tidigare hittade man den bara i den expanderade listan av profiler. ProPhoto RGB har sedan ett par år tillbaka varit min (Ian Lyons) favorit bland arbetsfärgrymder. Den är egentligen en mycket bred färgrymd som omsluter det totala området av färger du kan råka på. Av det skälet anses den numera vara den optimala färgrymden när din slutprodukt är avsedd för " dye-sub, inkjet photo printers eller Hi-fi color.". Man skall dock vara medveten om att när man öppnar eller tittar på ett dokument som använder sig av denna färgrymd i ett program som inte tar hänsyn till ICC-profiler kan färgerna komma att se helt annorlunda ut än som visas i Photoshop..

Image

Figur 4

Om du, i färginställningar, tittar alldeles ovanför de fem vanliga Färgrymderna hittar du alternativet Monitor/Bildskärms RGB, och om du jobbar i ett Mac-system ColorSync RGB. Monitor RGB är färgrymden för din bildskärm som skapats av ditt kalibreringsprogram eller kalibreringshårdvara. (Övers. anm. I mitt fall Spyder 2 från Colorvision). Vanligtvis är det ingen bra idé att använda denna färgprofil som din Arbetsfärgrymd men det är ändå viktigt att den finns med i denna mapp. (Övers. anm, I mitt fall har kalibreringsmjukvaran automatiskt lagt profilen här efter utförd bildskärmskalibrering).

Det påstås ofta att Photoshop inte har något tydligt sätt att informera användaren om vilken bildskärmsprofil som i själva verket användes. Att man hittar sin bildskärmsprofil i just denna rullgardinsmeny RGB Arbetsfärgrymder/RGB Working Space innebär att den dels finns och säkert också användes av bildskärmskorte. Så en snabb kontroll efter Monitor RGB i rullgardinsmenyn för RGB Arbetsfärgrymder/RGB Working Space bör vara tillräckligt för att man skall vara lugn. Om Monitor RGB/Bildskärms-RGB mot förmodan skulle visa något annat än den profil du skapade under din bildskärmskalibrering är det nödvändigt du undersöker varför och gör erforderliga korrigeringar

Den verkliga listan på tillgängliga alternativ för att välja Arbetsrfärgymder/Working Spaces kommer att skilja sig om du aktiverat More Options eller inte. Om du valt att aktivera More Options kommer listan på tillgängliga RGB-profiler att vara ganska omfattande.

CMYK - Arbetsrymd

Bläckstråleskrivare från Epson, Canon och HP kräver RGB-data snarare än CMYK, vilket betyder att valet du gör för just denna Arbetsfärgrymd inte kommer att ha någon påverkan på dessa skrivares utskrifter. Det är skälet till att jag låter det förinställda värdet US Web Coated (SWOP) v2 vara kvar. Om du också använder denna typ av bläckstråleskrivare kan du lugnt göra detta också.

Så, förutom listan på tillgängliga profiler, så skiljer sig inte sättet att välja CMYK Arbetsrymdfärg/Working Spacefrån att välja RGB. Återigen, om man har More Options aktiverat får man en mer omfattande lista av alternativ.

Grayscale - Arbetsrymd

Med Arbetsfärgrymden för Gråskala får vi tillgång till två gammainställningar, en serie på fem förinställda punktförstoringskurvor/dot gain curves, ColorSync Gray Work Space (Endast Mac ) samt möjligheten att skräddarsy punktförstoringen enligt våra egna behov. Gray Gamma 2.2 är troligen bästa valet för de flesta användare men experimentera gärna.

(Översättarens anm. Min favoritinställning är också Gray Gamma 2.2.) Den är tillräckligt mörk för punktförstoringar på mer än 25 % och det betyder att den återspeglar verkliga utskriftsvillkor för vanliga gråskalebilder. Dessutom förutsäger den hur gråskalor visas på en vanlig PC-skärm).

Lägg också märke till, att om du väljer att använda Eget gamma/Custom Gamma eller Dot Gain, kommer dessa att bli de Arbetsfärgrymder/Working Space som dyker upp i rullgardinsmenyn för Arbetsfärgrymden för Gråskala/Gray Working Space

En annan viktig sak som gäller Gråskala/Grayscale är att den inte är knuten till inställningar för CMYK! Det är därför en del nedärvda/legacy gråskaledokument kanske inte ser ut på samma sätt som de gjorde i Photoshop 5.x (finns det fortfarande någon som idag använder 5?)

Dekorfärg/Spot - Arbetsfärgrymd - Working Space

Rullgardinsmenyn för dekorfärg/Spot är i stort sätt lik den för gråskal, men för dekorfärger. De alternativ vi hittar inkluderar en serie på fem förinställningar av Punktförstärkning/Dot Gains alternativ samt möjlighet att också skräddarsy kurvan för Punktförstärkning/Dot Gain om vi så skulle vilja. På skärmdumpen här nedanför visar att jag valt alternativet 20% Dot Gain som mitt förvalda värde.


(Översättarens anm.1: Ur ett skrivarperspektiv fungerar en dekorfärgsseparation som en extra gråskaleutskrift. Ange punktförstoringsvärdet som motsvarar din skrivare. Annars är punktförstoring 20 % ett bra alternativ)

(Översättarens anmärkning 2: Till skillnad mot tidigare versioner av Photoshop stannar alla öppna profilbilder kvar i sina arbetsrymder/färgrymder, oavsett hur du ändrar inställningarna i dialogrutan " Färginställningar". Antag att du öppnar en bild i sRGB och sedan ändrar till Adobe RGB. Den öppnade bilden förblir oförändrad på skärmen. Om du vill att bilden skall byta arbetsområde/profil väljer du Bild-Läge - tilldela profil. Markera sedan alternativknappen Aktuell RGB. Eftersom pixlarnas färgvärden inte ändras med kommandot, Tilldela profil, visas de gamla pixlarna i det nya området. Innebär att färgerna kan ändras på skärmen. Det resulterar i det egendomliga förhållandet, att om du inte konverterar pixlarna så byts färgen, medan den inte byts om pixlarna ändras.)

Färghanteringsprinciper/Color Management Policies

Färghanteringsprinciper/Color Management Policies var en ny och mycket viktig egenskap som introducerades redan i Photoshop6. Dess betydelse är lika viktig i CS5, och därför spenderar jag så mycket tid att förklara dess olika valmöjligheter. Figur 5 här nedanför visar den nya förinställda inställningarna. Dock döljer dessa en hel del viktig information.

(Översättarens anmärkning: De tre snabbmenyerna för Färghanteringsprincip (Colour Management Policies) avgör hur Photoshop reagerar när programmet försöker att öppna en bild vars inbäddade profiler inte stämmer med den aktiva färginställningen i ditt Photoshop program. Begreppet "bädda in" betyder bara att Photoshop lägger till en liten snutt kod i filen, som talar om var den senast redigerades.

Image

Figur 5 - Photoshop CS6 fördefinierade färghanteringsprinciper/Default Color Management Policies

Jag uppfattar, p.g.a. all e-post jag fått i ämnet, att just denna del i min översikt är det som orsakar de största problemen för nya användare av Photoshop. Alltså en viktig del i Photoshop som man bör förstå ordentligt. Därför kan den förklaring jag ger här nedan kanske kan synas väl ordrik. Men läs ändå igenom och försök verkligen att förstå!

Varje Arbetsfärgrymd/Working Space har i sin rullgardinsmeny samma uppsättning av tre olika val. Fast du kommer inte att behöva konfigurera alla lika. Färghanteringsprinciperna/Color Management Policies är: -

(a) Av/Off

Enkelt uttryckt så garanterar Av/Off Policy att Photoshop gör så lite som möjligt när det handlar om ICC-profiler. I de flesta situationer är detta inte det mest ideala valet. Tvärtemot vad många tror är det verkligen inte en patentlösning en för nybörjare som så många tycks tro.

Image

Figur 6 - RGB färghanteringsprincip/Color Policy är Av/Off

Följande förklaring kommer att ge dig en uppfattning om hur Photoshop kommer att uppföra sig när man valt detta alternativ.

 • Att välja Av/Off betyder att alla nya dokument/bilder kommer att skapas utan att ha någon inbäddad ICC-profil. På samma sätt, när man sparar dessa kommer dokumenten inte att innehålla någon inbäddad profil. Ofta kallas dokument som inte innehåller någon inbäddad ICC-profil "untagged" vilket undantagslöst betyder att färgerna kommer att se olika ut på olika bildskärmar. Även i olika program i samma dator. (Övers. anm. Ett bra exempel på detta är om man, i en TV-affär har 5 olika TV-apparaters, som samtidigt visar samma program, så upplevs färgerna säkert olika i de 5 enskilda TV-apparaterna. Eller hur?)

 • Om man öppnar ett befintligt dokument, med en inbäddad profil som matchar den nuvarande Arbetsfärgrymden kommer Photoshop att ta hänsyn till den profilen och denna profil kommer sedan att sparas i dokumentet (bäddas in) så snart man avslutat redigeringen av detsamma.

 • Vid Klistra in/Pasting är den förvalda standardfunktionen för färghanteringen mellan bilder/dokument inställd för att bevara färgnummren (pixelvärdena för RGB) och inte utseendet. Detta betyder att ingen konvertering mellan färgsystemen kommer att ske och leder ofta till att den inklistrade delen i bilden kommer att få en väsentlig skillnad i utseende jämfört med originalet.

 • Om man öppnar en befintlig bild, som har en inbäddad profil som inte matchar den arbetsfärgrymd/(Working Space (i.e. profile mismatch) kommer den inbyggda profilen att helt skalas bort från filen. Bilden kommer således att sparas utan någon inbäddad profil! Med denna policy kommer du att finna att i dialogruten Ask When Opening kryssrutan för Ej Matchande Profiler/Profile Mismatches inte är ifylld. Så en varning liknande den i figur 7 kommer att dyka upp

Image

Figur 7

Problemet med denna konfiguration är att användaren antingen accepterar vad Photoshop dikterar eller så öppnar man inte bilden överhuvud taget inte. Valmöjligheterna är således mycket begränsade. Att fylla i kryssrutan för Visa inte igen/Don't show again är vanligtvis accepterat som ett bra steg och kommer att se till att "du slipper detta tjat". Var dock medveten om att bilder/dokument som har en inbäddad profil som skiljer sig från den nuvarande Arbetsrymden/Working Space (som man ställt in i sina egna inställda färginställningar) inte kommer att få ett optimalt utseende. I själva verket kommer bilden att få en ganska markerad färgnyansskillnad.

(b) Bevara inbäddade profiler/Preserve Embedded Profiles (Fördefinierat/default)

För de flesta tillfällen är detta det som ger den största graden av flexibilitet och därför det att föredra bland de tre olika färghanteringsprinciperna. Följande förklaring bör ge dig en idé hur Photoshop CS5 uppför sig om man gjort detta val.

 • Att välja Bevara inbäddade Profiler/Preserve Embedded Profiles betyder att när du öppnar ett dokument/bild med en inbäddad ICC-profil som avviker från den nuvarande Arbetsfärgrymden/Working Space, (som du valt i färginställningar) så kommer dokumentet med sin åtföljande profil att lämnas intakt. Med andra ors så kommer inte Photoshop att göra några försök att konvertera dokumentet till nuvarande Arbetsfärgrymden/Working Space. Den ursprungliga inbäddade profilen kommer att behållas och även sparas med dokumentet Likväl, trots att bilden och Photoshop inte längre är synkroniserade med varandra, när det gäller färgrymden, kommer ändå förhandsvisningen av bilden att bli riktig. Om detta fortfarande inte är helt klart för dig hänvisar jag åter till förklaringen av dokumentspecifika bilder i avsnitt 1.

 • Om man öppnar en befintlig bild och dess ICC-profil matchar Photoshops aktuella Arbetsfärgrymdrymd så kommer Photoshop inte att vidta några åtgärder; bilden öppnas och sparas normalt.

 • Photoshops förinställda sätt att arbeta vid Klistra in , antingen en RGB-bild eller en gråskalebild, är lite mer komplext; utseendet på den inklistrade bilden kommer att bevaras medan färgnummren kommer att ändras (pixelvärderna ändras). I fallet när det gäller CMYK är det färgnummren som kommer att bevaras, inte utseendet.

 • Om bilden som öppnas eller importeras saknar en inbäddad ICC-profil (i.e. the image is untagged), så kommer Photoshop att använda sin förinställda Arbetsfärgrymd vid såväl förhandsgranskningen av bilden som vid eventuell redigering. Dock kommer profilen INTE att sparas tillsammans med bilden när den slutligen sparas.

 • Att skapa ett nytt dokument med dessa policyinställningar betyder att den nuvarande Arbetsfärgrymden kommer att användas för att redigera och förhandsvisa. Den tillhörande profilen (formatanvisningen) kommer eventuellt att bäddas in när man sparar. Dock kan den förvalda profilen för Arbetsfärgrymden bli åsidosatt i dialogrutan för det nya dokumentet

 

(c) Konvertera till Arbetsfärgrymd/Working Space

Denna princip (färghanteringsprincip) uppför sig nästa på samma sätt som i Photoshop 5. Det är nog av detta skäl som en del Photoshop dinosaurier ( finns det fortfarande några kvar?) fortfarande använder detta alternativ som sin favorit. Det är faktiskt heller inget dåligt val men bör hanteras med försiktighet.

Image

Figur 8 - RGB princip är att konvertera till Arbetsfärgrymd/Working RGB

 • Om en befintlig bild/dokument, utan någon inbäddad profil, öppnas eller importeras till Photoshop så kommer den gällande Arbetsfärgrymden/Working Space att användas för att förhandsvisa eller vid redigering av bilden. Dock kommer ingen profil att bäddas in i bilden när man sedan sparar om den. (d.v.s. bilden kommer att bli "untagged").

  (Övers. Anm: Tag (Asign) = Tilldela/Bädda in. Genom att tilldela/bädda in en färgprofil i bildfilen (förse den med formatanvisningar) anger man en definition på det faktiska färgutseendet i bilden/dokumentet. Om man ändrar den inbäddade profilen ändras färgernas utseende. En slags översättningstabell hur siffrorna i pixlarna skall tydas

 • Om en bild eller ett dokument öppnas eller importeras, som har en inbäddad ICC-profil (formatanvisning) som avviker från den nuvarande Arbetsrymden så kommer denna bild att bli konverterad till, och således också sparad i denna Arbetsrymd/Working Space.

  Om bilden och Arbetsrymden däremot matchar varandra gör Photoshop ingenting. Bilden öppnas och stängs normalt. Nya bilder och dokument kommer att blir förhandsgranskade, redigerade och slutligen sparade i den nuvarande Arbetsrymden.

 • Slutligen, Photoshops förinställda sätt, när man klistrar en bild, är att omvandla/konvertera profilen och således bevarar utseendet på bilden. Emellertid kommer användaren först att få upp en dialogruta med ett alternativ om att inte omvandla/konvertera den kopierade bilden. Således att bevara färgnumren för färgdata om den kopierade bilden inte skulle matcha målbilden.

Med denna färghanteringsprincip kommer du att upptäcka att kryssrutan som varnar för Fråga vid Öppna/Ask When Opening redan i sin grundinställning är avmarkerad för Ej matchande profiler/Profile Mismatches. Således får man upp en varningsruta (fig. 9) liknande den i fig. 7 ovan. Läs gärna texten och jämför med figur 7.

Image

Figur 9

Vid första anblicken kan ovanstående varning verka vara så gott som exakt som den som visas för AV/OFF Policy, men det finns faktiskt en hårfin skillnad - dokumentet/bilden är nu konverterad till profilen för Arbetsfärgrymden/Working Space i stället för att kasta bort den inbäddade profilen. Om du tvekar om skillnaderna jämför gärna texten på de två skärmdumparna (figur 7 och 9). Även nu kanske du skulle vilja kryssa i rutan för Visa inte detta igen/Don't show again för att varningen inte skall dyka upp i framtiden.

Åsidosätta grundinställningen för färghanteringsprincipen/ Overriding the Default Policy

Förra avsnitt handlade mycket om hur vårt val av Färghanteringsprincipen kom att bestämma det normala arbetssättet (default behavior) hos Photoshop CS5 för olika sätt att arbeta. Vi behöver dock inte alltid vara begränsade till dessa förvalda utgångsvärden. Ett mycket bättre val borde vara att konfigurera Färghanteringssystemet/Colour Management Policies på det sätt som visas på följande skärmdump här nedan ( Figur 10).

Image

Figur 10

Här kan vi se att var och en av kryssrutorna för Ej Matchande Profiler/Profile Mismatches och Saknade profiler/Missing Profiles markerats för Fråga vid öppna eller Fråga vid klistra in/Ask When Pasting. Dessa tre markeringsrutorna för profilvarningarna har följande inverkan på Färghanteringssystemet/Colour Management Policies.

(i) Ej Matchande Profiler: Fråga vid öppna/Profile Mismatches: Ask When Opening

När denna kryssruta är markerad har Photoshop instruerats att ge användaren en varning när en bild som öppnas eller importeras har en inbäddad profil som inte matchar den nuvarande Arbetsfärgrymden. Denna varning liknar mycket den i figur 12, och innehåller tre alternativ med förinställda inställningar som är beroende av den aktuella Färghanteringsprincip/ Color Management Policy som just då är i drift. Lägg märke till, att till skillnad från exemplet som visades tidigare, har man nu all nödvändig information till hands för att göra ett bra beslut.

Image

Figur 11

Ovanstående exempel är förinställt för hur dialogrutan ser ut när Färghanteringssystemet/Colour Management Policies är inställd för Bevara inbäddade profiler/Preserve Embedded Profile. Användaren kan välja att lämna bilden som den är (förinställt) - Använd den inbäddade profilen/Use the embedded profile), tillåter omvandlingen/konverteringen (Konvertera dokumentets färger till Arbetsfärgrymden/Convert document's colors to the Working Space) eller skala bort den inbäddade profilen och stäng av färghantering (Kasta bort den inbäddade profilen/Discard the embedded profile). Hade färghanteringsprincipen i stället varit Konvertera till arbetsfärgrymden/ Convert to Working Space skulle dialogrutan sett nästan identisk ut förutom att Convert document's colors to Working Space hade varit inställd i förväg. I verkligheten är svaret på frågan, -Hur vill du fortsätta? - redan besvarad när dialogrutan Embedded Profile Mismatch dyker upp. Hur som helst, om du skulle veta att detta svar är fel gör för Guds skull ett annat val. Om inte gå vidare och klicka OK.

Jag tror du håller med mig att varningen i figur 11 är mycket mer användarvänligt än det som dyker upp under liknande omständigheter när man inte kryssat i för Fråga vid Öppna/ Ask When Opening. Vid detta alternativ har man åtminstone möjligheten att tilldela en annan profil till bilden innan den öppnas.

(ii) Saknade profiler: Fråga vid öppna/Missing Profiles: Ask When Opening

Vid val av detta alternativ kommer Photoshop att presentera en varningsruta för användaren, när bilden som öppnas, inte har någon inbäddad ICC-profil. Varningen kommer att se ut ungefär som följande (figur 10) och återigen innehålla tre alternativ. Det förinställda eller förvalda valen är beroende på den Färghanteringsprincip/Color Management Policy som för ögonblicket är i drift.

Image

Figur 12

Ovanstående exempel är förinställt för hur dialogrutan ser ut när man i Färghanteringsprinciperna/Color Management Policy gjort valet Bevara Inbäddade Profiler/Preserve Embedded Profile. Då ingen profil bäddats in kommer Photoshop att inte färghantera dokumentet

Den undre kryssrutan för Tilldela Profil/Assign Profile (och med den tillhörande kryssrutan konverterar till Arbetsrymden RGB/convert to working RGB) ikryssad är bästa valet om du vet ursprungsbildens sanna färgrymd och du vill visa bilden enligt fotografens intention i Photoshop. Typiskt nog, kommer detta alternativ att användas på bilder från digitalkameror eller liknande enheter som inte tilldelar (embedd) bilden någon profil eller ger någon noggrann EXIF färgrymds information.

(iii) Klista in Ej matchande profiler: Fråga vid öppna/Paste Profile Mismatches: Ask When Opening

Figur 13 här nedanför visar hur varningsrutan för Paste Profile Mismatch/Klistra in profiler som saknas ser ut och som som dyker upp om färgrymden för de två bilderna inte stämmer överens.

Image

Figur 13

Var uppmärksam på att termerna bevara "färgåtergivning" och "färgnummer" är relaterade till källbilden och inte till målbilden.

De olika dialogrutorna som visats här ovanför är endast exempel på sådana som kan dyka upp när du öppnar eller importerar bilder som står i strid mot den definierade Färghanteringsprincipen. Jag tror dock att de textmeddelanden som finns i var och en, kommer att vara mer än tillräcklig för att förklara vad varje alternativ innebär och ge dig bra underlag att ta rätt beslut.

Konverteringsalternativ/Conversion Options

Detta avsnitt kan endast ses i dialogrutan för Färginställningar om användarna också aktiverat kryssrutan för Avancerat läge/More Options. Figur 14 visar denna del av dialogrutan för Färginställningar markerade med sina förinställda värden.

Image

Figur 1

Motor/Engine: det är namnet på den motor, som användes för all färgrymdskonvertering. Om du inte har ett mycket bra skäl för att välja ett annat alternativ, så ändra INTE inställningen för Adobe ACE

ACE är den direkta motsvarigheten till den inbyggda motorn som användes av Photoshop 5. Windowsanvändare skall INTE vara frestade att välja ICM. Mac användare skall komma ihåg att ett annat val här åsidosätter valet som tidigare gjorts i inställningarna för ColorSync .

Återgivning/Intent: Denna rullgardinsmeny tillåter användaren att välja mellan fyra olika mappnings-alternativ, nämligen Perceptual, Mättnad/Saturation, Relativt färgläge/Relative Colorimetric och Absolut färgläge/Absolute Colorimetric. De flest användare kommer nog att välja mellan antingen standardinställningen Relativt färgläge eller Perceptual. En kort beskrivning av var och en under Beskrivning/Description längst ner på dialogrutan för färginställningar. Räcker inte detta finns utförligare förklaringar i hjälpfilerna

Översättarens anm.: Rendering Intents/Återgivning - perceptuell (visuell)
Förminskar hela färgomfånget så att alla färger får plats i den tryckbara rymden. Färger som ligger utanför, flyttas in i det tryckbara omfånget. Färgvärdena förändras men färgbalansen och teckningen behålls. Metoden är att föredra när vanliga bilder separeras eftersom färgernas relativa förhållande till varandra behålls. Eftersom en människas öga är känsligare för förhållandet mellan färger än en specifik färgs våglängd, upplevs inte Att färgerna i en bild förändrats.

Den kände pixelgurun Bruce Fraser ger en fullödig förklaring när det gäller de olika återgivningsalternativen och när man skall välja vad för att få bästa resultat.

I läge Relativt färgläge/Relative Colorimetric är det bara dom källfärger som inte ryms i tonomfånget(" out of gamut" och som inte kan betraktas/skrivas ut noggrant inom mål-färgrymden) som kommer att mappas till närmaste färg inom mål-färgrymden. Övriga kommer att förbli opåverkade. Detta betyder att i det fall där en bild har många färger som inte finns i mål-färgrymden (out of gamut) så kommer utan tvekan relationen mellan bilderna att påverkas (efter omvandlingen förstås). Perceptual inställning ger en visuellt tilltalande återgivning, där det visuella förhållandet mellan källfärger bevaras.( Används ofta för att återge breda tryckbara källbilder, där förhållandet mellan färger inuti och utanför måltryckbarheten är viktigare än att färgerna inuti måltryckbarheten matchas exakt. Med andra ord, I detta läge komprimeras (trycks ihop så att de ryms i den nya färgrymden) vissa färger till förmån för mjuka övergångar mellan färgerna). Det förinställda värdet för Photoshop och det allmänt rekommenderade inställningen är Relative Färgläge/Relative Colorimetric.

Använd Svartpunktskompensering/Use Black Point Compensation : denna bör du behålla quot; förkryssad". Svartpunktskompensering säkerställer att de mörkaste neutrala i källrymden mappas till de mörkaste neutrala i målrymden. I de flesta fall när man hoppar mellan inställningarna BPC ON or OFF kommer man inte att uppleva någon större skillnad i bildens utseende. Dock kan i del fall konverterade bilder se förskräckliga ut. Likaså när de skrivs ut och om då Svartpunktskompensering är i läge AV/Off. Så viss försiktighet bör iakttagas med dessa inställningar.

Använd Gitter (8-bitars/kanalbilder/Dither (8-bit/channel images): precis som för Svartpunktskompenseringas bör denna behållas "förkryssad&. Beskrivningsrutan, längst ner i dialogrutan för Färginställningar (aktiveras genom att peka med musen på vad man vill ha information om) ger dig en bra uppfattning vad detta handlar om.

Kompensera för scenförändrade profiler/Compensate for Scene-referred Profiles: Detta är ett nytt alternativ som introducerats med CS5. Detta jämför videokontrasten när man konverterar från en scen till målprofiler/output profiles. Har ingen större betydelse för fotografer.

Avancerade kontroller/Advanced Controls

Liksom för konverteringsalternativen, syns detta avsnitt i dialogrutan för Color Settings/Färginställningar endast om du markerat i "kryssrutan" för More Settings/Avancerat läge.. Figur 16 nedanför visar detta avsnitt av dialogrutan för Färginställningar/Color Settings med sina försinställda värden

Image

Figur 15

En förklaring på var och en av dessa tre alternativ gör ges i rutan för Beskrivning/Description längst ned eller också on-line via hjälpfilerna. Samförstånd råder att dessa två inställningar skall lämnas i sitt förinställda läge. Alltså Av/Off.

Alternativet Tunna ut bildskärmsfärger med/Desaturate Monitor Color är säkert den största möjligheten att orsaka förvirring. Detta vill resultera att den förhandsvisade bilden att bli successiv, mindre mättad allteftersom procenttalet ökar. De som arbetar i väldigt stora färgrymder kan möjligtvis ha användning för denna funktion. Majoriteten av Photoshopanvändarna bär lämna detta alternativ i läge Av/Off.

 

Att spara sina egna värden/inställningar för färginställningar/Saving Out Your Own Default Color Settings

Välj knappen för Spara/Save och ge dina inställningar ett Namn och en Beskrivning så att du lätt hittar igen den i framtiden. Kanske du vill göra någon tillfällig ändring? Du kan ha så många olika egna inställningar som du vill. Fast bara en kan vara aktiv åt gången. Figur 16 visar de färginställningar som jag ( Ian Lyons) mest använder.

Image

Figur 16 - Customised Color Settings Configuration

Om du använder Adobe Creative Suite 6 vill du säkert övertyga dig att alla färghantering som görs i de andra programmen också matchar de i Photoshop. För att hjälpa dig med denna uppgift har man skapat en funktion inom Bridge (Redigera --> Färginställningar för Creative Suite/Edit menu --> Creative Suite Color Settings). Här kan man synkronisera färginställningarna för alla program som ingår där. Observera dock att denna funktion endast finns om du installerat och aktiverat Creative Suite 6.

Image

Figur 17 - Synkronisera färginställningar för Creative Suite 6

Section 4 - Korrekturinställningar på bildskärm/Soft Proofing

En av de mest vanliga Photoshopfrågorna är "varför matchar inte mina utskrifter det jag ser på min bildskärm" Vanligtvis beror det helt enkelt på alltför bristfällig kalibrering av bildskärmen, men det kan också lika gärna bero på att man har orealistiskt höga förväntningar på vad som kan skrivas ut. Vi berörde lite om bildskärmskalibrering i Sektion 2. När det gäller utskrift kommer jag att tänka på ett samtal jag hade med Thomas Knoll (ursprunglig författare av Photoshop) angående min fotoresa till Antarktisk i januari 2009. Under detta samtal föreslog Thomas att mycket av problemet i verkligheten många gånger beror på overly bright monitors. Då speciell de som är baserade på LCD-tekniken. Så om du fortfarande har problem med mörka utskrifter efter du gjort din kalibrering kan de vara värt att testa att justera ner ljusheten med bildskärmens reglage. Testa med 10/15%

I detta avsnitt kommer jag att diskutera olika alternativ och kommandon som hänger ihop med Korrekturinställningar på bildskärm/Soft Proof. Allt eftersom du läser igenom detta avsnitt kommer du att märka att jag inte har inkluderat några referenser till inställningar för skrivarrutiner. Det beror på att detta kommer att beröras i en speciell genomgång Photoshop CS6 - Hantera färger vid utskrift/Managing Color When Printing, som ännu inte publicerats.

Så hur fungerar korrekturinställningar på bildskärm/Soft Proofing?

I huvudsak är korrekturläsning (soft proofing) inget annat än att helt enkelt använda din bildskärm som ett verktyg för att betrakta ditt utfallsprov. Alltså för att simulera en skrivarutskrift på din bildskärm. För att göra en noggrann korrekturläsning är man beroende av kvalitén och noggrannheten på sin bildskärmsprofil samt media profilen för varje skrivar/papperskvalitet/bläckkombination som du avser att korrekturläsa på skärmen. Att ställa in Photoshop för att göra korrekturläsning på skärmen görs via menyn för Visa/View > Korrekturinställningar/Proof Setup > Egen/Custom som visas här nedan.

Att konfigurera Photoshop för korrekturinställningar görs svia Visa/View > Korrekturinställningar/Proof Setup > Egen/Custom

Image

Figur 18

Att konfigurera Photoshop för korrekturinställningar påverkar endast ditt aktiva dokument i din dator. Så om du vill definiera dina egna förinställda inställningar ( ett klokt steg) måste du konfigurera korrekturinställningarna via Egen meny utan att ha något dokument öppnat. Ett annat alternativ är, om du nu råkar ha ett dokument öppnat, att trycka ner tangenten för Alt/Option så då aktiverar knappen för ->Förinställt/Default (d.v.s.Spara korrekturprofilen/Save proof profile) i dialogrutan för Anpassa villkor för korrektur/Customise Proof Condition

De olika alternativen för korrekturläsning är:

 • Arbetsrymd CMYK - korrekturläser dokumentet med nuvarande arbetsrymden CMYK inställd i dialogrutan för Färginställningar/Color Settings

 • Working Cyan, Magenta, Yellow and Black Plate eller Working CMY Plates - korrekturläser dokumentet genom att använda nuvarande arbetsrymden CMYK inställd i dialogrutan för Färginställningar/Color Settings

 • Macintosh RGB och Windows RGB - korrekturläser dokumentet genom att använda standardprofilerna för Mac respektive Windows bildskärmsprofil (i.e. Apple RGB and sRGB respectively). Bägge alternativen förutsätter att den simulerade bildskärmen kommer att visa ditt dokument/din bild utan att använda sig av färghantering/color management

 • Monitor RGB - korrekturläser dokumentet genom att använda den aktuella bildskärmsprofilen. Återigen, detta alternativ förutsätter att den simulerade bildskärmen kommer at visa ditt dokument/din bild utan att använda sig av färghantering/color management

 • Färgblindhet/Color Blindness -skapar en korrekturläsning som återspeglar färger synliga för en person som inte är färgblind. Protanopia och Deuteranopia, approximerar färgupplevelsen för de flesta former av färgblindhet.

Skärmdumpen här nedan visar en typisk bild på dialogrutan för den nya Korrekturinställningar/Proof Setup (i.e. Customize Proof Condition) i CS6. I detta exempel visar jag de inställningar som behövs för att simulera Premium Glossy Photo Paper på en Epson Stylus Pro 3800 fotoskrivare. Via denna dialogruta kommer du enkelt kunna välja, konfigurera och spara dina egna inställningar för att kunna korrekturläsa många olika typer av skrivarprofiler.

Image

Figur 19

Vi börjar arbetet med att välja Profil/Profile från rullgardinsmenyn Enhet för simulering/Device to Simulate.

I exemplet som visas här ovan har jag valt Epson Stylus Pro 3800 profile for Premium Glossy paper (i.e. Ep3800_PremGloss_2880_Colorful). I ditt fall kommer det att bli den profil för det media du avser att simulera på bildskärmen

Bevara RGB/CMYK numren/Preserve RGB/CMYK Numbers

Detta alternativ finns endast tillgängligt när dokumentet/bilden och profilerna är i synk, dvs. bägge är i RGB eller bägge är CMYK. Kryssar man i rutan för Bevara RGB/CMYK numren/Preserve RGB/CMYK Numbers kommer det med största sannolikhet att resultera i att bilden på skärmen kommer att se ganska förskräcklig ut. Så gör inte misstaget att kryssa för detta alternativ. Egentligen vad vi gör är att simulera hur bilden/dokumentet kommer att se ut om det inte konverteras till den aktuella apparatprofilen.

En anledning att välja detta alternativ är att ge dig en möjlighet att se hur dokumentet/bilden kommer att skrivas ut om rätt mediaprofil inte väljs i dialogrutan för Skriv ut med förhandsvisning/Print with Preview. I de flesta fall är det bäst att inte ha kryssat i denna ruta.

Återgivning /Rendering Intents

Återgivning är de inställningar som verkar att orsaka mest oreda. Vanligtvis är det värt ett försök att prova såväl Relative Colorimetric som Perceptual. Vanligtvis kommer Relative Colorimetric att passa bäst men en del bilder med mycket mättade färger kan få en fördel med Perceptual .

Använd svartpunktskompensering/Use Black Point Compensation

Jag beskrev tidigare Använda svartpunktskompensering/Use Black Point Compensation när vi diskuterade färghanteringsmotorn (Color Matching Module, CMM) ICC-profiler. Vanligtvis är det bäst att låta kryssrutan här vara markerad.

Visningsalternativ (på skärmen)/Display Options (On Screen)

Det finns här två alternativ (eller markeringsrutor/checkboxes) som visas i detta avsnitt av dialogrutan för Customise Proof Condition. Den första Simulate Paper Color medger att man på skärmen kan simulera nyanser/shade/färger/color av vitt papper. Den andra: Simulate Black Ink medger dig att simulera, också på bildskärmen, det dynamiska området som definieras av mediaprofilen (t.ex. hur mörkt svart kommer att synas på det media/papper du trycker på). Lägg märke till att om du kryssar för Simulate Paper Color så kommer också Simulate Paper Color att bli förkryssad och dessutom tonas ut i grått. (betyder att du inte kan avmarkera den). Det är inte alla profiler som stödjer bägge dessa alternativ.

Den resulterande bilden av denna korrekturläsning kan vid första anblick tyckas förbryllande. Med det menar jag att de flesta nyanserna i bilden kan tyckas komprimerade eller fått ett lite färgstick (t.ex. vitt får en lite blåaktig nyans). Detta kan ofta inträffa när man använder skrivarprofiler som skapats från profilmjukvara egentligen avsedd för skannrar. I sådana fall är det säkert bäst att inte ha alternativen för Simulate Paper Color and Black Ink ikryssade

Den resulterande korrekturbilden på skärmen kan först upplevas frustrerande. Jag menar med det att övergripande kulören i bilden kan synas hoptryckt eller ha ett färgstick (t.ex. vitt kan få ett blått färgstick). Om så skett är det bästa att avmarkera alternativen Simulera pappersfärg och Svart tryckfärg

För att spara "egen korrekturinställning/customised proof setup" väljer du helt enkelt knappen för Alt/Option+Save och ger din profil ett namn som klart anger vilken kombination av skrivare och media den skapats för. Namnet på en sparad profil kommer att dyka upp längst ner på listan och alldeles ovanför Monitor RGB (Figur 18 härovanför). En uttömmande "tutorial" som beskriver tekniken för korrekturläsning via bildskärmen hittar du på denna länk: på Engelska här eller på svenska here

Avsnitt 5 - Hantering av dokumentfärgsrymd/Managing the Document Color Space

Liksom för andra delar av färghanteringen kan man tycka att färgrymdskonverteringen och inbäddningen av profiler inte har förändrats i CS5. I suppose you could say that since it wasn't broken in CS4 there was no need to fix it. Hur som helst, för många nybörjare i Photoshop är det svårt att helt förstå skillnaden mellan att bädda in en profil/embedding a profile och konvertera till en profil så jag skall försöka belysa skillnaderna här nedanför.

Tilldela en profil/Assign Profile

Vad händer då när man Tilldelar en profil/Assign Profile och när använder vi detta kommando? Detta tillåter användaren att tilldela vilken ICC/ColorSync profil som helst till en bild. Kommandot är avsett för ett begränsat antal tillämpningsområden, t.ex. dokument/bilder som importerats till Photoshop med hjälp av en s.k. Twain-modul eller ett skannerpaket utan möjlighet att därifrån bädda in en ICC-profil. Det är viktigt att notera att när man tilldelar en profil så ändras man inget i själva dokumentet ( t.ex. så kommer ingen ändring av RGB/CMYK-numren eller pixelvärdena att ske). Kommandot Tilldela profil/Assign Profile förser helt enkelt Photoshop med en beskrivning av den aktuella färgrymden i vilken du kommer att redigera och betrakta bilden i. Med andra ord, bildens utseende förändras eller uttryckt på ett annat sätt, profilen ger en översättningstabell för att tyda de aktuella RGB/CMYK färgnumren.

Image

Figur 20

 • Alternativet Färghantera inte detta dokument/Don't Color Manage this Document: användes för att instruera Photoshop att ta bort en eventuell inbäddad profil. (In English sometimes referred to as untagging).

 • Alternativet Working RGB: tilldelar bilden/dokumentet med den förinställda arbetsrymdsprofilen som tidigare är definierad i Färginställningar/Color Settings.

 • I rullgardinsmenyn för Profil/Profile: har du möjlighet att tilldela andra profiler än den i Arbetsrymd/Working Space förinställda profilen. I ovanstående exempel har jag valt att tilldela en egen profil till en Nikon skanner.

Andra möjliga användningsområden för Tilldela profil/Assign Profile kan också vara att ta bort en inbäddad profil (t.ex. att inte färghantera bilden/dokumentet över huvud taget. (i.e. don't color manage the document).

Konvertera till profil/Convert to Profile

Att konvertera till profil/Convert to Profile är i grund och botten en förbättrad version av det gamla kommandot i Photoshop 5.0 Profile-to-Profile. Den stora skillnaden är att med Profile-to-Profile hade man möjligheten att definiera källfärgrymden (Den färgrymd som bilden skapades i). I alla senare versioner av Photoshop, även då inkludera Photoshop CS5 kan detta inte utföras då källfärgrymden är fördefinierad och låst. Enda möjligheten att kunna ändra källprofilen är via kommandot. Tilldela profil/Assign Profile som diskuterats här ovan.

Image

Figur 21 - Grundläge/Basic mode

Figur 21 här ovan visar den nya dialogrutan för Konvertera till profil/Convert to Profile. Lägg också märke till knappen märkt med Avancerad/Advanced. När man klickar på denna expanderas dialogrutan till att visa ett mycket mera avancerat alternativ(figur 22 här nedanför).

Image

Figur 22 - Avancerat läge/Advanced mode

Ett dokument med profilen ProPhoto RGB inbäddad (Source Space) konverteras till Working RGB - sRGB IEC61966-2.1 (i.e. the Målrymden/Destination Space). Så fort vi gör denna konvertering kommer det att vara målrymdeb/the destination space som bäddas in i dokumentet när man sparar detta.. Konvertera till profil/Convert to Profile ändrar RGB/CMYK numren (d.v.s. pixelvärdena ) för att kunna behålla dokumentets utseende. Markeringsrutan för Förhandsgranska/Preview gör att användaren kan jämföra konverteringen med eller utanSvartpunkskompensation/Black Point Compensation,  Interpolation av "Gittrande färger"/Dithering, och vilken som helst av de de fyra Återgivningsmetoderna/Renderingsmetoderna /Intents. Så möjligheten att förhandsgranska konverteringen är till stor hjälp så se till att du använder dig av denna möjlighet.

Lägg också märke till att skärmdumpen visar återgivningen inställd till Relative Colorimetric. Detta var den förinställda återgivningen/default Intent som jag valde när jag tidigare konfigurerade dialogrutan för Färginställningar/Color Settings. Som för många andra inställningar i Photoshop så sparas det inställda värdet du väljer i Återgivningsmetod/Intent. Detta betyder att om du ändrat till Perceptual så nästa gång jag väljer Konvertera till profil/Convert to Profile kommer återgivningen att vara inställd på Perceptual.

Avsnitt 6 - Utskrift

Att skriva ut från Photoshop CS6 har ändrats lite jämförst med tidigare versioner. Själva arbetsflödet är nu mycket enklare än det var tidigare

Första Skärmdumpen här nedanför visar Skrivarinställning/Printer Setup och Färghantering/Color Management i den nya dialogrutan för Skrivarinställningar/Print Settings
I avsnittet för Färghantering/Color Management kan man välja vilket alternativ av Färghantering/Color Handling och Skrivarprofil/ Printer Profile (övers. anm. den senare hittar du när du tryckt på knappen Print Settings.) som bäst passar tillsammans med återgivningsmetoden/the rendering intent som skall användas för att omvandla dokumentet mellan dokumentets profil och skrivarprofilen..

Översättarens anm. Nästa två skärmdumpar visar hur dialogrutan för utskrift ser ut i översättarnes PC med operativsystemet Windows 7. Rullgardinsreglaget har ändrats på de två skärmdumparna för att kunna visa all text.

Figur 24a - Dialogrutan Photoshop Utskrift/Photoshop Print Setup i nedanstående 3 bilder

Image

Printer Setup

Dialogruta för utskrift

Även om du har använt en Photoshop-version som den senaste CS5-versionen, kommer du genast att upptäcka att dialogrutan för Utskrift/Print åter har omarbetats. Till höger om den förhandsvisade bilden vi öppnat här ovan, läser vi nu med början längst upp. Här har vi först Skrivarinställning/Print Setup, vilket ger oss tillgång till skrivarens drivrutin tillsammans med positioneringsalternativ för bilden på pappret samt möjlighet till storleksförändring. När man trycker på knappen Print Settings öppnas en ny dialogruta där man kan göra olika ändringar angående färghantering/color management, layout för utskriften etc. Dialogrutan kan se lite annorlunda ut beroende på vilket OS du har, printerfabrikat etc.

 

Figur 24b - Photoshop Utskrift/Printer Setup i nedanstående bild

(Övers. anm. Figur 24b, visar hur dialogrutan ser ut om man trycker på knappen Printer Setup i en PC med operativsystemet Windows 7. Det är här du väljer papperskvalitet, utskriftskvalitet etc. Det gäller att i den engelska versionen skilja mellan Print Settings och knappen i denna dialogruta - Printer Setup -:) Fast jag måste nog erkänna att jag föredrar att skriva ut mina bilder i Lightroom 4 numera. Bl.a. finns bra mallar att tillgå)

Print Setup

Färghantering/Color Management är fortfarande förinställt för att visas i dialogrutan för utskrift, och bilden i fönstret för förhandsvisning klarar att färghantera och även möjligheten med  korrekturläsning av ett dokument på bildskärm/soft-proof images.  Själva korrekturläsningen och kontroll av bilden sker via de tre markeringsrutorna under bilden för förhandsvisning. Dessa är märkta med Match Print Colors, Gamut Warning och Show Paper White. För att göra det enkelt för mig kommer jag att koncentrera mig på de inställningar som gäller för avsnittet Färghantering/Color Management för bilderna i figur 24b en bit här ovanför. Jag kommer också att göra en kort sammanställning för varje alternativ för att förhoppningsvis en bättre förståelse vilket alternativ som passar bäst för en speciell utskriftsuppgif:

 • Färghantering/Color Handling  - det är från denna rullgardinsmenyn du väljer bäst färghanteringsmetod för en specifikl uppgift. På dett sätt har Adobe separerat arbetsflödet för utskrift från val av media (typ papperskvalitet. Se skärmdumpen närmast här ovan). Det finn tre alternativ för färghantering och var och ett har sin förinställda konfigurering inom dialogrutan för Uskrift/Print Settings vilket bör hjälpa användaren att undvika fel inställningar.

 1. Skrivaren hanterar färgerna/Printer Manage Colors - i dett alternativ har Photoshop instruerat skrivaren att utföra konverteringen av dokumentets färgrymd och den färgrymd som skrivartillverkaren valt. Photoshop kommer inte att ändra (konvertera/convert) dokumentet om man väljer detta alternativ. Detta är det mest lämpliga val när du inte har ICC media profiler för din speciella kombination av skrivare/media.

 2. Photoshop hanterar färger/Manages Colors - med detta alternativ kommer Photoshop att konvertera dokument till den skrivare/media profil du valt i rullgardinsmenyn för Printer Profile. Många bläckstråleskrivare levereras idag med någon form av standard mediaprofil. Dock får man mycket noggrannare utskrifter om en skräddarsydd profil användes. För att detta alternativ skall fungera korrekt måste man slå av färghanteringen/color management i dialogrutan för drivrutinen för skrivaren/ the printer driver. (Se de två övre bilderna i figur 24)

 3. Separations - detta alternativ använder man vid när man skriver ut CMYK bilder där varje kanal hanteras separat. Om du har en RGB-bild kommer detta alterntiv att gråas ut (går ej att använda)

I CS4 och tidigare versioner fanns också ett alternativ kallat Ingen färghantering/No Color Management, men detta alternativ har helt försvunnit i versionerna CS5/CS6. Detta alternativ var främst avsett för speciella tillfällen såsom att skriva ut en skräddarsydd profil som fodrade att man stängde av färghanteringen såväl i Photoshop som i skrivarens drivrutin. I avsaknad av dett alternativ har Adobe publicerat en Technote kallad No Color Management option missing when printing in Photoshop CS5 . Här ges flera exempel på alternativ för att skriva ut målprofiler/profiling. Lösning nr. 3 är troligen bästa alternativet.

 • Skrivarprofil/Printer Profile - som namnet anger är dett en rullgardinsmeny från vilken man väljer den ICC-profil som är avsedd (tillverkad) för den kombination av skrivare och media (typ papperskvalitet) du använder. Denna rullgardinsmeny är endast aktiv när man valt alternativet Photoshop hanterar färger/Photoshop Manages Colors i dialogrutan för Färghantering/Color Handling. Som  förinställt värde kommer dokuments färgrymd att visas, så kontrollera alltid att du inte glömmer välja lämplig printer/media profil innan du trycker på Skriv ut/Printknappen .

Normal Printing - Rendering Intent och Black Point Compensation - återigen, beroende på ditt val i Färghantering/Color Handling kan en eller flera av dessa inställningar ha "gråats" (finns ej tillgängliga). Oavsett om de har gråats ut eller inte, kommer de flesta fotobläckstråleskrivare att ignorera dessa två inställningar när man valt Skrivaren hanterar färger/Printer Manages Colors i dialogrutan för Färghantering/Color Handling.

 

Beskrivningsrutan/The Description är ett mycket användbart hjälpmedel i dialogrutan för Utskrift/Print dialog på så sätt att den ger en kort förklaring varje inställning och alternativ. Själva beskrivningen startar när man för musen över de olika knapparna och rullgardinsmenyerna (t.ex.. Color Handling, Rendering Intent, Black Point Compensation, etc).

Avsnitt 7 - Spara dokumenten/Saving Documents

Spara som/Save As

Att spara ditt dokument hör ju inte direkt ihop med färghantering/color management men dialogrutan för Spara som/Save As tar fram en hel bunt med användbara egenskaper. The Markeringsrutan för för Inbäddad profil/Embed Profile är mycket viktig och anger ditt val av Färghanteringsprincip /Color Management Policy. Lägg även märke till att dialogrutan anger för dig vilken profil som är inbäddad i dokumentet.

Figur 25a

Skärmdumpen som visas här nedanför (figur 25a) visar hur dialogrutan för Spara som/Save as ser ut på ett Mac OS X system. Dialogrutan i Windows ser en aning annorlunda ut men funktionen är samma som för en Mac version. (Se fig 25b)

Spara som

Skärmdumpen som visas här nedanför (figur 25b) visar hur dialogrutan för Spara som/Save as ser ut på översättarens PC med operativsystemet Windows 7

PC

Figur 25b

De andra alternativen för att spara i denna dialogruta är de som hör ihop med Lager/Layers, Alpha kanaler, Noteringar/Annotations, etc. Återigen, så kan du välja att avmarkera dem och spara bilden utan lager etc. Kommandot Spara som en kopia/Save As a Copy är på så snart som du avmarkerar Lager/ Layers; detta hindra att du kanske slänger massa saker du kämpat med.

Förhoppningsvis har denna genomgång varit till nytta och ökat din förståelse av Adobe's sätt att hantera färger i Photoshop CS6. Som noterats flera gånger under denna genomgång finns det en uppsjö av material i detta ämne att hitta på Internet. Ett sätt är att använda "google.com" och nyckelorden färghantering eller Color Management om du vill meta mer. -:).

Footer

 

Contents on this site: Ian Lyons © 1999 - 2012. All Rights Reserved