Previous Page     Page 6 of 8     Next Page
fortsättning från sidan 5
Färghanteringsprinciper

 

Färghanteringsprinciper

Färghanteringsprinciper är ett nytt uttryck som introducerades i och med versionen av Adobe Photoshop 6.0 och är fortsätter i stort sätt oförändrad i Photoshop 7. Nedanstående skärmdump visar en karakteristisk inställning som dock döljer en hel del information.

(Översättarens anmärkning: De tre snabbmenyerna för Färghanteringsprincip (Colour Management Policies) avgör hur Photoshop reagerar när programmet försöker att öppna en bild vars inbäddade profiler inte stämmer med den aktiva färginställningen i ditt Photoshop program.

 

Colour Management Policies

 

Detta avsnitt är troligen det som kommer att ge de största problemen för nya användare av Photoshop och därför kommer kanske min förklaring här nedan bli lite ordrik men låt dig inte avskräckas för det.

Området inom den blå ramen är MYCKET viktig. Jag rekommenderar verkligen att du väljer att aktivera Ej Matchande Profiler (Profile Mismatch) samt Profiler som saknas (Missing Profiles) som visas ovanför. Jag hänvisar ofta till detta speciella avsnitt som mitt " säkerhetsnät (safety net)". Varför kommer du snart att förstå .

Egentligen har varje Färghanteringsprincip, inom valt arbetsområde/arbetsrymd, samma uppsättning av de tre valen även om vi kanske inte använder dom identiskt. Dessa tre alternativ att ställa in på är: -

(a) Av

I sin enklaste form kan man välja "Av" Då är man helt säker på att Photoshop verkligen gör så lite som möjligt när den behandlar profiler. I de flesta fall är detta inte något bra val och absolut inte ett val för nybörjare. Följande stycke kommer att ge dig en uppfattning vad som sker när du valt inställningen "AV" (som också är det förbestämda värdet när du startar Photoshop för första gången (s k default value) .

 • Att välja "Av" kommer att garantera att NYA bilder/dokument kommer att sparas (by default) utan att förses med formatanvisningar.
 • Befintliga dokument med formatanvisningar som innehåller den aktuella färgsystemprofilen behåller sina formatanvisningar.
 • Vid Klistra in är den förvalda standardfunktionen för färghanteringen mellan bilder, att bevara färgnummren (pixel värdena i RGB) och inte utseendet. Detta betyder att ingen konvertering mellan färgsystemen kommer att ske.
 • Om man öppnar en bild, som har en inbäddad profil som inte matchar den arbetsrymd/färgsystem (Working Space) kommer, den befintliga formatanvisningen att helt skalas bort från filen. Bilden kommer således att sparas utan någon inbäddad profil!. Följande dialogruta varning (warning) kommer att dyka upp. Ask When Opening has not been activated for Profile Mismatches

Image

 

Problemet med denna konfiguration, jämfört med det jag rekommenderade på förra sidan inom den blå ramen (kommer du ihåg ?) är att användaren antingen accepterar vad Photoshop dikterar eller så öppnar man inte bilden överhuvud taget . Valmöjligheterna är således mycket begränsade. För en nybörjare upplever jag att detta val är som att balansera på slak lina utan "skyddsnät", Stå kvar på linan eller trilla ned och bryt nacken! Det finns alltid undantag som bekräftar regeln och jag kommer lite senare att visa på en som jag finner vara väsentlig.

(b) Bevara inbäddade profiler

Vid de flesta tillfällen är detta det val jag föredrar bland de tre olika färghanteringsprinciperna då det erbjuder störst grad av flexibilitet. Förutsatt förstås att "säkerhetsnätet" jag talade om tidigare är på plats. Följande avsnitt kommer att ge dig en inblick i hur Photoshop standardmässigt uppför sig när denna funktion för färghantering är vald.

 • Valet av " Bevara inbäddade profiler" kommer att se till att när en bild öppnas i Photoshop, vars inbäddade formatanvisningar innehåller en annan profil än Photoshops nuvarande i det aktuella färgsystemet, kommer formatanvisningen med den ursprungliga inbäddade profilen att lämnas intakt. Således är Photoshop här instruerat att inte göra några försök att konvertera bilden till nuvarande färgsystem; den ursprungliga bildens formatanvisningar kommer att behållas och därefter sparad tillsammans med bilden. Likväl, trots att bilden och Photoshop inte längre är synkroniserade med varandra, kommer ändå förhandsvisningen av bilden att bli riktig.
 • När bilden och kulörrymden matchar varandra kommer Photoshop inte att vidtaga några åtgärder; bilden öppnas och sparas normalt.
 • Photoshops förinställda sätt att arbeta vid "Klistra in" , antingen en RGB-bild eller en gråskale bild är lite mer komplext; utseendet på den inklistrade bilden kommer att bevaras medan färgnummren kommer att ändras (pixelvärderna ändras). I fallet när det gäller CMYK är det färgnummren som kommer att bevaras för färgdata, inte utseendet.
 • Om bilden som öppnas eller importeras saknar en formatanvisning så kommer Photoshop att använda det aktuella färgsystemet (på sidan 4 valde vi sRGB för RGB-bilder) vid såväl förhandsgranskningen av bilden som vid eventuell redigering. Dessutom kommer dokumentet INTE att förses med någon formatanvisning när bilden slutligen sparas.
 • Att skapa ett nytt dokument med den aktuella färgsystemprofilen betyder att den aktuella färgsystemprofilen kommer att användas för att redigera, förhandsvisa och den aktuella formatanvisningen kommer eventuellt att bäddas in när man sparar filen.

Följande dialogruta kommer att dyka upp om Fråga vid öppna inte har markerats för Ej matchande profiler . Fortfarande gäller min tidigare kommentar om att Photoshop tvingar på oss sin egen vilja.

 

Ej matchande profiler

 

Vid första anblicken kan man tycka att dialogrutan syns identisk med den för AV Policy, men det finns en hårfin skillnad - profilen är hellre bevarad än att kasts bort.

(c) Konvertera till fördefinierad färghanteringsinställning

Denna princip (färghanteringsprincip) uppför sig nästa på samma sätt som i Photoshop 5. Det är nog av detta skäl som många fortfarande använder detta alternativ som sin favorit. Det är heller inget dåligt val men måste hanteras med försiktighet.

Om en bild eller dokument utan en formatanvisning (embedded profile or tagged) öppnas eller importeras till Photoshop, så används den aktuella profilen vid redigering och förhandsvisning men när bilden stängs bäddas ingen profil in.

Om en bild öppnas eller importeras och har en inbäddad formatanvisningar som innehåller en annan profil än den aktuella färgprofilen, konverteras den till och får formatanvisningar med den nu aktuella färgrymdsprofilen. När bild och profilen i det aktuella färgsystemet matchar varandra gör Photoshop inga åtgärder ; bilden öppnas och sparas normalt. Nyligen skapade bilder/dokument kommer att redigeras, förhandsvisas och får till slut formatanvisningar med den gällande färgsystemsprofilen när man slutligen sparar bilden.

Slutligen, Photoshops förinställda sätt när man klistrar i en bild, är att omvandla profilen och således bevarar utseendet på bilden. Emellertid kommer användaren först att få upp en dialogruta med ett alternativ om att inte omvandla den kopierade bilden. Således då bevara färgnummren för färgdata om den kopierade bilden inte skulle matcha målbilden. .

Att ändra de förbestämda och valda standardfunktionerna vi gjort för färghantering

Förra avsnitt handlade mycket om hur vårt val av Färghanteringsprincipen kom att bestämma det förinställda arbetssättet (default behavior) hos Photoshop 7 under olika sätt att arbeta. Vi behöver dock inte alltid vara begränsade till dessa förvalda utgångsvärden. På förra sidan gjorde jag rekommendationen att det var lämpligt att varje "kryssruta" för Ej matchande profiler och Profiler som saknas skulle kryssas för avseende Fråga vid öppna or Fråga vid klistra in Det är endast på grund av att dessa är förkryssade, och inställda på "" som vi kan göra det möjligt att upphäva Photoshops förinställda sätt att arbeta. Dessutom, det är endast genom att kryssa i rutan till "" som vi kan aktivera vårt "säkerhetsnät".

I själva verket har dessa tre kryssrutor följande inverkan på Färghanteringsprinciperna: -

(i) Ej matchande profiler:

Photoshop har blivit inställd så att den skall visa en dialogruta för användaren, när en bild öppnas eller importerats (från en skanner), och som har en inbäddad profil som INTE stämmer överens med inställt nuvarande kulörrymd .Dialogrutan kan se ut som den här nedanför och innehålla tre alternativ; Det förinställda valet i dialogrutan är beroende på vilken Färghanteringsprincip som för ögonblicket är i drift. Lägg märke till att vi har här all information vi behöver för att göra ett bra val.

 

Image

 

Ovanstående exempel är förinställt (översta alternativet markerat) hur dialogrutan ser ut när Färghanteringsprinciperna är valda till Bevara Inbäddade Profiler Användaren kan nu välja mellan att låta bilden vara som den är, låta konverteringen ske eller skala bort den inbäddade profilen och slå av färghanteringen. Hade profilen istället varit Omvandla till Inbäddade Profiler (Convert to Working Space) skulle dialogrutan sett nästa identisk ut förutom att raden "(Convert document's colors to working space) " varit förkryssad istället. Jag tror du kan hålla med mig att ovanstående dialogruta är mycket mer användarvänlig än den vi fick på liknande sätt när Fråga vid öppna inte var "förkryssad". Åtminstone har vi nu en möjlighet att tilldela en alternativ profil till bilden innan den öppnas.

Varning!

Nu när Photoshop kan läsa färgrymdsinformation för EXIF är det troligt att många användare av digitalkameror ofta kommer att stöta på denna dialogruta. Eftersom man inte uppnår någon fördel med att konverterar bilden är bästa valet under dessa omständigheter att låta det förvalda alternativet   "Använd inbäddade profiler"  stå kvar. Hellre än att frestas att välja "Convert document's colours to working space".

Användare av digitalkameror såsom Canon EOS 1D och Nikon D1X/H kanske har ställt in sina kameror att bereda bilderna till Adobe RGB (1998) färgrymd och vet på så sätt att ovanstående varning i detta fall är felaktig. Under dessa omständigheter skall dom antingen välja att acceptera den inbäddade profilen (formatanvisningarna) eller kassera den, men dom måste då använda kommandot Tilldela Profil för att tilldela rätt profil (Man ändrar tolkningen av numren i filen). Bägge metoderna är lika giltiga. Kom ihåg att Tilldela Profil INTE ändrar bildfilen utan endast dess utseende på skärmen. Tilldela Profile and Omvandla till Profil diskuteras närmare på sidan 8.

Om du har en custom profil till din digitalkamera använd samma arbetsflöde som beskrevs för the 1D and D1X/H, men "substitute your custom profile in for Adobe RGB (1998)."

(ii) Saknade profiler: Fråga vid öppna

Photoshop har blivit förinställd, så att den skall visa en dialogruta för användaren när en bild öppnas inte har en inbäddad profil. Dialogrutan ser ungefär ut som följande och innehålla åter tre alternativ; Det förinställda valet i dialogrutan är beroende på vilken Färghanteringsprincip som för ögonblicket är i drift.

 

Image

 

Ovanstående exempel är förinställt (mitten alternativet markerat) hur dialogrutan ser ut när Färghanteringsprinciperna är valda till Bevara Inbäddade Profiler . Då ingen profils bäddats in vill Photoshop försöka applicera sin arbetsrymdsprofil på bilden. Ingen omvandling äger rum, endast tilldelning av arbetsrymdsprofilen.

Den undre kryssrutan för "Tilldela Profil (Assign Profile) med texten "convert to working RGB" är bästa valet om du vet ursprungsbildens sanna färgrymd och du vill visa bilden enligt fotografens intention i Photoshop. Typiskt nog, detta alternativ kommer att användas på bilder från digitalkameror eller liknande enheter som inte tilldelar (embed or tag) bilden någon profil eller ger någon noggrann EXIF färgrymds information. Notera att källprofilen MÅSTE vara känd och tillgänglig för användaren innan detta val kan göras.

Översättarens anm.: En profil beskriver hur färger skall bete sig i en färgrymd. Utan denna profil är färger helt och hållet ett teoretiskt begrepp. Färgprofiler är som en översättningsguide, hjälper datorn att relatera en teoretiskt färg till att anpassas för specifika apparater och bildprylar såsom bildskärmar, skannrar, skrivare m.m. Se "Introduction to Color Management by Dry Creek Photo hur t ex färgen 88/249/17, som utvärderas Adobe RGB skiljer sig markant på bildskärmen, om den istället utvärderas i sRGB

(iii) Klistrar in Ej matchande profiler: Fråga vid öppning  (Ask When Opening)

Skärmdumpen nedanför visar dialogrutan för "Paste Profile Mismatch (Klistra in profiler som saknas)" som dyker upp om färgrymden för de två bilderna inte stämmer överens.

 

Image

 

Var uppmärksam på att termerna bevara "färgåtergivning" och "färgnummer" är relaterade till källbilden, inte målbilden.

De olika dialogrutorna som visats här ovanför är endast exempel på sådana som kan dyka upp när du öppnar eller importerarbilder som står i strid mot den definierade färghanteringsprincipen. Jag tror dock att de textmeddelanden som finns i var och en, kommer att vara mer än tillräcklig för att förklara vad varje alternativ innebär och ge dig bra underlag att ta rätt beslut.  

Konverteringsalternativ

Detta avsnitt kan endast ses, under Färginställningar, av de användare som aktiverat kryssrutan för "avancerat läge." Skärmdumpen här nedanför visar denna del av dialogrutan för Färginställningar inställd med sina standardvärden.

 

Image

 

Motor : det är namnet på den motor, som användes för all färgrymdskonvertering. Om du inte har ett mycket bra skäl för att välja ett annat alternativ, så ändra INTE Adobe ACE ACE är den direkta motsvarigheten till den Inbyggda motorn som användes av Photoshop 5. Windowsanvändare skall INTE vara frestade at välja ICM. Mac användare skall komma ihåg att ett annat val här åsidosätter valet som tidigare gjorts i inställningarna för ColorSync Att välja ColorSync motorn är för en Mac-användare lika dåligt val som för en Windows-användare att välja ICM

Återgivning: (när du mappar färger förloras alltid lite i hanteringen. Konsten är att förlora så lite som möjligt och detta är syftet med Återgivning) Denna rullgardinsmeny tillåter annars användaren att välja mellan fyra olika mappnings-alternativ, nämligen Perceptual, Mättnad, Relativt färgläge och Absolut färgläge. De flest användare kommer nog att välja mellan antingen standardinställningen Relativt färgläge eller Perceptual. En kort beskrivning av var och en under "Beskrivning" längst ner på dialogrutan för färginställningar. Räcker inte detta finns utförligare förklaringar i hjälpfilerna

Översättarens anm.: Färghanteringsmotorn kallas ibland även för färganpassningsmodul (Color Matching Module, CMM) och färghanteringsmotorn tolkar ICC-profiler. Som en översättare konverteras färgerna som ligger utanför färgomfånget från källenheten till det färgintervall som kan framställas av destinationsenheten. Färghanteringsmotorer har ett urval av översättningsmetoder, som kallas för renderingsavsikter, så att du kan använda den metod som lämpar sig bäst för den avsedda användningen av en färgbild. Exempel på vanliga renderingsavsikter är Perceptuell för att bevara färgrelationer på samma sätt som ögat, Mättnad för att bevara skarpa färger på bekostnad av färgriktighet och Relativa och Absoluta färgvärden för bevarande av färgnoggrannhet på bekostnad av relatio­nerna mellan färger.

Rendering Intents/Återgivning - perceptuell (visuell)
Förminskar hela färgomfånget så att alla färger får plats i den tryckbara rymden. Färger som ligger utanför flyttas in i det tryckbara omfånget. Färgvärdena förändras men färgbalansen och teckningen bibehålls. Metoden är att föredra när vanliga bilder separeras eftersom färgernas relativa förhållande till varandra bibehålls. Eftersom en människas öga är känsligare för förhållandet mellan färger än en specifik färgs våglängd, upplevs inte att färgerna i en bild förändrats.

Perceptionell är den vanligaste metoden i fotovärlden och inbegriper små ingrepp i hela färgspektret anpassade efter hur det mänskliga ögat ser färg. Färgerna förskjuts lite, men oftast ser resultatet mycket bra ut.

Absolut kolorimetrisk betyder att färgerna kommer att översättas exakt och de färger som så att säga blir över och inte kan beskrivas i den mindre färgrymden beskrivs med de närmaste som ingår. Är visa färgnyanser viktiga, typ för färger för varumärken (loggor), är det här en bra metod.
PixelGurun Bruce Fraser säger i en artikel: " När man använder perceptuell återgivning, tillämpar färghanterings-
systemet samma färgrymdskompression för alla bilderna, även om bilderna inte skulle innehålla några större synliga eller estetiska färger som ligger utanför målrymden (significant out-of-gamut colors). Till exempel för pastellbilder så kommer perceptuell återgivning att applicera onödig färgrymdskompression, medan relative colorimetric rendering/relativ kolorimetrisk återgivning kan tänkas ge ett resultat som är mer troget originalet.
Och kom ihåg, färghanteringssystemet vet absolut ingenting om innehållet i själva bildfilen."

Relativt kolorimetrisk fungerar som absolut kolorimetrisk, men med skillnaden att färgmotorn tar med en pappersvitpunkt i beräkningen.

Alternativ mättnad används inte lika ofta. Det offrar andra saker för att kunna bevara färgmättnad i bilden, vilket kan vara användbart när man skriver ut exempelvis företagslogotyper>.

Den kände pixelgurun Bruce Fraser ger en fullödig förklaring när det gäller de olika återgivningsalternativen och när man skall välja vad för att få bästa resultat.

Som jag uppfattar saker och ting med Relativt färgläge är det bara dom källfärger som "are out of gamut "(tonomfång) (som inte kan betraktas/skrivas ut noggrant inom mål-färgrymden) som kommer att mappas till närmaste färg inom mål-färgrymden. Övriga kommer att förbli opåverkade. Detta betyder det fall där en bild har många färger som inte finns i mål-färgrymden så kommer utan tvekan relationen mellan bilderna att påverkas (efter omvandlingen förstås) Perceptual inställning ger en visuellt tilltalande återgivning, där det visuella förhållandet mellan källfärger bevaras. Används ofta för att återge breda tryckbara källbilder, där förhållandet mellan färger inuti och utanför måltryckbarheten är viktigare än att färgerna inuti måltryckbarheten matchas exakt. Med andra ord, i detta läge komprimeras (trycks ihop) vissa färger till förmån för mjuka övergångar mellan färgerna). Det förinställda värdet för Photoshop och det rekommenderade är Relative Färgläge och efter en hel del experimenterande följer jag också Adobes rekommendationer.

Använd Svartpunktskompensering: denna bör du ha "förkryssad". Svartpunktskompensering säkerställer att de mörkaste neutrala i källrymden mappas till de mörkaste neutrala i målrymden. När alternativet är aktiverat avbildas källsystemets fullständiga dynamsiska område till målsystemets fullständiga dynamiska område. I avmarkerat läge simuleras källsystemets dynamsiska område i målsystemet. (vilket kan orsaka blockerade eller gråa skuggor)

Använd Gitter (8-bitars/kanalbilder): precis som för Svartpunktskompenseringas bör denna vara "förkryssad". Detta läge anger om färgen skall konverteras när bilder med 8-bitar per kanal konverteras mellan färgsystem. Gitter minskar randiga störningar avsevärt men kan dock öka filstorleken.

(översättarens anm.: En 24-bitarsbild innehåller 8 bitar per kanal. Vi talar alltså inte om 8-bitars GIF-bilder här utan det här alternativet använder slumpvisa pixelmönster till att jämna ut hårda övergångar.)

Avancerade kontroller

Liksom för Konverteringsalternativ, syns detta avsnitt endast om du markerat i "kryssrutan" för avancerat läge. Skärmdumpen nedanför visar detta avsnitt i sitt standard läge.

 

Konverteringsalternativ

 

En förklaring på vad var ock en av de alternativ som finns får du i "Beskrivnings" rutan och i hjälpfilerna. Du rekommenderas att lämna bägge inställningarna, med sina förinställda värden utan att "Kryssa" i rutan

Tunna ut bildskärmsfärger (Desaturate Monitor Color) kan orsaka de största problemen då denna inställning vill orsaka att bilden på skärmen blir successivt mindre mättad allt eftersom procentsatsen ökar. Ni som arbetar i MYCKET breda färgrymder kanske kan ha användning av denna möjlighet men för oss andra är det absolut bäst att "Inte "kryssa för denna ruta.

Avslutningsvis kom ihåg att avsluta med att trycka på Spara knappen och ge dina inställningar ett Namn och en Beskrivning så att du kan hämta tillbaka dessa om du av någon anledning skulle vilja göra någon tillfällig ändring. Du kan ha hur många olika inställningar du vill men bara en aktiv samtidigt. (För att lättare hålla reda på dom brukar jag själv alltid lägga till datum tillsammans med filnamnet)

Skärmdumpen här nedanför visar mina egna Färginställningar (Color Settings configuration) Lägg märke till att jag valt att välja Av (Off) för färgprofilen Grå och valt att använda en egen "dot gain" för gråskaleinställningen. Försök dock inte att ta efter detta då detta är special för min egen

 • Översättarens anm.:
 • Färgnummer: Varje pixel i ett bilddokument har en uppsättning färgnummer som anger pixelns placering i ett visst färgläge - exempelvis röda, gröna och blå värden för RGB-läget. Pixelns verkliga utseende kan emellertid variera när den skrivs ut eller visas på olika enheter, eftersom varje enhet har ett särskilt sätt att konvertera numren till visuell färg. När du använder färg- och tonjusteringar eller konverterar ett dokument till ett annat färgsystem ändrar du dokumentets färgnummer.
Piezography BW workflow.

 

Color Settings configuration

Egna Färginställningar

Anm.: Min digitalkamera Olympus S-50 Zoom leverera endast JPEG-bilder och då i färgrymden sRGB. Det innebär att alla färger utanför denna färgrymd har skalats bort. Därför tjänar man inget på att konvertera till en större färgrymd. Därför har jag själv valt sRGB som arbetsrymden " i Color Settings" Vissa kameror tilldelar inte bilden någon profil men det betyder inte att den inre har en färgrymd. Betyder bara att den ännu inte fått den passande profilen tilldelad. Det bör man nu själv göra med en gång, innan man glömmer bort det. Jag kontrollerar genom att öppna bilden i Photoshop. Jag har sRGB ju inställt och "Ask when opening" ikryssat enligt ovan. Öppnas bilden utan något felmeddelande är sRGB profilen tilldelad och jag behöver inget göra. Får jag meddelandet att bilden INTE har en inbäddad profil tilldelar jag den profilen sRGB. ( Image --> Mode --> Assign Profile

 

     Page 6 of 8    

 

All Rights Reserved ILyons © 2002-2005