Previous Page     Page 6 of 8     Next Page
Forts. från sidan 5.

 

Färghanteringsprinciper/Colour Management Policies

Färghanteringsprinciper är ett nytt uttryck som introducerades i och med versionen av Adobe Photoshop 6.0 och fortsätter i stort sätt oförändrad i Photoshop CS. Nedanstående skärmdump visar en karakteristisk inställning som dock döljer en hel del information.

(Översättarens anmärkning: De tre snabbmenyerna för Färghanteringsprincip (Colour Management Policies) avgör hur Photoshop reagerar när programmet försöker att öppna en bild vars inbäddade profiler inte stämmer med den aktiva färginställningen i ditt Photoshop program. Begreppet "bädda in " betyder bara att Photoshop lägger till en liten snutt kod i filen, som talar om var den senast redigerades.

 

Image

Photoshop CS Defaults

 

I stort sätt kommer varje arbetsrymd att ha samma tre rader med valmöjligheter även om vi inte behöver konfigurera var och en på samma sätt. Dessa val kallas Policies och inkluderar: -

(a) AV (Off)

I sin enklaste form kan man välja "Av" Då är man helt säker på att Photoshop verkligen gör så lite som möjligt när den behandlar profiler. I de flesta fall är detta inte något bra val och absolut inte ett val för nybörjare. Följande kommer att ge dig en del idéer hur Photoshop CS uppför sig när man gjort detta val..

 • Att välja "Av" kommer att garantera att NYA bilder/dokument kommer att sparas (by default) utan en inbäddad profiler.
 • Om man öppnar en bild, som har en inbäddad profil som matchar den inbäddade profilen, kommer den att behållas och därefter sparas tillsammans med bilden.
 • Vid Klistra in är den förvalda standardfunktionen för färghanteringen mellan bilder att bevara färgnummren (pixel värdena i RGB) och inte utseendet. Detta betyder att ingen konvertering mellan färgsystemen kommer att ske.
 • Om man öppnar en bild, som har en inbäddad profil som inte matchar den arbetsrymd/färgsystem (Working Space) kommer, den inbyggda profilen att helt skalas bort från filen. Bilden kommer således att sparas utan någon inbäddad profil!. Följande dialogruta varning (warning) kommer att dyka upp. Ask When Opening has not been activated for Profile Mismatches

 

Image

 

Problemet med denna konfiguration är att användaren antingen accepterar vad Photoshop CS dikterar eller också inte öppna bilden överhuvud taget. Valmöjligheterna är således mycket begränsade. För en nybörjare upplever jag att detta val är som att balansera på slak lina utan "skyddsnät", Stå kvar på linan eller trilla ned och bryt nacken!

(b) Bevara inbäddade profiler (Default)

Vid de flesta tillfällen är detta det val jag föredrar bland de tre olika färghanteringsprinciperna då det erbjuder störst grad av flexibilitet. Följande bör ge dig en idé hur Photoshop CS uppför sig om man gjort detta val.

Val av Preserve Embedded Profiles. Detta kommer att säkerställa att en bild och dess inbäddade fil kommer att lämnas intakt när man öppnar denna i Photoshop, även om Photoshops aktuella arbetsrymd är någon annan än den inbäddade. Photoshop kommer inte att göra något försök att konvertera bilden till nuvarande arbetsrymd; den ursprungliga inbäddade profilen kommer att bibehållas intakt. Likväl, trots att bilden och Photoshop inte längre är synkroniserade med varandra, kommer ändå förhandsvisningen av bilden att bli riktig.

 • Om man öppnar en befintlig bild och dess arbetsrymd matchar Photoshops aktuella arbetsrymd kommer Photoshop inte att vidta några åtgärder; bilden öppnas och sparas normalt .
 • Photoshops förinställda sätt att arbeta vid "Klistra in" , antingen en RGB-bild eller en gråskalebild är lite mer komplext; utseendet på den inklistrade bilden kommer att bevaras medan färgnummren kommer att ändras (pixelvärderna ändras). I fallet när det gäller CMYK är det färgnummren som kommer att bevaras för färgdata, inte utseendet.
 • Om bilden som öppnas eller importeras saknar en inbäddad profil så kommer Photoshop att använda sin förinställda färgrymd vid såväl förhandsgranskningen av bilden som vid eventuell redigering. Dock kommer profilen INTE att sparas tillsammans med bilden när den slutligen sparas.
 • Att skapa ett nytt dokument med den aktuella färgsystemprofilen betyder att den valda standardfunktionen för färghantering kommer att användas för att redigera, förhandsvisa och den aktuella formatanvisningen kommer eventuellt att bäddas in när man sparar filen. Emellertid kan "the default working space profile" åsidosättas i the New document dialog.

Följande dialogruta kommer att dyka upp om Fråga vid öppna inte har markerats för Ej matchande profiler . Fortfarande gäller min tidigare kommentar om att Photoshop tvingar på oss sin egen vilja.

Image

 

Vid första anblicken kan man tycka att dialogrutan syns identisk med den för AV i våra tre alternativa val, men det finns en hårfin skillnad - den inbäddade profilen kommer här att bevaras mot att kasts bort som i förra valet. Har du minsta tvekan när det gäller skillnaden läs då gärna igenom texten i de två skärmdumparna .

(c) Konvertera till arbetsrymd

Denna princip (färghanteringsprincip) uppför sig nästa på samma sätt som i Photoshop 5. Det är nog av detta skäl som många fortfarande använder detta alternativ som sin favorit. Det är heller inget dåligt val men måste hanteras med försiktighet.

 • om en befintlig bild eller dokument, utan en formatanvisning (embedded profile), öppnas eller importeras till Photoshop, så används den aktuella arbetsrymden vid redigering och förhandsvisning men när bilden sedan stängs bäddas ingen profil in.
 • Om en bild öppnas eller importeras och som också har en inbäddad formatanvisningar (inbäddad profil) som skiljer sig från den nuvarande ( den vi tidigare valt i Photoshops färginställningar), konverteras denna bild och sparas i aktuella färgrymdsprofilen. När bild och profilen i det aktuella färgsystemet matchar varandra vidtar Photoshop inga åtgärder ; bilden öppnas och sparas normalt. Nyligen skapade bilder/dokument kommer att redigeras, förhandsvisas och får till slut formatanvisningar med den gällande färgsystemsprofilen när man slutligen sparar bilden.
 • Slutligen, Photoshops förinställda sätt, när man klistrar en bild, är att omvandla profilen och således bevarar utseendet på bilden. Emellertid kommer användaren först att få upp en dialogruta med ett alternativ om att inte omvandla den kopierade bilden. Således då bevara färgnummren för färgdata om den kopierade bilden inte skulle matcha målbilden.

Overriding the Default Policy Behaviour

Förra avsnitt handlade mycket om hur vårt val av Färghanteringsprincipen kom att bestämma det normala arbetssättet (default behavior) hos Photoshop CS under olika sätt att arbeta. Vi behöver dock inte alltid vara begränsade till dessa förvalda utgångsvärden. Ett mycket bättre val borde vara att konfigurerar Färghanteringssystemet (Colour Management Policies) på det sätt som visas på följande skärmdump.

 

Image

 

I huvudsak har dessa tre kryssrutor följande inverkan på Färghanteringssystemet: -

(i) Ej Matchande Profiler: Fråga vid öppna

Photoshop blir nu instruerad att visa en dialogruta för användaren, när bilden som öppnas eller importeras har en inbäddad profil som inte matchar den förvalda och aktuella arbetsrymden. Dialogrutan ser ut på följande sätt och innehåller tre alternativ. Det förinställda valet i dialogrutan är beroende på vilken Färghanteringsprincip som för ögonblicket är i drift. Lägg märke till att vi har här all information vi behöver för att göra ett bra val.

 

Image

 

Ovanstående exempel är förinställt (översta alternativet markerat) hur dialogrutan ser ut när Färghanteringsprinciperna är valda till Bevara Inbäddade Profiler Användaren kan nu välja mellan att låta bilden vara som den är, låta konverteringen ske eller skala bort den inbäddade profilen och slå av färghanteringen. Hade profilen istället varit Konvertera till arbetsrymd (Convert to Working Space) skulle dialogrutan sett nästa identisk ut förutom att raden "(Convert document's colors to working space) " hade varit förkryssad istället. Jag tror du kan hålla med mig att ovanstående dialogruta är mycket mer användarvänlig än den vi fick på liknande sätt när Fråga vid öppna inte var "förkryssad". Åtminstone har vi nu en möjlighet att tilldela en alternativ profil till bilden innan den öppnas.

Översättarens Anm. Hade jag istället valt mittenalternativet , så skulle dokumentets färger ha konverterats till arbetsrymden (den vi förinställt i färghanteringar) och alla pixlar i bilden konverterats från sRGB till Adobe RGB (färgvärdena blir helt annorlunda, trots att färgerna i bilden ser likadana ut) och därefter skulle den konverterade bilden visats på skärmen.

Nu när Photoshop kan läsa färgrymdsinformation för EXIF är det troligt att många användare av digitalkameror ofta kommer att stöta på denna dialogruta. Eftersom man inte uppnår någon fördel med att konverterar bilden från exempelvis sRGB till Adobe RGB (1998), är bästa valet under sådana omständigheter, att låta det förvalda alternativet   "Använd inbäddade profiler"  stå kvar. Hellre detta än att frestas att välja "Convert document's colours to working space".

Egentligen skulle ett mycket bättre alternativ att välja det nya Ignore EXIF profile tag som man hittar inom dialogrutan för Photoshop Settings: File Handling File Compatibility

 

Image

 

Användare av digitalkameror typ Canon EOS or Nikon D serien kanske har ställt in sina kameror att bereda bilderna till Adobe RGB (1998) färgrymd och vet på så sätt att ovanstående varning i detta fall är felaktig. Under dessa omständigheter skall dom antingen välja att acceptera den inbäddade profilen (formatanvisningarna) eller kassera den, men dom måste då använda kommandot Tilldela Profil för att tilldela rätt profil. Bägge metoderna är lika giltiga. Kom ihåg att Tilldela Profil INTE ändrar bildfilen utan endast dess utseende på skärmen. Tilldela Profile och Omvandla till Profil diskuteras närmare på sidan 8.

(ii) Saknade profiler: Fråga vid öppna

Vid val av detta alternativ kommer Photoshop att presentera en dialogruta för användaren, när bilden som öppnas inte har någon inbäddad profil. Dialogrutan kommer att se ut ungefär som nedanstående och återigen innehålla tre alternativ. Det förinställda valet i dialogrutan är även här beroende på vilken Färghanteringsprincip som för ögonblicket är i drift.

 

Image

 

Ovanstående exempel är förinställt (mitten alternativet markerat) och visar hur dialogrutan ser ut när man i Färghanteringsprinciperna gjort valet Bevara Inbäddade Profiler . Då ingen profils bäddats in vill Photoshop försöka tilldela sin arbetsrymdsprofil på bilden. Ingen omvandling äger dock rum, endast tilldelning av arbetsrymdsprofilen. (Assign simply tags/embeds and tells Photoshop what the meaning of the numbers are using that profile. )

Den undre kryssrutan för "Tilldela Profil (Assign Profile) med texten "convert to working RGB" är bästa valet om du vet ursprungsbildens sanna färgrymd och du vill visa bilden enligt fotografens intention i Photoshop. Typiskt nog, detta alternativ kommer att användas på bilder från digitalkameror eller liknande enheter som inte tilldelar (embed) bilden någon profil eller ger någon noggrann EXIF färgrymds information. Notera att källprofilen MÅSTE vara känd och tillgänglig för användaren innan detta val kan göras.

(iii))Klistar in Ej matchande profiler: Fråga vid öppna 

Skärmdumpen nedanför visar dialogrutan för "Paste Profile Mismatch (Klistra in profiler som saknas)" som dyker upp om färgrymden för de två bilderna inte stämmer överens.

 

Image

 

Var uppmärksam på att termerna bevara "färgåtergivning" och"färgnummer" är relaterade till målbilden, inte källbilden.

De olika dialogrutorna som visats här ovanför är endast exempel på sådana som kan dyka upp när du öppnar eller importerarbilder som står i strid mot den definierade färghanteringsprincipen. Jag tror dock att de textmeddelanden som finns i var och en, kommer att vara mer än tillräcklig för att förklara vad varje alternativ innebär och ge dig bra underlag att ta rätt beslut.  

Konverteringsalternativ (Conversion Options)

Detta avsnitt kan endast ses, under Färginställningar, och av de användare som aktiverat kryssrutan för "avancerat läge." Skärmdumpen här nedanför visar denna del av dialogrutan för Färginställningar inställd med sina standardvärden.

 

Image

 

Motor : det är namnet på den motor, som användes för all färgrymdskonvertering. Om du inte har ett mycket bra skäl för att välja ett annat alternativ, så ändra INTE Adobe ACE ACE är den direkta motsvarigheten till den Inbyggda motorn som användes av Photoshop 5. Windowsanvändare skall INTE vara frestade at välja ICM. Mac användare skall komma ihåg att ett annat val här åsidosätter valet som tidigare gjorts i inställningarna för ColorSync Att välja ColorSync motorn är för en Mac-användare lika dåligt val som för en Windows-användare att välja ICM

Översättarens anm.: Färghanteringsmotorn kallas ibland även för färganpassningsmodul (Color Matching Module, CMM) och färghanteringsmotorn tolkar ICC-profiler. Som en översättare konverteras färgerna som ligger utanför färgomfånget från källenheten till det färgintervall som kan framställas av destinationsenheten. Färghanteringsmotorer har ett urval av översättningsmetoder, som kallas för renderingsavsikter, så att du kan använda den metod som lämpar sig bäst för den avsedda användningen av en färgbild. Exempel på vanliga renderingsavsikter är Perceptuell för att bevara färgrelationer på samma sätt som ögat, Mättnad för att bevara skarpa färger på bekostnad av färgriktighet och Relativa och Absoluta färgvärden för bevarande av färgnoggrannhet på bekostnad av relatio­nerna mellan färger.

Återgivning/Intent : (när du mappar färger förloras alltid lite i hanteringen. Konsten är att förlora så lite som möjligt och detta är syftet med Återgivning) Denna rullgardinsmeny tillåter annars användaren att välja mellan fyra olika mappnings-alternativ, nämligen Perceptual, Mättnad, Relativt färgläge och Absolut färgläge (Absolute Colorimetric). De flest användare kommer nog att välja mellan antingen standardinställningen Relativt färgläge eller Perceptual. En kort beskrivning av var och en under "Beskrivning" längst ner på dialogrutan för färginställningar. Räcker inte detta finns utförligare förklaringar i hjälpfilerna

Översättarens anm.: Rendering Intents/Återgivning - perceptuell (visuell)
Förminskar hela färgomfånget så att alla färger får plats i den tryckbara rymden. Färger som ligger utanför flyttas in i det tryckbara omfånget. Färgvärdena förändras men färgbalansen och teckningen bibehålls. Metoden är att föredra när vanliga bilder separeras eftersom färgernas relativa förhållande till varandra bibehålls. Eftersom en människas öga är känsligare för förhållandet mellan färger än en specifik färgs våglängd, upplevs inte att färgerna i en bild förändrats.

Den kände pixelgurun Bruce Fraser ger en fullödig förklaring när det gäller de olika återgivningsalternativen och när man skall välja vad för att få bästa resultat.

Som jag uppfattar saker och ting med Relativt färgläge är det bara dom källfärger som "are out of gamut"( inte ryms i tonomfånget) (som inte kan betraktas/skrivas ut noggrant inom mål-färgrymden) som kommer att mappas till närmaste färg inom mål-färgrymden. Övriga kommer att förbli opåverkade. Detta betyder att i det fall där en bild har många färger som inte finns i mål-färgrymden så kommer utan tvekan relationen mellan bilderna att påverkas (efter omvandlingen förstås) Perceptual inställning ger en visuellt tilltalande återgivning, där det visuella förhållandet mellan källfärger bevaras. Används ofta för att återge breda tryckbara källbilder, där förhållandet mellan färger inuti och utanför måltryckbarheten är viktigare än att färgerna inuti måltryckbarheten matchas exakt. Med andra ord, I detta läge komprimeras (trycks ihop) vissa färger till förmån för mjuka övergångar mellan färgerna). Det förinställda värdet för Photoshop och det rekommenderade är Relative Färgläge och efter en hel del experimenterande följer jag också Adobes rekommendationer.

Använd Svartpunktskompensering: denna bör du behålla quot; förkryssad". Svartpunktskompensering säkerställer att de mörkaste neutrala i källrymden mappas till de mörkaste neutrala i målrymden. När alternativet är aktiverat avbildas källsystemets fullständiga dynamsiska område till målsystemets fullständiga dynamiska område. I avmarkerat läge simuleras källsystemets dynamiska område i målsystemet. (vilket kan orsaka blockerade eller gråa skuggor)

Använd Gitter (8-bitars/kanalbilder): precis som för Svartpunktskompenseringas bör denna vara "förkryssad". Beskrivningsrutan, längst ner i dialogrutan för Färginställningar (aktiveras genom att peka med musen på vad man vill ha information om) ger dig en bra uppfattning vad detta handlar om.

Avancerade kontroller

Liksom för Konverteringsalternativ, syns detta avsnitt endast om du markerat i "kryssrutan" för avancerat läge. Skärmdumpen nedanför visar detta avsnitt i sitt standard läge.

 

Konverteringsalternativ

 

En förklaring på vad var ock en av de alternativ som finns får du i "Beskrivnings" rutan och i hjälpfilerna. Du rekommenderas att lämna bägge inställningarna i, med sina förinställda värden dvs. utan att "Kryssa" i rutan

 

Image

 

En förklaring på vad var ock en av de alternativ som finns får du i "Beskrivnings" rutan och i hjälpfilerna. Dom flesta är idag överens om att rekommenderas att lämna bägge inställningarna, med sina förinställda värden utan att "Kryssa" i rutan

Tunna ut bildskärmsfärger (Desaturate Monitor Color) kan orsaka de största problemen då denna inställning vill orsaka att bilden på skärmen blir successivt mindre mättad allt eftersom procentsatsen ökar. Ni som arbetar i MYCKET breda färgrymder kanske kan ha användning av denna möjlighet men för majoriteten av Photoshop användarna är det absolut bäst att "Inte "kryssa för denna ruta.

Spara nu dina inställda färginställningar

Avslutningsvis kom ihåg att avsluta med att trycka på Spara knappen och ge dina inställningar ett Namn och en Beskrivning så att du kan hämta tillbaka dessa om du av någon anledning skulle vilja göra någon tillfällig ändring i framtiden. Du kan ha hur många olika inställningar du vill men bara en aktiv samtidigt. (För att lättare hålla reda på dom brukar jag själv alltid lägga till datum tillsammans med filnamnet)

Skärmdumpen här nedanför visar mina egna Färginställningar (Color Settings configuration) Lägg märke till att jag valt att välja Av (Off) för färgprofilen Grå och valt att använda en egen "dot gain" för gråskaleinställningen. Försök dock inte att ta efter detta då detta är special för min egen

 

Image

Customised Colour Settings Configuration

Anm.: Min digitalkamera Olympus S-50 Zoom leverera endast JPEG-bilder och då i färgrymden sRGB. Det innebär att alla färger utanför denna färgrymd har skalats bort. Därför tjänar man inget på att konvertera till en större färgrymd. Därför har jag själv valt sRGB som arbetsrymden " i Color Settings" Vissa kameror tilldelar inte bilden någon profil men det betyder inte att den inre har en färgrymd. Betyder bara att den ännu inte fått den passande profilen tilldelad. Det bör man nu själv göra med en gång, innan man glömmer bort det. Jag kontrollerar genom att öppna bilden i Photoshop. Jag har sRGB ju inställt och "Ask when opening" ikryssat enligt ovan. Öppnas bilden utan något felmeddelande är sRGB profilen tilldelad och jag behöver inget göra. Får jag meddelandet att bilden INTE har en inbäddad profil tilldelar jag den profilen sRGB. ( Image --> Mode --> Assign Profile

 

     Page 6 of 8    
Translated into the Swedish language by www.ekdahl.org. All Rights Reserved ILyons © 2004-