Invalidtransporterna Haparanda-Torneå

(Transports of Invalids); website on the transit of exchanged prisoners of war between Germany and Russia, via neutral Sweden;
Under det första världskriget åren 1914-18 utväxlades ett stort antal krigsfångar från båda sidor via Haparanda och Trelleborg.
Click on a picture below for enlargement. The sizes can vary from 15K to 54K. If you have Internet Explorer, or Netscape 4.5 or higher, you can point on the image and be notified of what the picture represents..

Bilder från tiden då Einar Edén tjänstgjorde i Haparanda åren 1912 till 1917
invalidtransport via Haparanda invalidtransporterna via Haparandainvalidtransporterna invalidtransporterna invalidtransporter Avlusningsanstalt

Mer ur Lars Einar Edèns fotoalbum. Röda Korsets och invalidtransporter under första världskriget. Rolf Lustig, Haparanda Stad bygger upp ett bildarkiv med bilder om Haparanda (90 bilder)

Invalidtransporterna från Finland 1914-1917 via Haparanda. Detta var en spektakulär och betydande humanitär insats som skedde i krigets skugga, och som samtidigt gav Sverige och svenskarna en inblick i världskrigets realiteter för de enskilda människorna.

Citat från Svenskt Militärhistoriskt bibliotek: " Under det första världskriget åren 1914-18 utväxlades ett stort antal krigsfångar från båda sidor via Haparanda och Trelleborg.

Inte sällan rörde det sig om svårt sårade ryska, tyska, österrikiska och västallierade soldater som fördes med de s.k. invalidtransporterna över den svensk-ryska gränsen vid Haparanda och Torneå, men också civila från främst Tyskland återvände den här vägen till hemlandet. Detta var en spektakulär och betydande humanitär insats som skedde i krigets skugga, och som samtidigt gav Sverige och svenskarna en inblick i världskrigets realiteter för de enskilda människorna. Men andra svenskar gav sig ut till de krigförande länderna för att på ort och ställe i det tysta verka till krigsfångarnas fromma.

Svenska hjälpinsatser
Många svenskar besökte ryska fångläger i Tyskland. De svenska insatserna skedde mot bakgrunden av att den ryska regeringen gjorde föga eller intet för sina 1,4 miljoner fångna landsmän, i skriande kontrast mot de tyska och österrikiska insatserna i de sibiriska fånglägren. Efter bolsjevikernas maktövertagande i Ryssland kring årsskiftet 1917-18, förekom det i den ryska pressen erkännanden av det svenska Röda korsets insatser för de ryska krigsfångarna, om än som ett led i propagandan mot den gamla tsarregimen, som beskylldes för att ha nonchalerat sina landsmän bakom taggtråd i främmande land. Den 9 maj 1918 publicerades t.ex. i tidningen Vetjernije Ogni en artikel under rubriken "Svenskerne … för krigsfångerne"; "På de ryska krigsfångerne tänka vare sig den tsaristiska eller revolutionära regeringen… Svenska regeringen har för egen räkning uppfört baracker för våra krigsfångar, försett dem med kläder, transporterat dem m.m. Våra myndigheter däremot hava till våra krigsfångars förfogande avsänt blott två järnvägsvagnar med kex. Se där allt!"

Men de svenska insatserna gällde inte alls bara de ryska fångarna, utan i väl så stor utsträckning de tyska och österrikiska krigsfångarna i Ryssland. På uppmaning av det ryska Röda korset reste en första dansk-tysk delegation österut i september 1915, och den följde av flera tyska insatser. Men de senare betraktades med allt större misstänksamhet av de ryska militärmyndigheterna, varför utrymmet för neutrala insatser ökade."

invalidtransporter