en pixel storGnesta den 14 maj 1904
     Kära Eva!
Under beklagande att du blifvit så nedsatt till hälsan att du måste intaga sängen, hvilket jag hoppas snart måtte förändra till ett bättre, närsluter jag härmed ett bidrag till Evalds utstyrsel af 50:-.
     Du får sedan uppgifva för mig hvad du under den närmaste tiden behöfver för att kunna reda upp ditt hus. Detta får du endast betrakta som ett lån, derför gossar böra i god, hvilket jag anser icke skadar dem, utan fastmer erinrar om deras förpliktelser i lifvet.
     Eriksson på Sandängen har denna tid ett ansträngande arbete att utföra och hvarje dag är för honom mycket dyrbar och derför torde du vara god ursäkta om det skulle dröja öfver den brådaste tiden.
     Är det något du behöfver och kan göra i reda penningar så gör det samt uppgif sedan dess värde så blifver det lika bra.
     Så tycker tillgifnaste din svåger.
       August Finlöf


en pixel storGnesta den 24 augusti 1904
     Bästa Eva!
Med anledning af ditt vänliga den 21 ds så vill jag blott säga, det jag gillar att du stannar i Kåhög tills Paul fått anställning på wekstad. Detta bör ju icke utgöra hinder för Ester att göra ombyte då hon kan erhålla plats på samma ställe som Thea är; jag tycker hon har det bra der.
     Det är ju bäst att Arvid konfirmeras innan han lemnar hemmet, sedan skall vi återkomma till saken och om han behöfver något att utöka sina verktyger med får han underrätta farbror August.
     Så tycker tillgifnaste din svåger.
       August Finlöf


en pixel storGnesta den 14 september 1904
     Bästa Eva!
Med anledning af ditt vänliga den 11 ds närsluter jag uti postvexel 100 kr, varå du har att urfärda en förbindelse tillika med det belopp som du ytterligare nu behöfver för uppgifna ändamål, hvilket jag icke kan beräkna. Jag skulle möjligen kunna afvara en ytterrock men ändringen blifver måhända nästan lika dyr som att köpa en ny?
     Det var mycket saker Mäster Arvid anser sig behöfva, (anm. i skomakarlära) jag tror nog att han kan nöja sig med något mindre nu, när han en gång har tagit gesällprof. Och anser sig kunna uppsätta sin egen verkstad så må det blifva bättre ordnat för honom om vi får lefva.
     tillgifnaste
     August Finlöf


en pixel storGnesta den 23 mars 1905
     Bästa Eva!
     Af ditt vänliga gårdags bref funnit attt du lyckats återvinna så mycket krafter att du åter kan sköta om ditt hus hvartill gratulerar.       Hvad angår Paul, så har jag naturligtvis intet att invända emot det som du sjelf anser klokt, hvarför han icke får försumma att antaga hvad som bjuds, såvida han sjelf har lust och kan hoppas på att dermed vinna ett bättre framtid.
     så tycker Din tillgifne
     August Finlöf