Previous Page     Page 8 of 8     Next Page
Forts. från sidan 7.

 

Del 4 - Managing Image/Document Colour Space

När det gäller Kulörrymds (Colour Space) konvertering och inbäddning av profiler har inte mycket hänt från Photoshop 6 och 7. Trots detta, utan de verktyg som följer med även i denna version, skulle det i realiteten vara omöjligt för en användare att upprätthålla ett fullständigt arbetsflöde när det gäller färghantering.

Översättarens anm. I vissa fall vill du kanske konvertera ett dokuments färger till en annan färgprofil, förse ett dokument med en annan färgprofil utan att konvertera färger eller ta bort profilen från ett dokument helt och hållet. Du kanske exempelvis vill förbereda dokumentet för ett annat utskriftsmål eller ändra principfunktionen som du inte längre vill ska implementeras i dokumentet. Kommandona Tilldela profil och Konvertera till profil rekommendera endast för avancerade användare

När du använder kommandot Tilldela profil kan det ske färgförändringar när färgnumren omvandlas direkt till den nya färgens färgsystem. Med kommandot Konvertera till profil, däremot, ändras färgnumren innan de omvandlas till den nya profilens färgsystem i ett försök att bevara originalfärgerna

Tilldela Profiler (Assign Profile)

Liksom för tidigare versioner av Photoshop når man kommandot för Tilldela Profil via menyn för Image > Mode som tillåter användaren att tilldela vilken ICC/ColorSync profil som helst till en bild. Själva kommandot togs fram för endast några få uppgifter. Typ för bilder som skannats in i Photoshop via en Twain modul eller ett skannerpaket som inte har möjligheten att bädda in en ICC/ColorSync profil. På samma sätt kommer detta att vara användbart för att hantera bilder från digitalkameror, etc. som inte har en inbäddad profil eller en felaktig EXIF färgrymdsprofil. .

Kommandot Assign Profile är ett hjälpmedel med vilket vi kan bifoga en beskrivning (en ICC profile) hur bilden bör "visa sig" utan att egentligen behöva göra om bilden. Det är också möjligt att ta bort en befintlig ICC profil från en bild genom att instruera Photoshop att inte färghantera bilden.

 

Image

 

  • Alternativet Don't Colour Manage this Document: användes för att instruera Photoshop att ta bort en befintlig inbäddad profil (ibland tillskriven som en "untagged").
  • Alternativet Working RGB: etiketterar bilden med den nuvarande (default) arbetsrymdsprofilen som vi tidigare definierat i Färginställningar.
  • Alternativen i rullgardinsmenyn Profile: gör det möjligt för oss att tilldela en annan profil än de förbestämda t Working RGB profil. I ovanstående exempel har jag valt en skräddarsydd profil till en digitalkamera.

Konvertera till profil/Convert to Profile

Som namnet indikerar ger kommandot Covert to Profile oss möjligheten att konvertera från en färgrymd till en annan. Du hittar detta kommando också under menyn för Image > Mode och är i själva verket en förbättrad version av kommandot Photoshop 5 Profile-to-Profile Med hjälp av Profile-to-Profile hade vi möjligheten att definiera färgrymden ( och troligen också få det hela fel). I Photoshop CS kan inte detta ske då källprofilen för bilden är låst. Enda sättet att denna källprofil kan ändras är via kommandot Assign Profile vi diskuterade här ovan.

 

Image

 

I ovanstående exempel visar jag en bild med en inbäddad profil ( Källrymden (Source Space) = Canon EOS D30 ..........NSC) som omvandlas till Adobe RGB (1998) (d.v.s. Målrymden (Destination Space)). Varje gång vi gör denna omvandling kommer det att bli profilen för målrymden som bäddas in i bilden när den sparas. Omvandla till profil (Convert to Profile) ändrar numren/siffervärdena (d.v.s. pixel värden). Genom att man har kryssrutan för Förhandsgranska (Preview) ikryssad, har vi möjlighet att jämföra konvertering med eller utan Svartpunktskompensation (Black Point Compensation). Interpolarisationen för positionen av olika färgpunkter (Dithering) och vilken som helst av de fyra Återgivningarna (Intents). Möjligheten att förhandsgranska konvertering är verklig välsignelse och skall inte ignoreras utan använd den till din fördel.

Lägg märke till att Återgivningen (Intent) här är inställd på Relativt färgvärde (Relative Colorimetric) då detta är det inställda och förvalda värdet jag gjorde tidigare. Återgivning (Intent) när jag konfigurerade Färginställningar (ColourSettings). Dock, som med många inställningar i Photoshop så är Återgivning (Intent) lite " kinkig" Betyder att om jag istället hade valt Perceptual så skulle när jag nästa gång valde Omvandla till Profil (Convert to Profile)    Återgivning varit inställt på Perceptual. Sensmoralen blir - kontrollera alltid aktuellt värde innan du klickar OK.

Översättarens anm.: Rendering intents don't know anything about the image content, only about the color space in which it resides. Perceptual rendering adjusts the entire image whenever the source space contains colors the output space can't reproduce, whether or not the image at hand actually contains those colors.

Översättarens anm.: Har ni som jag problem med att förstå skillnaden mellan att tilldela en profil och konvertera till profil? Läste följande bra förklaring i ett forum nov.2003:

It helps me to think in terms of languages. Someone hands you a book without telling you what language it is written in - an "untagged" book. You look in it and, for the sake of argument, assume it is written in English. It makes no sense to you - obviously the language is not English. Photoshop goes through a similar process, only it is not as bright. Any untagged (embedded) files (no embedded color space or EXIF tag) are assumed to be in your default color space. If this assumption is incorrect, the image will look wrong. This is the same as with our book: no matter how slowly and loudly you holler out the syllables, it still won't make sense interpreted as English.

Assigning a profile is the same as the person telling you what language the book was written in. This does not change any of the words in the book - it just provides context for understanding them.

If the assignment is correct, you can translate the book into something you understand. In color terms, this is converting between profiles. Luckily, Adobe's Color Engine is better at translating color data than google or babelfish are at translating web pages. The color values in the file are changed by the profile conversion, with the goal of keeping the visual appearance the same.

The quick summary: Assigning a profile to a file leaves the data unchanged but does change the interpretation of the color. The look of the image will change as you assign different profiles.

Converting to a profile changes the image data - translating from one color language to another. Ideally, the image will not change visually after the profile conversion. In the real world, there will often be some change, particularly when converting to a printer profile. If the destination color space is smaller than the source, something has to give. Choosing different rendering intents gives some level of control over how this conversion takes place./Ethan HansenEller denna förklaring: The analogy I like (for photographers regarding Assign Profile VS Convert to Profile, when to use?) is that of having a box of 4x5 film with a single sheet in it with NO notches. If the file is untagged (not embedded), you've got the box unlabeled so it's anyone's guess what kind of film (C41 or E6) or ISO the film is at. Shooting and processing this is almost impossible to get right. If I simply write "VPS III" on the box, I'm doing the same as assigning a profile. The content of the box doesn't change one bit but know I know what type of film, ISO and processing is needed. Profiles are no different. They only tell us what's in the box, they don't alter the contents.

Convert to profile is like processing that exposed film. We are changing the contents./Andrew Rodney

Alla väsentliga inläggen i denna diskussion

Följande citat av Bruce Fraser är tänkvärt:

"No working space will, by itself, magically make your prints match your monitor, or your monitor match your original. To match up your colors, you need to use the appropriate ICC color profiles for your capture device, your output device, and your monitor, to convert the data going into or out of the working space. The working space is simply a safe place for your data to live as you take it from capture to output."

Spara som (Save as)

Till sist, men inte mindre viktigt för det, så visar den nya dialogrutan för Spara om (Save As) en hel del nya och användbara egenskaper. Kryssrutan för Inbäddad Profil (Embed Profile) är mycket viktig och reflekterar dina val i Colour Management Policy. Du kan slå och slå AV som du behagar. Det sista valet är ett dåligt val de flesta gångerna. Lägg också märke till att dialogrutan ger oss information om vilken profil som är inbäddad i bildfilen.

Skärmdumpen här nedanför visar hur dialogrutan ser ut på ett Windows 2000 system. En Mac OSX version kommer att se ut en aning annorlunda , men funktionen är ändå identisk.

 

Image

 

De andra spara alternativen i dialogrutan är de som hänför sig till Lager (Layers), Alfa Kanaler (Alpha Channels), Anteckningar (Annotations), etc. Återigen kan vi välja att avmarkera dem och då spara bilden utan lager etc. Lägg märke till att Spara som en kopia är markerad automatiskt så fort man avmarkerar Lager; detta hindrar att du råkar kastar bort en massa hårt arbete.

 

Image

 

Del 5 - Skriv ut med förhandsgranska (Print with Preview)

Även om en mer fullständig s.k. "tutorilal" i ämnet - att skriva ut inifrån Photoshop, avhandlas på ett annat ställe kanske det ändå är värt att runda av detta dokument om färghantering med en kort översikt om - Att skriva ut i Photoshop 6 på en Epson Skrivare i Windows-miljö - .

Nedanstående skärmdump visar the colour management features within the Print with Preview dialog box although it is first necessary to turn them on via the Show More Options checkbox. The various colour management options enable you to define the source and destination (target) colour spaces and the rendering intent used to convert the image between the two.

 

Image

 

Käll-Rymd (Source Space): Document - this denotes the actual colour space of the source image/document to be printed. The above example shows Adobe RGB (1998), but it could be any number of user specified alternatives (e.g. sRGB, ProPhoto, ColorMatch, etc.). If the image has already been converted (using the Photoshop Convert to Profile command) to a printer/media profile its name will be reflected here.

Source Space: Proof - tells Photoshop to convert the image/document from the source colour space to the ICC profile specified in the Proof Setup dialog (see: Photoshop View menu).

Print Space: Profile - is where you choose the preferred method of managing the colour output from Photoshop. We have three different options - each has its own specific configuration in the printer driver so avoid a mix and match approach, as it will end in tears. The following discussion should help you understand the differences between each.

  1. Same as source: Photoshop simply passes the image/document straight to the printer driver without making any alterations. Unless you also have chosen Proof: Proof Setup this option is effectively telling Photoshop to not colour manage the printing of the image/document.
  2. Printer Colour Management: choosing this options tells Photoshop that the image/document should be sent to printer driver with the profile listed against Source Space: embedded within it. By embedding the profile Photoshop is providing the printer driver with all the necessary information required to ensure accurate colour rendering. Image/document colour management is handled the printer driver.
  3. ICC Profil: detta sista val är platsen där du väljer en specifik profil som passar till vår skrivare. Lägg märke till att så snart en ICC profil är vald the Intent and Use Black Point Compensation (BPC) facilities are activated.

Jag hoppas att materialet som presenterats i denna genomgång av Photoshop CS och Färghantering har varit matnyttigt och gett dig en bättre förståelse av Photoshops sätt att ge sig i kast med ämnet - hur hantera färger -. Vill du lära dig ännu mera finns det mycket att hämta på Internet. En sökning med "google.com" och sökorden color management eller färghantering ger dig nog med ytterligare material i ämnet

Har du skaffat dig en mycket noggrann bildskärmsprofil, noggranna skrivarprofiler med det papper du avser att skriva ut på, och vet hur man gör en korrekturavläsning med bildskärmen på bilden man skall skriva ut? Då har du också insett vad som är möjligt att göra med en noggrann färghantering för att få optimala utskrifter som också ser ut som det du ser på skärmen. Bildskärmen och dess profil är den i särklass viktigaste aspekten i ditt pixelbetraktningssystem.

Översättarens anm: 12/17/2005 Bill Atkinson adds new "bouquets" of printer profiles for Epson Premium Semimatte and Premium Glossy The profiles and documentation may be downloaded by going to www.billatkinson.com and clicking the link at the bottom of the page.

     Page 8 of 8    
Translated into the Swedish language by www.ekdahl.org. All Rights Reserved ILyons © 2004-